Search result for

via

(122 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -via-, *via*
Possible hiragana form: う゛ぃあ
English-Thai: Longdo Dictionary
avian flu(n) ไข้หวัดนก, S. bird flu

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
via[PREP] โดยทาง, See also: โดยเส้นทาง, ทาง, Syn. by way of, through
via[PREP] ด้วยวิธีการ, Syn. by means of
vial[N] ขวดแก้วขนาดเล็กซึ่งใช้บรรจุของเหลว, Syn. flask, phial
vial[VT] บรรจุลงในขวดแก้วขนาดเล็ก
viand[N] อาหาร, See also: ประเภทของอาหาร
viable[ADJ] ซึ่งใช้การได้ (แผนการ, คำแนะนำ), See also: ซึ่งประสบผลสำเร็จได้, ซึ่งใช้ปฏิบัติได้, Syn. feasible, practicable, workable
viable[ADJ] ซึ่งเจริญเติบโตได้ (เมล็ดพืช), Syn. alive
viable[ADJ] ซึ่งมีชีวิตอยู่ได้ (ทารกในครรภ์), See also: ซึ่งรอดอยู่ได้ (ทารกในครรภ์), Syn. alive
viable[ADJ] ซึ่งสามารถพัฒนาได้, See also: ซึ่งสามารถก้าวหน้าได้, Syn. progressive
viaduct[N] สะพานข้าม, See also: สะพานรถไฟ, Syn. bridge, elevated road, ramp, way

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
via(ไว'อะ) prep. โดยทาง,โดยเส้นทาง,ทาง
viable(ไว'อะเบิล) adj. (ทารก,เมล็ดพืชหรืออื่น ๆ) สามารถมีชีวิตและเจริญเติบโตได้, (ทารกในครรภ์) เจริญเติบโตพอที่จะมีชีวิตนอกมดลูกได้,ปฎิบัติได้,ทำงานได้,สามารถเจริญเติบโตหรือพัฒนาได้., See also: viability n. viably adv.
viaduct(ไว'อะดัคทฺ) n. สะพานรถไฟ
vial(ไว'เอิล) n. ภาชนะเล็ก ๆ สำหรับใส่ของเหลว,ขวดน้ำยาฉีด,ขวดน้ำยาเล็ก ๆ ,ขวดเล็ก., Syn. phial
viand(ไว'เอินดฺ) n. อาหาร,อาหารอย่างหนึ่ง,ชนิดอาหาร
abbreviate(อะบรี'วิเอท) vt. ย่อ, เขียนย่อ, คำย่อ, การย่อ -abbreviator n., -abbreviation n. ตัวอย่าง: *The word "inch" is abbreviated "in" คำว่า "inch" ถูกย่อเป็น "in"* (แบบ 1, 18)
abbreviated(อะบรี' วิเอเทด) adj .สั้น, ทำให้สั้นเข้า, หายาก,ไม่พอเพียง, Syn. shortened
acystinerviaกระเพาะปัสสาวะอัมพาต
alleviate(อะลี' วิเอท) vt. บรรเทา, ทำให้น้อยลง, Syn. lessen, mitigate ###A. aggravate)
alleviation(อะลีวิเอ' เชิน) n. การบรรเทา, การทำให้น้อยลง, สิ่งที่บรรเทาหรือทำให้น้อยลง

English-Thai: Nontri Dictionary
via(pre) โดยตรง,โดยทาง,ผ่านทาง
viable(adj) สามารถมีชีวิตอยู่ได้,ปฏิบัติได้,ทำงานได้
viaduct(n) สะพานรถไฟ
vial(n) ขวดเล็ก,ขวดฉีดยา
viand(n) อาหาร
abbreviate(vt) ย่อ,ทำให้สั้นลง
abbreviation(n) การย่อ,คำย่อ
alleviate(vt) ทำให้น้อยลง,บรรเทา,ระงับ
alleviation(n) การบรรเทา,การทำให้น้อยลง,การระงับ
antediluvian(n) คนหัวโบราณ,คนหัวเก่า,คนคร่ำครึ,คนแก่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
via (L.)๑. ทาง, ถนน๒. โดยทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
viabilityความอยู่รอดได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
viabilityความอยู่รอด (หลังคลอด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
viabilityความมีชีวิต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
viabilityความอยู่รอด (หลังคลอด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
viable-อยู่รอดได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
viableอยู่รอดได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
viable childทารกที่อาจอยู่รอด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vialขวดเล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
viaticalขึ้นริมทาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
viasterolไวอัสเตอร์รอล, ดู calciferol [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
viability (n ) นำไปปฏิบัติได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, by all means, say it. Via my writing.เยี่ยม ด้วยความหมายที่มันจะเป็น ในการเขียนรายงาน New Haven Can Wait (2008)
And our last vial of penicillin is in a storeroomแล้วเพนนิสซิลินชุดสุดท้ายของเรา\ ก็ถูกเก็บไว้ในห้องเก็บของ Adverse Events (2008)
-And what did you tell him? -The truth. It's not a viable option.แล้วคุณตอบเขาไปว่ายังไง ความจริง มันไม่อยู่ในขอบข่ายที่จะทำได้ 24: Redemption (2008)
Via Fort Worth to banks in two, three...มาทาง ฟอร์ตวูท เข้าธนาคารใน 2.. 3.. WarGames: The Dead Code (2008)
Everyone can relax. I just heard from Mr. Nichols via airport security.ไม่ต้องห่วง ผมรู้เรื่องคุณนิโคลส์ จากฝ่ายรักษาความปลอดภัยสนามบินแล้ว WarGames: The Dead Code (2008)
Exsanguination via stab wounds.เลือดออกจนตายจากแผลโดนแทง Pathology (2008)
They were able to access our defense mainframe via that satellite.ดาวเทียมพวกนั้นเชื่อมต่อเข้ากับ ระบบเมนเฟรมของกระทรวงกลาโหม The Day the Earth Stood Still (2008)
From Hell. Via Miami Beach.จากนรกสิยะ ข้ามหาดไมอามีมา Loyal and True (2008)
The only way this is going to work is via freelancer, off the books.ทางเดียวที่จะทำได้ คือผ่านลูกจ้างอิสระ ไม่ต้องลงบันทึก Scylla (2008)
But there're blind spots that I can guide you through via satellitesแต่มีจุดบอดที่ฉันจะคอยบอกทางให้ผ่านดาวเทียมได้ Fast & Furious (2009)
Just waiting a facial confirmation via fax21 หน้า ที่ตรงกับความเป็นจริง Fast & Furious (2009)
- Customs checked him via satellite his home base is in Mexicoตอนนี้ดาวเทียมจับได้ว่าเขาอยู่ในเม็กซิโก Fast & Furious (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
viaWhat you're saying is perfectly viable, but I have a gut feeling that...
viaWould you please send me details of your products via e-mail as an attachment?
viaI'd like to return to Tokyo via Honolulu.
viaHe went to London via Paris.
viaI went via Beijing of necessity because there wasn't a direct flight.
viaShe traveled from Boston to San Francisco via Chicago.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางยกระดับ[N] viaduct

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรย่อ[n.] (aksøn yø) EN: abbreviation ; acronym   FR: abréviation [f] ; acronyme [m]
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine   FR: minuscule
บรรเทา[v.] (banthao) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce   FR: soulager ; apaiser ; diminuer
เบี้ยเดินทาง[n. exp.] (bīa doēnthāng) EN: traveling allowance ; travel expenses   FR: viatique [m] ; indemnité de voyage [f]
เบี่ยง[v.] (bīeng) EN: deviate ; diverge ; divert   FR: détourner ; dévier
เบี่ยงเบน[v.] (bīengbēn) EN: deviate   
เฉ[v.] (chē) EN: deviate ; incline ; lean ; diverge ; slant ; distort   FR: dévier ; obliquer
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing   FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]   FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
ชิ้นเนื้อ[n. exp.] (chin neūa) EN: slice of meat   FR: tranche de viande [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VIA    V AY1 AH0
VIA    V IY1 AH0
VIAG    V AY1 AE0 G
VIAU    V IY0 OW1
VIAR    V AY1 ER0
VIAL    V AY1 AH0 L
VIAN    V IY1 AH0 N
VIANI    V IY0 AA1 N IY0
VIANA    V IY0 AE1 N AH0
VIALL    V AY1 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
via    (in) (v ai1 @)
vial    (n) (v ai1 @ l)
vials    (n) (v ai1 @ l z)
Viacom    (n) (v ai1 @ k o m)
viable    (j) (v ai1 @ b l)
viaduct    (n) (v ai1 @ d uh k t)
viaducts    (n) (v ai1 @ d uh k t s)
via media    (n) - (v ai2 @ - m ii1 d i@)
viability    (n) (v ai2 @ b i1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Viadukt {n} | Viadukte {pl}viaduct | viaducts [Add to Longdo]
über {prp; +Akkusativ} | über Berlin nach Hamburgvia | via Berlin to Hamburg [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
viande(n) |f| เนื้อสัตว์ เช่น viande hachée เนื้อบด

Japanese-English: EDICT Dictionary
あけおめことよろ;アケオメコトヨロ[, akeomekotoyoro ; akeomekotoyoro] (exp) (col) (abbr) abbreviation of "akemashite omedetou, kotoshi mo yoroshiku onegaishimasu" [Add to Longdo]
ことよろ;コトヨル[, kotoyoro ; kotoyoru] (n) (col) (abbr) (See あけおめことよろ) abbreviation of "kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu" (please be kind to me again this year) [Add to Longdo]
しがない[, shiganai] (adj-i) (1) poor; humble; (2) (arch) uninteresting; trivial [Add to Longdo]
ずれる(P);ズレる[, zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P) [Add to Longdo]
せる;させる[, seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]
ただ事;只事;徒事;あだ事;唯事[ただごと(ただ事;只事;徒事;唯事);あだごと(徒事;あだ事), tadagoto ( tada koto ; tada koto ; to koto ; tadagoto ); adagoto ( to koto ; ada ko] (n) trivial matter [Add to Longdo]
とんぶり[, tonburi] (n) belvedere fruit; field caviar; land caviar; mountain caviar; kochia seed [Add to Longdo]
どうでもいい(P);どうだっていい[, doudemoii (P); doudatteii] (exp) inconsequential; indifferent; not worth worrying about; whatever you do is OK; trivial; (P) [Add to Longdo]
を経て[をへて, wohete] (exp) (See 経る) via; passing through [Add to Longdo]
アビエーション[, abie-shon] (n) (See 航空・こうくう) aviation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假道[jiǎ dào, ㄐㄧㄚˇ ㄉㄠˋ, ] via; by way of [Add to Longdo]
伟哥[wěi gē, ㄨㄟˇ ㄍㄜ, / ] Viagra (male impotence drug) [Add to Longdo]
经由[jīng yóu, ㄐㄧㄥ ㄧㄡˊ, / ] via [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビューロファックスサービスによる配達[ビューロファックスサービスによるはいたつ, byu-rofakkususa-bisu niyoruhaitatsu] delivery via bureaufax service, PD PR [Add to Longdo]
短縮アドレス呼出し[たんしゅくアドレスよびだし, tanshuku adoresu yobidashi] abbreviated address calling [Add to Longdo]
偏差[へんさ, hensa] deviation [Add to Longdo]
略記[りゃっき, ryakki] abbreviation [Add to Longdo]
略記組合せ比較条件[りゃっきくみあわせひかくじょうけん, ryakkikumiawasehikakujouken] abbreviated combined relation condition [Add to Longdo]
連邦航空管理局[れんぼうくこうかんりきょうく, renboukukoukanrikyouku] Federal Aviation Administration (FAA) [Add to Longdo]
標準偏差[ひょうじゅんへんさ, hyoujunhensa] standard deviation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Via \Vi"a\, prep. [L., ablative of via way. See {Way}.]
   By the way of; as, to send a letter via Queenstown to London.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Via \Vi"a\ (v[imac]"[.a] or v[=e]"[.a]), n. [L. See {Way}.]
   A road or way.
   [1913 Webster]
 
   {Via Lactea} [L.] (Astron.), the Milky Way, or Galaxy. See
    {Galaxy}, 1.
 
   {Via media} [L.] (Theol.), the middle way; -- a name applied
    to their own position by the Anglican high-churchmen, as
    being between the Roman Catholic Church and what they term
    extreme Protestantism.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 VIA
     Virtual Interface Architecture
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 VIA
     VAX Information Architecture (VAX, DEC)
     

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 via
   road; route; way
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 via [vija]
   through
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 via
   canal; channel
   manner; mode; way
   method
   street
   journey; trip; voyage
   road; route; way
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 via
    street
    road, route, way
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top