Search result for

viable

(32 entries)
(0.0209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -viable-, *viable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
viable[ADJ] ซึ่งใช้การได้ (แผนการ, คำแนะนำ), See also: ซึ่งประสบผลสำเร็จได้, ซึ่งใช้ปฏิบัติได้, Syn. feasible, practicable, workable
viable[ADJ] ซึ่งเจริญเติบโตได้ (เมล็ดพืช), Syn. alive
viable[ADJ] ซึ่งมีชีวิตอยู่ได้ (ทารกในครรภ์), See also: ซึ่งรอดอยู่ได้ (ทารกในครรภ์), Syn. alive
viable[ADJ] ซึ่งสามารถพัฒนาได้, See also: ซึ่งสามารถก้าวหน้าได้, Syn. progressive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
viable(ไว'อะเบิล) adj. (ทารก,เมล็ดพืชหรืออื่น ๆ) สามารถมีชีวิตและเจริญเติบโตได้, (ทารกในครรภ์) เจริญเติบโตพอที่จะมีชีวิตนอกมดลูกได้,ปฎิบัติได้,ทำงานได้,สามารถเจริญเติบโตหรือพัฒนาได้., See also: viability n. viably adv.
enviable(เอน'วีอะเบิล) adj. เป็นที่อิจฉา,น่าอิจฉา,เป็นที่ต้องการ., See also: enviably adv.
leviable(เลฟ'วิอะเบิล) adj. ซึ่งอาจเก็บภาษีได้,ซึ่งต้องเสียภาษี

English-Thai: Nontri Dictionary
viable(adj) สามารถมีชีวิตอยู่ได้,ปฏิบัติได้,ทำงานได้
enviable(adj) น่าอิจฉา,เป็นที่ริษยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
viable-อยู่รอดได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
viableอยู่รอดได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
viable childทารกที่อาจอยู่รอด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-And what did you tell him? -The truth. It's not a viable option.แล้วคุณตอบเขาไปว่ายังไง ความจริง มันไม่อยู่ในขอบข่ายที่จะทำได้ 24: Redemption (2008)
We think now that a lobectomy may be a viable option.ตอนนี้เราคิดว่าเป็นเป็นการตัดกลีบปอด อาจจะเป็นทางเลือกเพื่อยื้อชีวิตต่อ Mandala (2009)
Honestly? Nowhere. We just watched our two Most viable suspectsคำถามที่เขาตอบไม่ผ่านเครื่องจับเท็จคืออะไรนะ Conflicted (2009)
The only viable power sourceมันจะเปลี่ยนแปลงตาม พลังงาน Air: Part 1 (2009)
There are four other viable addressesยังมีดาวอีก 4 ดวงที่มีสิ่งมีชีวิต Air: Part 3 (2009)
Let alone viable for sustaining life.เพื่อที่จะให้ดำเนินชีวิตได้อย่างอย่างยั่งยืน Air: Part 3 (2009)
That you are not a viable second choice.ว่าเธอไม่ใช่ตัวเลือกที่สอง Hairography (2009)
Chief, his organs are viable for now.อวัยวะของเขายังใช้ได้อยู่ตอนนี้ แต่... Good Mourning (2009)
It can't wait because George's organs are not gonna be viable for long.ถ้าพวกเขาอยากใช้มัน พวกเขาต้องรีบทำแล้ว และฉันต้องตัดสินใจว่าพวกเขาจะได้มันไหม Good Mourning (2009)
I'm gonna use the umbilical artery if it's still viable.ฉันจะใช้เส้นเลือดสายสะดือ ถ้ามันยังใช้การได้อยู่ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Can't be viable for DNA.ไม่สามารถหา DNA จากมันได้ In Plane Sight (2009)
Cause a smart guy like you would know no woman would be able to look at you as a sexually viable candidate ever again.เพราะคนฉลาดอย่างคุณคงว่า ถึงตอนนี้คงไม่มีผู้หญิงคนไหนจะกล้าเหล่คุณ อีกแล้ว Spanish 101 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
viableWhat you're saying is perfectly viable, but I have a gut feeling that...

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โอบอ้อมอารี[adj.] (ōp-øm-ārī) EN: generous ; bounteous ; bountifu ; kind ; helpful ; kind-hearted   FR: généreux ; bon ; serviable ; gentil

CMU English Pronouncing Dictionary
VIABLE    V AY1 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
viable    (j) (v ai1 @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
成り立つ(P);成立つ[なりたつ, naritatsu] (v5t,vi,vt) (1) to consist of; to be made up of; to be composed of; (2) to be practical (logical, feasible, viable); to be concluded; to hold true; (P) [Add to Longdo]
羨ましい[うらやましい, urayamashii] (adj-i) (1) envious (feeling, etc.); jealous; (2) enviable (position, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Viable \Vi"a*ble\, a. [F., from vie life, L. vita. See {Vital}.]
   (Law)
   Capable of living; born alive and with such form and
   development of organs as to be capable of living; -- said of
   a newborn, or a prematurely born, infant.
   [1913 Webster]
 
      VIABLE, Vitae habilis, capable of living. This is said
      of a child who is born alive in such an advanced state
      of formation as to be capable of living. Unless be is
      born viable he acquires no rights and cannot transmit
      them to his heirs, and is considered as if he had never
      been born.                --Bouvier (Law
                          Dictionary,
                          1856).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 viable
   adj 1: capable of being done with means at hand and
       circumstances as they are [syn: {feasible}, {executable},
       {practicable}, {viable}, {workable}]
   2: capable of life or normal growth and development; "viable
     seeds"; "a viable fetus"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top