Search result for

vial

(46 entries)
(0.0357 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vial-, *vial*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vial    [N] ขวดแก้วขนาดเล็กซึ่งใช้บรรจุของเหลว, Syn. flask, phial
vial    [VT] บรรจุลงในขวดแก้วขนาดเล็ก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vialขวดเล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vial(ไว'เอิล) n. ภาชนะเล็ก ๆ สำหรับใส่ของเหลว,ขวดน้ำยาฉีด,ขวดน้ำยาเล็ก ๆ ,ขวดเล็ก., Syn. phial
convivial(คันวิฟ'เวิล) adj. เจ้าสำราญ,ชอบกินเลี้ยง,ชอบดื่มหาสำราญ,เกี่ยวกับการเลี้ยงฉลอง, See also: convivialist n. ดูconvivial conviviality n. ดูconvivial
diluvial(ดิลู'เวียล,-เวียน) adj. เกี่ยวกับอุทกภัย
gavial(เก'เวียล) n. จระเข้ขนาดใหญ่
jovial(โจ'เวียล) adj. เบิกบานใจ,ร่าเริง,สนุกสนาน, See also: jovialness n. ดูjovial, Syn. gau
joviality(โจวิแอล'ลิที) n. ความเบิกบานใจ,ความร่าเริง,ความสนุกสนาน, Syn. merriment
olluvial(คะลู'เวียล) adj. ซึ่งทรุดหรือพังลงมากอง
synovial membraneประกอบด้วยเยื่อบาง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและกล้ามเนื้อ ทำหน้าที่ขับน้ำเมือกเหนียว ๆ เพื่อหล่อลื่นป้องกันการเสียดสี (synovial fluid)
trivial(ทริฟ'เวียล) adj. ไม่สำคัญ,ไม่เป็นสาระ,ไม่ค่อยดี,ด่า,หยุมหยิม,เล็ก ๆ น้อย ๆ ,พื้น ๆ, See also: trivially adv. trivialness n., Syn. insignificant,petty,trifling

English-Thai: Nontri Dictionary
vial(n) ขวดเล็ก,ขวดฉีดยา
effluvial(adj) มีกลิ่นเหม็น,มีกลิ่น,มีไอระเหย,มีสารอีเซอร์
jovial(adj) ร่าเริง,สนุกสนาน,เบิกบาน,รื่นเริง,หรรษา
trivial(adj) เล็กน้อย,ไม่เป็นสาระ,น่ารำคาญ
triviality(n) สิ่งเล็กน้อย,ความเป็นสามัญ,เรื่องขี้ปะติ๋ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine   FR: minuscule
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing   FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ขี้หมู[adj.] (khī mū) EN: trivial ; petty ; trfling ; insignificant   FR: trivial ; insignifiant
ขี้ผง[adj.] (khīphong) EN: trivial; insignificant; unimportant   FR: insignifiant ; négligeable
ขี้ประติ๋ว = ขี้ปะติ๋ว[adj.] (khīpratiū = khīpatiū) EN: trifling ; petty ; trivial ; insignificant ; negligible ; unimportant ; paltry ; slight   FR: insignifiant ; sans importance
ความรื่นเริง [n.] (khwām reūnroēng) EN: merriment ; amusement ; mirth ; hilarity ; festivity ; joviality ; revelry   FR: gaieté [f] ; joie [f] ; amusement [m] ; enjouement [m]
กิ่งก้อย[adj.] (kingkøi) EN: little ; small ; insignificant ; negligible ; trivial   FR: petit ; bénin ; insignifiant ; négligeable
เล็ก ๆ น้อย ๆ[adj.] (lek-lek nøi-nøi) EN: small ; little ; tiny ; slight ; trivial   FR: insignifiant ; menu
เล็กน้อย[adj.] (leknøi) EN: trifling ; trivial ; petty ; unimportant ; insignificant ; paltry ; minor ; measly   FR: insignifiant ; sans importance ; dérisoire ; misérable ; mesquin
ไม่สลักสำคัญ [adj.] (mai salaksamkhan) EN: trivial   FR: insignifiant ; sans importance

CMU English Pronouncing Dictionary
VIAL    V AY1 AH0 L
VIALL    V AY1 AH0 L
VIALS    V AY1 AH0 L Z
VIALPANDO    V IY0 AA0 L P AA1 N D OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vial    (n) (v ai1 @ l)
vials    (n) (v ai1 @ l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しがない[, shiganai] (adj-i) (1) poor; humble; (2) (arch) uninteresting; trivial [Add to Longdo]
ただ事;只事;徒事;あだ事;唯事[ただごと(ただ事;只事;徒事;唯事);あだごと(徒事;あだ事), tadagoto ( tada koto ; tada koto ; to koto ; tadagoto ); adagoto ( to koto ; ada ko] (n) trivial matter [Add to Longdo]
どうでもいい(P);どうだっていい[, doudemoii (P); doudatteii] (exp) inconsequential; indifferent; not worth worrying about; whatever you do is OK; trivial; (P) [Add to Longdo]
アメリカ胸黒[アメリカむなぐろ;アメリカムナグロ, amerika munaguro ; amerikamunaguro] (n) (uk) American golden plover (Pluvialis dominica) [Add to Longdo]
トリビアリズム[, toribiarizumu] (n) trivialism [Add to Longdo]
トリビアル[, toribiaru] (adj-na) trivial [Add to Longdo]
バイアル[, baiaru] (n) vial [Add to Longdo]
ヨーロッパ胸黒[ヨーロッパむなぐろ;ヨーロッパムナグロ, yo-roppa munaguro ; yo-roppamunaguro] (n) (uk) Eurasian golden plover (Pluvialis apricaria) [Add to Longdo]
沖積[ちゅうせき, chuuseki] (n,adj-no) alluvial [Add to Longdo]
沖積期[ちゅうせきき, chuusekiki] (n) alluvial period [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vial \Vi"al\ (v[imac]"al), n. [OE. viole, fiole, F. fiole. See
   {Phial}.]
   A small bottle, usually of glass; a little glass vessel with
   a narrow aperture intended to be closed with a stopper; as, a
   vial of medicine. [Written also {phial}.]
   [1913 Webster]
 
      Take thou this vial, being then in bed,
      And this distilled liquor drink thou off. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vial \Vi"al\, v. t. [imp. & p. p. {Vialed}or {Vialled}; p. pr. &
   vb. n. {Vialing} or {Vialling}.]
   To put in a vial or vials. "Precious vialed liquors."
   --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vial
   n 1: a small bottle that contains a drug (especially a sealed
      sterile container for injection by needle) [syn: {phial},
      {vial}, {ampule}, {ampul}, {ampoule}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top