Search result for

flask

(46 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flask-, *flask*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flask[N] ขวดแก้วที่ใช้ในงานทดลองวิทยาศาสตร์
flask[N] กระติกน้ำร้อน-น้ำเย็น, Syn. vacuum bottle, vacuum flask

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flask(ฟลาสคฺ) n. ขวดแก้วคอยาวก้นป่อง,กระติกน้ำ,ขวดแก้วหรือขวดโลหะแบน

English-Thai: Nontri Dictionary
flask(n) ขวด,กระติกน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flaskคนโท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flaskภาชนะหล่อแบบฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
flask closureการประกบภาชนะหล่อแบบฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
flask, cultureคนโทเลี้ยงเชื้อ, คนโทเพาะเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flask, volumetricคนโทวัดปริมาตร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flasksฟลาสค์ [การแพทย์]
Flasks, Distillingขวดกลั่น [การแพทย์]
Flasks, Erlenmeyerเหยือกเออเลนไมเออ,ขวดรูปชมพู่ [การแพทย์]
Flasks, Glass-Stoppedขวดจุกแก้ว [การแพทย์]
Flasks, Kjeldahlขวดเคดาล [การแพทย์]
Flasks, Pressureขวดแก้วความดัน [การแพทย์]
Flasks, Reactionขวดที่ทำปฎิกิริยากัน [การแพทย์]
Flasks, Volumetricขวดปริมาตร,ขวดปรับปริมาตร,ขวดวัดปริมาตร,ขวดแก้ววัดปริมาตร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kjeldahl-style recovery flask, 800 millilitres. Very rare.เจลดาห์ลสไตล์ขวดแก้วทดลองวิทยาศาสตร์ 800 มิลลิลิตร หายากมาก Pilot (2008)
You got your usual paraphernalia, Griffin beakers there's your Erlenmeyer flask.นายมีอุปกรณ์ใช้ผลิต บีกเกอร์ริฟฟิน... Pilot (2008)
But the pièce de résistance a round bottom boiling flask, 5000 millilitres....มีขวดทรงกรวยให้นาย แต่ทนต่อความร้อนสูง... ตรงก้นขวดควมาร้อนจะสูงมาก 5000 มิลลิลิตร Pilot (2008)
No, this is an volumetric flask. You wouldn't cook in one of these.ไม่ นี้เป็นขวดวัดปริมาตร นายใช้ขวดชนิดพวกนี้ปรุงยาไม่ได้ Pilot (2008)
A volumetric flask is for general mixing and titration.ขวดวัดปริมาตร สำหรับใช้งานทั่วไปการผสมและความเข้นข้นสารละลาย Pilot (2008)
You wouldn't apply heat to a volumetric flask.นายใช้ความร้อน ต่อขวดวัดปริมาตรไม่ได้ Pilot (2008)
That's what a boiling flask is for.นั่นแหล่ะถึงต้องใช้ขวดที่ทนความร้อนสูง Pilot (2008)
Was it a black fluid in a flask container?คือมันเป็นของเหลวสีดำในภาชนะขวดใช่ไหม? District 9 (2009)
I--and get my flask out of the drawer.และไปเอากระติกน้ำออกจากลิ้นชัก Connect! Connect! (2009)
I left my vacuum flaskI left my vacuum flask Albification (2009)
I wanted to bring my flask.ผมอยากเอาขวดเหล้ามา Death and All His Friends (2010)
Quickly, a flask.เร็วเข้า! Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flaskIn the cold season when you want to drink something hot I recommend this sort of thermos flask.
flaskNo, Yumi put it in a thermos flask and brought it into the club room.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระบอก[n.] (krabøk) EN: bamboo flask ; bamboo canteen ; section of bamboo stem   FR: section de bambou [f]
กระติก[n.] (kratik) EN: water flask ; water canteen ; flask ; vacuum flask ; thermos ; watering can   FR: thermos [m] ; bidon [m]
กระติกน้ำ[n. exp.] (kratik nām) EN: canteen ; flask ; thermos ; vacuum bottle   FR: flacon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FLASK    F L AE1 S K
FLASKS    F L AE1 S K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flask    (n) (f l aa1 s k)
flasks    (n) (f l aa1 s k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
メスフラスコ[, mesufurasuko] (n) measuring flask (ger [Add to Longdo]
水筒[すいとう, suitou] (n) canteen; flask; water bottle; thermos; (P) [Add to Longdo]
魔法瓶[まほうびん, mahoubin] (n) thermos flask; vacuum flask; (P) [Add to Longdo]
木枠[きわく, kiwaku] (n) crate; palette; wooden frame; wooden flask [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
长颈瓶[cháng jǐng píng, ㄔㄤˊ ㄐㄧㄥˇ ㄆㄧㄥˊ, / ] flask [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flask \Flask\ (fl[a^]sk or fl[.a]sk), n. [AS. flasce, flaxe;
   akin to D. flesch, OHG. flasca, G. flasche, Icel. & Sw.
   flaska, Dan. flaske, OF. flasche, LL. flasca, flasco; of
   uncertain origin; cf. L. vasculum, dim. of vas a vessel, Gr.
   fla`skh, fla`skwn, fla`skion. Cf. {Flagon}, {Flasket}.]
   1. A small bottle-shaped vessel for holding fluids; as, a
    flask of oil or wine.
    [1913 Webster]
 
   2. A narrow-necked vessel of metal or glass, used for various
    purposes; as of sheet metal, to carry gunpowder in; or of
    wrought iron, to contain quicksilver; or of glass, to heat
    water in, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. A bed in a gun carriage. [Obs.] --Bailey.
    [1913 Webster]
 
   4. (Founding) The wooden or iron frame which holds the sand,
    etc., forming the mold used in a foundry; it consists of
    two or more parts; viz., the cope or top; sometimes, the
    cheeks, or middle part; and the drag, or bottom part. When
    there are one or more cheeks, the flask is called a three
    part flask, four part flask, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Erlenmeyer flask}, a thin glass flask, flat-bottomed and
    cone-shaped to allow of safely shaking its contents
    laterally without danger of spilling; -- so called from
    Erlenmeyer, a German chemist who invented it.
 
   {Florence flask}. [From Florence in Italy.]
    (a) Same as {Betty}, n., 3.
    (b) A glass flask, round or pear-shaped, with round or
      flat bottom, and usually very thin to allow of heating
      solutions.
 
   {Pocket flask}, a kind of pocket dram bottle, often covered
    with metal or leather to protect it from breaking.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flask
   n 1: bottle that has a narrow neck
   2: the quantity a flask will hold [syn: {flask}, {flaskful}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 FLASK
     FLux Advanced Security Kernel (DTOS)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top