หรือคุณหมายถึง vaqü?
Search result for

vaque

(18 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vaque-, *vaque*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vaque มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vaque*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Off into the mountains, hunting a vaquero.ออกไปสู่ภูเขาล่าโคบาล The Magnificent Seven (2016)
We're going to dive "seaQuest" into this lava well and then we're gonna... detonate her warheads.Wir steuern die seaQuest in die Lavaquelle - und zünden ihre Sprengköpfe. Higher Power (1994)
DE La Vaquerie, Charles.De La Vaquerie, Charles. Calm at Sea (2011)
DE La Vaquerie!De La Vaquerie, hör auf! Calm at Sea (2011)
DE La Vaquerie.De la Vaquerie. Calm at Sea (2011)
Now, all of the vaqueros... Those are the Spanish ranch hands. ...were watching and they can't wait to see the little lord in his velvet knickers fall on his ass.Und alle Vaqueros, die spanischen Cowboys, sahen zu, und können es kaum erwarten, dass der kleine Lord in Samthosen runterfällt. Little Scorpion (2015)
Off into the mountains, hunting a vaquero.In die Berge. Einen Vaquero jagen. The Magnificent Seven (2016)
Save it, vaquero.- Spar's dir, vaquero. Straitjacket (2016)
That's generally how it works, vaquero.So funktioniert das meistens, vaquero. Straitjacket (2016)
I'm sorry, vaquero, It's not like we didn't just suffer an attack unlike anything we've ever seen.Tut mir leid,vaquero, aber einen Angriff wie diesen La Reina (2016)
Take your vaqueros and ride out of here.Ruf deine Vaqueros zusammen und verschwinde! Return of the Magnificent Seven (1966)
The farmers, the vaqueros. Bring them all here.Farmer, Vaqueros, alle! Return of the Magnificent Seven (1966)
That vaquero is more than a fair hand.Dieser Vaquero schießt sehr gut. Hombre (1967)
I went looking for an honest job. Yesterday I punched out a cowboy.Neulich habe ich mit dem zweiten Schlag einen Vaquero niedergestreckt. Roy Colt & Winchester Jack (1970)

CMU English Pronouncing Dictionary
VAQUERA    V AA0 K W EH1 R AH0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cowboy {m}cowboy; buckaroo; vaquero [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top