ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gratified

G R AE1 T AH0 F AY2 D   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gratified-, *gratified*, gratifi, gratifie
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Something that I can feel gratified about depriving you of all these years ?หรือมีอะไรที่ฉันควรดีใจ หลังจากที่ไม่ได้เจอคุณซะนาน The Legend of Bagger Vance (2000)
We are extremely gratified that there are so many people who are interested in what happened 25,000 years ago.เรามีความยินดีอย่างยิ่ง ที่มีผู้คนจำนวนมากให้ความสนใจ ในสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ 25,000 ปีที่แล้ว The Archaeologist in the Cocoon (2013)
I'm gratified that you know you can still count on me.ฉันยินดีมากเลยรู้มั้ย คุณยังไว้ใจผมได้เสมอ City of Heroes (2013)
But, uh, I'm gratified to see that Thea is still sufficient motivation.แต่ เอ่อ... ฉันปลื้มใจนะที่เห็นว่าเธีย ยังคงเป็นแรงจูงใจที่เพียงพอ The Climb (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gratifiedThe news gratified us.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชอบใจ[v.] (chøpjai) EN: content ; be gratified ; be pleased ; be satisfied ; like   FR: être content ; être satisfait
โมทนา[v.] (mōthanā) EN: be pleased ; rejoice ; be delighted ; be gratified   FR: apprécier ; rendre grâce

CMU English Pronouncing Dictionary
GRATIFIED    G R AE1 T AH0 F AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gratified    (v) grˈætɪfaɪd (g r a1 t i f ai d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
溜飲が下がる[りゅういんがさがる, ryuuingasagaru] (v5r) to feel gratified [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gratified \Grat"i*fied\, a.
   Pleased; indulged according to desire.
 
   Syn: Glad; pleased. See {Glad.}
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gratify \Grat"i*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Gratified}; p. pr. &
   vb. n. {Gratifying}.] [F. gratifier, L. gratificari; gratus
   pleasing + -ficare (in comp.) to make. See {-fy}.]
   1. To please; to give pleasure to; to satisfy; to soothe; to
    indulge; as, to gratify the taste, the appetite, the
    senses, the desires, the mind, etc.
    [1913 Webster]
 
       For who would die to gratify a foe?  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To requite; to recompense. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       It remains . . .
       To gratify his noble service.     --Shak.
 
   Syn: To indulge; humor please; delight; requite; recompense.
 
   Usage: To {Gratify}, {Indulge}, {Humor.} Gratify, is the
      generic term, and has reference simply to the pleasure
      communicated. To indulge a person implies that we
      concede something to his wishes or his weaknesses
      which he could not claim, and which had better,
      perhaps, be spared. To humor is to adapt ourselves to
      the varying moods, and, perhaps, caprices, of others.
      We gratify a child by showing him the sights of a
      large city; we indulge him in some extra expense on
      such an occasion; we humor him when he is tired and
      exacting.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gratified
   adj 1: having received what was desired

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top