ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

谢天谢地

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -谢天谢地-, *谢天谢地*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谢天谢地[xiè tiān xiè dì, ㄒㄧㄝˋ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄝˋ ㄉㄧˋ, / ] Thank heavens!; Thank goodness that's worked out so well!, #38,911 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Oh, thank God![CN] 谢天谢地 The Grapes of Wrath (1940)
Thank heaven they're too young to fight.[CN] 谢天谢地,他们还小不用打仗 Cavalcade (1933)
Lee surrendered. - It's not possible.[CN] 谢天谢地,那他岂不... Gone with the Wind (1939)
Thank heavens you've come back to me![CN] -谢天谢地你回来了 Rebecca (1940)
- Thank heaven. - Wire him.[CN] 谢天谢地 约翰,你最好马上发电报给他 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Thank God for a bite to eat. Come along.[CN] 谢天谢地可有东西吃了 来吧 The 39 Steps (1935)
Thank heaven we know the truth.[CN] 谢天谢地我们终于知道真相了 Rebecca (1940)
Well, thank you very kindly, gentlemen. Well, thank heavens that's over.[CN] 谢天谢地 终于搞定了 The Whole Town's Talking (1935)
Gracias. Gracias al cielo.[CN] 谢谢 谢天谢地 Bordertown (1935)
Thank goodness for that. Huh?[CN] 谢天谢地 幸亏你不会 Rebecca (1940)
Well, thank heavens they've gone. Now we can have a walk about the place.[CN] 谢天谢地他们走了 现在我们可以去散散步了 Rebecca (1940)
Thank God.[CN] 谢天谢地 Episode #2.3 (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top