Search result for

technical

(122 entries)
(0.0235 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -technical-, *technical*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
technically (adv ) อย่างมีเทคนิค,ในทางเทคนิค

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
technical[ADJ] เกี่ยวกับวิชาช่าง, See also: เกี่ยวกับวิชาเทคนิค, ทางเทคนิค, Syn. technological, industrial, Ant. nontechnical
technical[ADJ] เกี่ยวกับวิชาการเฉพาะเรื่อง, See also: เฉพาะวิชา, เฉพาะเรื่อง, Syn. specialized, professional, scholarly, Ant. artistic, nontechnical
technical[ADJ] ที่เชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง, See also: ที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
technical[ADJ] ทางทฤษฎี
technicality[N] ลักษณะทางเทคนิค, See also: ลักษณะเฉพาะวิชา, การใช้กลวิธี, การใช้หลักวิชา, สิ่งที่เป็นหลักวิชา, หลักวิชา
technical knockout[N] การยุติการชกเพื่อไม่ให้เจ็บรุนแรง มีคำย่อ TKO/T.K.O., Syn. knockout

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
technical(เทค'นิเคิล) adj. เกี่ยวกับเทคนิค,เกี่ยวกับวิชาเทคนิค,เกี่ยวกับกลวิธี,เกี่ยวกับศิลปะ,เฉพาะวิชา,ตามหลักวิชา,เกี่ยวกับวิชาเฉพาะอย่าง,เชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง
technical knockoutn. (การชกมวย) การยุติการชกเพื่อป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงใช้อักษรย่อว่าTKOหรือT.K.O
technicality(เทคนะแคล'ลิที) n. ลักษณะเทคนิค,ลักษณะเฉพาะวิชา,การใช้กลวิธี,การใช้หลักวิชา,สิ่งที่เป็นหลักวิชา,หลักวิชา, Syn. nicety

English-Thai: Nontri Dictionary
technical(adj) เกี่ยวกับเทคนิค,เกี่ยวกับศิลปะ,เชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง
technicality(n) หลักวิชา,ลักษณะเฉพาะวิชา,ลักษณะเทคนิค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
technical assistanceการช่วยเหลือด้านเทคนิค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
technical educationการศึกษาวิชาเทคนิค [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
technical reservesเงินสำรองทางเทคนิค [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Technical analysisการวิเคราะห์ทางเทคนิค
วิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ระดับราคาหลักทรัพย์ และปริมาณการซื้อขายเป็นข้อมูลแสดงเป็นแผนภูมิ(รูป กราฟ) ชนิดต่าง ๆ ให้ทราบถึงรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในอดีต เพื่อจะใช้กำหนด หรือคาดหมายแนวโน้มของราคาในอนาคตของหลักทรัพย์นั้น โดยทั่วไปการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะใช้วิเคราะห์ เพื่อคาดหมายแนวโน้มในระยะสั้น หรือระยะปานกลาง เพื่อใช้ตัดสินใจเลือกจังหวะเวลาในการเข้าซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ แต่ก็อาจใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อดูการเคลื่อนไหวที่เป็นวัฏจักรระยะยาว (Long-Term Cycle) ได้ด้วย การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะต่างจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ตรงที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหุ้นมาประกอบการวิเคราะห์ [ตลาดทุน]
Technical assistanceความช่วยเหลือทางเทคนิค [TU Subject Heading]
Technical assistance, Frenchความช่วยเหลือทางเทคนิคของฝรั่งเศส [TU Subject Heading]
Technical assistance, Japaneseความช่วยเหลือทางเทคนิคของญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Technical assistance, Thaiความช่วยเหลือทางเทคนิคของไทย [TU Subject Heading]
Technical Barrier to Trade อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า
การกำหนดระเบียบหรือกฎเกณฑ์ใดๆ เกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานของสินค้า ระบบใบรับรองด้านสุขอนามัยของสินค้านำเข้า หรือส่งออกที่ประเทศหนึ่งกำหนดขึ้น ซึ่งบางครั้งก่อให้เกิดอุปสรรค หรือเป็นเครื่องมือกีดกันการค้าระหว่างประเทศได้ แกตต์ ได้มีข้อตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Technical Barrier to Trade Agreement)เพื่อมิให้ประเทศภาคีใช้กฎข้อบังคับทางเทคนิคและมาตรฐานรวมถึงการ ทดสอบและการรับรองด้านสุขอนามัย ในทางที่จะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการค้าโดยไม่จำเป็น [สิ่งแวดล้อม]
Technical Competencyสมรรถนะทางวิชาการ, ความรู้ ทักษะและพฤติกรรมที่พนักงานต้องมีเพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงาน เช่น ความรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์ (Product Knowledge) คุณภาพงานบริการ (Service Quality) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making) เป็นต้น [การจัดการความรู้]
Technical Cooperation among Developing Countriesความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศกำลังพัฒนา " เป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการภายใต้กรอบขององค์การสหประชา ชาติ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนคณะเจ้าหน้าที่เพื่อการดูงาน/ฝึกอบรม และแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกัน โดยประเทศที่ขอหรือส่งเจ้าหน้าที่จะรับผิดชอบ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ในขณะที่ประเทศเจ้าภาพจะรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายภายในประเทศ อาทิ ค่ากินอยู่ ค่าฝึกอบรม/ดูงาน " [การทูต]
Technical educationการศึกษาทางการช่าง [TU Subject Heading]
Technical education teachersครูการศึกษาทางการช่าง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
technically (adv ) โดยหลักการ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Some sort of technical difficulty.จะเกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อย There Might be Blood (2008)
Technically, anyone who didn't enter is a winner. It's not over yet.ทางเท็คนิค บางคนไม่เคยเป็นผู้ชนะ Joy (2008)
Technically, to see if they can be happy.ทางเทคนิคแล้ว ถ้าพวกเขามีความสุข Joy (2008)
Let's see, yes, technically those are categories of conversation.จะว่าแบบนั้นก็ใช่ โดยทางเทคนิคแล้วมันเป็นการสนทนาแบบหนึ่ง Dying Changes Everything (2008)
We're, experiencing technical difficulties.เรามีปัญหาทาง เทคนิคนิดหน่อย Rookies (2008)
Technically, it's what you'd call... pornography.โดยเทคนิคแล้ว มันเป็นอะไรที่เราเรียกว่า... หนังโป๊ The Bank Job (2008)
- Technically, I was kidnapped. - By Pancho Villa?จริงๆแล้ว ถูกพวกนั้นลักพาตัวไป Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Technically, best driver in here but a mean son of a bitch quitter.เอากันจริงๆ พวกนักขับที่นี่แม่งก็เลวบัติซบกันทั้งนั้น Death Race (2008)
Technically, a traditional witch doctor has a bone through his nose.ตามธรรมเนียมแล้ว หมอผีต้องมีกระดูกเสียบจมูกด้วย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
They're griping that Alakay never went through the rite of passage, blah, blah, blah, so technically speaking, he can't be a member of the pride.แต่มีคนค่อนขอดว่า อาลาเค ไม่เคยผ่าน พิธีพิสูจน์ตนอะไรเทือกนั้น บลา บลา บลา ซึ่งตามธรรมเนียมแล้ว เขาจะอยู่ในฝูงไม่ได้ ไร้สาระจัง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Sometimes to much technical training can get in the way.บางทีการใช้เทคนิคมากไป ก็ไม่สามารถสำเร็จได้ The Ramen Girl (2008)
technicalities aside;แล้วเรื่องอื่นล่ะครับ Changeling (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
technicalA fault common to scientists is mistakenly believing that every problem has a technical solution.
technicalA few people mentioned they would like to attend some sessions later in the day on the Technical Session Agenda.
technicalBecause of some technical problem, a movie was shown in place of the announced program.
technicalBecause this is such a highly technical subject, I would like to point out in advance the likelihood that some of what I'm about to say may include information that is incorrect.
technicalBy obtaining advanced technology from Japan, those countries also plan to provide people with a technical education.
technicalCrashes in the early days of commercial jets tended to be caused by technical faults, such as metal fatigue in the airframe or engines.
technicalHis lack of technical knowledge precluded him from promotion.
technicalLunch is at 12:00 to coincide with the Technical Group.
technicalShe advises me on technical matters.
technicalTechnically he is still a student.
technicalThe all-day DTA Technical meeting on Tuesday Jan 14 was attended by 32 people from 18 DTA firms.
technicalThese operations are technically impossible.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักวิชาการพิเศษ[N] technical specialist, Example: อาจารย์อัญชลีได้รับเชิญให้ไปเป็นนักวิชาการพิเศษที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษในสาขาวิชานั้น
ศัพท์เฉพาะ[N] terminology, See also: technical terms, Ant. ศัพท์ทั่วไป
วิชาการ[ADJ] academic, See also: technical, Example: หนังสือที่พิมพ์แจกไปนั้นมีคุณค่าในงานวิชาการเป็นอย่างยิ่ง, Thai definition: ที่เกี่ยวกับวิชาความรู้โดยเฉพาะ
วิชาการ[N] academic matter, See also: technical matter, Example: ผมได้มีโอกาสไปร่วมประชุมวิชาการเรื่องการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม, Thai definition: การที่เกี่ยวกับวิชาความรู้โดยเฉพาะ
ฝ่ายวิชาการ[N] academic section, See also: technical side, academic administration, technical office, Example: ท่านเข้ามาทำงานวิจัยในฝ่ายวิชาการของกองอนุรักษ์สัตว์ป่าในปีพ.ศ.2526, Count unit: ฝ่าย, Thai definition: กลุ่มที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับวิชาความรู้โดยเฉพาะ
ทางเทคนิค[ADJ] technical, Example: ภาพหน้าจอแต่ละภาพ เต็มไปด้วยศัพท์ทางเทคนิค
ศัพท์เฉพาะ[N] technical term, Syn. คำศัพท์เฉพาะ, Example: ผู้เขียนต้องศึกษาศัพท์เฉพาะเหล่านี้มาเป็นอย่างดีแล้ว, Count unit: คำ, ศัพท์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ[n. exp.] (jaonāthī fāi wichākān) EN: technical service   
การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค[n. exp.] (kān wikhrǿ patjai thāng thēknik) EN: technical analysis   
คำศัพท์เฉพาะ[n. exp.] (khamsap chaphǿ) EN: technical terms   
หนังสือวิชาการ[n. exp.] (nangseū wichākān) EN: technical book   FR: livre technique [m]
ภาษาวิชาการ[n. exp.] (phāsā wichākān) EN: technical language ; specialized language   
โรงเรียนวิชาการ[n. exp.] (rōngrīen wichākān) EN: technical school ; vocational school   FR: école technique [f] ; école professionnelle [f]
ศัพท์เฉพาะ[n. exp.] (sap chaphǿ) EN: terminology ; technical term   FR: terme technique [m] ; terminologie [f]
ตำรา[n.] (tamrā) EN: textbook ; treatise ; reference book ; classical works ; collection of formulas or recipes ; technical book ; manual   FR: livre [m] ; manuel [m] ; guide [m] ; ouvrage de référence [m] ; traité [m]
ทางเทคนิค[adj.] (thāng thēknik) EN: technical   FR: technique
เทคนิค[adj.] (thēknik) EN: technical   FR: technique

CMU English Pronouncing Dictionary
TECHNICAL    T EH1 K N IH0 K AH0 L
TECHNICALS    T EH1 K N IH0 K AH0 L Z
TECHNICAL'S    T EH1 K N IH0 K AH0 L Z
TECHNICALLY    T EH1 K N IH0 K AH0 L IY0
TECHNICALLY    T EH1 K N IH0 K L IY0
TECHNICALITY    T EH2 K N AH0 K AE1 L AH0 T IY0
TECHNICALITIES    T EH2 K N AH0 K AE1 L AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
technical    (j) (t e1 k n i k l)
technically    (a) (t e1 k n i k l ii)
technicality    (n) (t e2 k n i k a1 l i t ii)
technicalities    (n) (t e2 k n i k a1 l i t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslegungsdaten {pl}technical data [Add to Longdo]
Eidgenössische Technische Hochschule {f} (ETH)technical university or college in Switzerland [Add to Longdo]
Fachberater {m}technical adviser; consultant [Add to Longdo]
Fachausdruck {m}; Fachbegriff {m} | Fachausdrücke {pl}; Fachbegriffe {pl}technical term | technical terms [Add to Longdo]
Fachbibliothek {f}technical library [Add to Longdo]
Fachliteratur {f}technical literature [Add to Longdo]
Fachschulbildung {f}technical training [Add to Longdo]
Fachschulung {f}technical training [Add to Longdo]
Fachsprache {f}; Fachterminologie {f}technical terminology [Add to Longdo]
Leistungsdaten {pl}; technische Datentechnical data [Add to Longdo]
Technikum {n} | Technika {pl}technical school | technical schools [Add to Longdo]
Technische Datentechnical specifications [Add to Longdo]
Technischer Vertriebtechnical sales and distribution [Add to Longdo]
Technisches EnglischTechnical English [Add to Longdo]
Technisches Zeichnentechnical drawing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
こじつけ[, kojitsuke] (n,adj-no) distortion; stretch; strained interpretation; technicality; casuistry; sophistry [Add to Longdo]
シノニム[, shinonimu] (n) {comp} synonym (partic. in computing and technical contexts); (P) [Add to Longdo]
ティーケーオー[, tei-ke-o-] (n) technical knockout; TKO [Add to Longdo]
テクニカル[, tekunikaru] (adj-na,n) technical; (P) [Add to Longdo]
テクニカル・ダイバー;テクニカルダイバー[, tekunikaru . daiba-; tekunikarudaiba-] (n) technical diver [Add to Longdo]
テクニカル・ダイビング;テクニカルダイビング[, tekunikaru . daibingu ; tekunikarudaibingu] (n) technical diving [Add to Longdo]
テクニカルサポート[, tekunikarusapo-to] (n) {comp} technical support [Add to Longdo]
テクニカルターム[, tekunikaruta-mu] (n) technical term [Add to Longdo]
テクニカルネーム[, tekunikarune-mu] (n) {comp} technical [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中等专业教育[zhōng děng zhuān yè jiào yù, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, / ] technical middle school education [Add to Longdo]
中等技术学校[zhōng děng jì shù xué xiào, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] technical middle school; polytechnic [Add to Longdo]
工业大学[gōng yè dà xué, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Technical University; university, mostly for Engineering Sciences [Add to Longdo]
技术性[jì shù xìng, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] technical; technological [Add to Longdo]
技术所限[jì shù suǒ xiàn, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] technical limitations [Add to Longdo]
技术知识[jì shù zhī shi, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄓ ㄕ˙, / ] technical knowledge [Add to Longdo]
柏林工业大学[Bó lín Gōng yè Dà xué, ㄅㄛˊ ㄌㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Technical University of Berlin, Germany (Technische Universitaet zu Berlin) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テクニカルサポート[てくにかるさぽーと, tekunikarusapo-to] technical support [Add to Longdo]
テクニカルネーム[てくにかるねーむ, tekunikarune-mu] technical [Add to Longdo]
ユニコード技術委員会[ユニコードぎじゅついいんかい, yuniko-do gijutsuiinkai] Unicode Technical Committee (UTF) [Add to Longdo]
学術論文[がくじつろんぶ, gakujitsuronbu] scientific, technical paper [Add to Longdo]
技術委員会[ぎじゅついいんかい, gijutsuiinkai] technical committee [Add to Longdo]
技術検討[ぎじゅつけんとう, gijutsukentou] technical investigation [Add to Longdo]
技術原稿[ぎじゅつげんこう, gijutsugenkou] technical paper, technical manuscript [Add to Longdo]
技術講習[ぎじゅつこうしゅう, gijutsukoushuu] technical course, technical training [Add to Longdo]
技術仕様書[ぎじゅつしようしょ, gijutsushiyousho] technical specification [Add to Longdo]
技術支援[ぎじゅつしえん, gijutsushien] technical support [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Technical \Tech"nic*al\, a. [Gr. ?, fr. ? an art, probably from
   the same root as ?, ?, to bring forth, produce, and perhaps
   akin to E. text: cf. F. technique.]
   Of or pertaining to the useful or mechanic arts, or to any
   science, business, or the like; specially appropriate to any
   art, science, or business; as, the words of an indictment
   must be technical. --Blackstone.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 technical
   adj 1: of or relating to technique or proficiency in a practical
       skill; "his technical innovation was his brushwork"; "the
       technical dazzle of her dancing" [syn: {technical},
       {proficient}]
   2: characterizing or showing skill in or specialized knowledge
     of applied arts and sciences; "a technical problem"; "highly
     technical matters hardly suitable for the general public"; "a
     technical report"; "producing the A-bomb was a challenge to
     the technical people of this country"; "technical training";
     "technical language" [ant: {nontechnical}, {untechnical}]
   3: of or relating to a practical subject that is organized
     according to scientific principles; "technical college";
     "technological development" [syn: {technical},
     {technological}]
   4: of or relating to or requiring special knowledge to be
     understood; "technical terminology"; "a technical report";
     "technical language" [syn: {technical}, {expert}]
   5: resulting from or dependent on market factors rather than
     fundamental economic considerations; "analysts content that
     the stock market is due for a technical rally"; "the fall is
     only a technical correction"
   n 1: a pickup truck with a gun mounted on it
   2: (basketball) a foul that can be assessed on a player or a
     coach or a team for unsportsmanlike conduct; does not usually
     involve physical contact during play [syn: {technical foul},
     {technical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top