Search result for

specialized

(47 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -specialized-, *specialized*, specializ, specialize
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
specialized agencyทบวงการชำนัญพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
specialized agencyทบวงการชำนัญพิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
specialized staffหน่วยงานชำนัญพิเศษ, คณะผู้ชำนัญพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Specialized journalismข่าวเฉพาะด้าน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
One category is specialized in killing peopleแบบหนึ่ง ใช้สำหรับฆ่าคนโดยเฉพาะ Iljimae (2008)
Because of his specialized knowledge of early GSM networks, he was sent to track down F-16 pilots.เพราะความรู้พิเศษ เกี่ยวกับระบบ GSM ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ เขาถูกส่งไปตามหานักบิน F-16 WarGames: The Dead Code (2008)
These businesses require specialized civil and criminal skills in order to stay in operation.ธุรกิจนี้ต้องมีทักษะทั้งทางแพ่งและทางอาญา เพื่อให้ดำเนินงานได้ นั่นคือหน้าที่ผม Double Blind (2009)
Broker. Specialized in foreign markets.เธอเป็นโบรกเกอร์ โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ Roadkill (2009)
After the war, a job at the Union was a perfect match for our specialized skill-set.หลังสงคราม งานที่สมาพันธ์เป็น งานที่ลงตัวดีกับความสามารถพิเศษของเรา Repo Men (2010)
Now, if, however unlikely, you do have talent you'll be tapped, or selected, for a specialized chaw, or squadron.เอาล่ะถึงจะเป็นได้ยาก แต่ถ้าเจ้าเก่งจริง.. ..เจ้าจะได้รับเลือกคัดสรร ไปเข้ากองพลหรือหน่วยรบ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
They're a little bit more specialized but absolutely essential to make the world work the way it does.แล้วนอกจากนี้ยังมี แรงที่อ่อนแอและแรง พวกเขากำลังเล็กน้อย พิเศษเพิ่มเติม Is There a Creator? (2010)
He specialized in it and have been in practice for the last 13 years.เขาเชี่ยวชาญในการทำงานด้านนี้มากว่า 13 ปีเต็ม Episode #1.11 (2010)
And reminding me every day why I specialized in pediatrics.แถมยังคอยประชดฉันทั้งวัน ว่าเป็นหมอทำคลอดน่ะดีแล้ว What Hides Beneath (2011)
The waking brain keeps specialized areas in constant conversation, like a Cabinet meeting with the Secretary of State, Treasury, and Defense all deciding on a unified plan of action.สมองตื่นช่วยให้พื้นที่เฉพาะ ในการสนทนาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี Is There Life After Death? (2011)
Oversight had hired Dr. Joseph Mars, a brilliant neuropsychiatrist who specialized in brain waves.โอเวอร์ไซท์จ้าง ดอกเตอร์ โจเซปน์ มาส์ ผู้เชียวชาญทางด้านการสะกดจิตชื่อดัง เาเชียวชาญในเรื่องคลื่นสมอง Falling Ash (2011)
I specialized in returning art to their rightful owners, starting with a small Rembrandt an SS officer took from my grandfather.ฉันเชี่ยวชาญในการคืนงานศิลปะให้กับเจ้าของเดิม เริ่มจากการขโมยงานชิ้นเล็กๆของ เรมแบรนท์ จนท.โซเวียตยึดมันไปจากปู่ของฉัน Eye of the Beholder (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
specializedShe specialized in economic.
specializedSpecialized libraries collect writings about art.
specializedThis kind of specialized knowledge has very little to do with daily life.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษาวิชาการ[n. exp.] (phāsā wichākān) EN: technical language ; specialized language   

CMU English Pronouncing Dictionary
SPECIALIZED    S P EH1 SH AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
specialized    (v) (s p e1 sh @ l ai z d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fachgeschäft {n}; Fachhändler {m}specialized dealer [Add to Longdo]
Fachhandel {m}specialized trade [Add to Longdo]
Fachinformation {f}specialized information; science information [Add to Longdo]
Fachkenntnisse {pl}specialized knowledge [Add to Longdo]
Fachmesse {f}specialized fair [Add to Longdo]
Fachpersonal {n}specialized staff; qualified personnel [Add to Longdo]
Sachbuch {n}specialized book [Add to Longdo]
Spezialausbildung {f}specialized training [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
呪術医[じゅじゅつい, jujutsui] (n) medicine man; witch doctor (doctor specialized in treating illnesses caused by magic) [Add to Longdo]
専科[せんか, senka] (n) (1) specialized course; specialised course; (2) something that is specialized for a certain field or application (e.g. a sauce specially made for zaru soba) [Add to Longdo]
専修科目[せんしゅうかもく, senshuukamoku] (n) one's special subject; specialized subject; major [Add to Longdo]
専門シソーラス[せんもんシソーラス, senmon shiso-rasu] (n) {comp} specialized thesaurus [Add to Longdo]
専門科目[せんもんかもく, senmonkamoku] (n) special (specialized, specialised) subject [Add to Longdo]
専門誌[せんもんし, senmonshi] (n) specialized magazine; specialised magazine [Add to Longdo]
専門書[せんもんしょ, senmonsho] (n) technical book; specialized book; treatise [Add to Longdo]
専門章[せんもんしょう, senmonshou] (n) book in specialized field; book in specialised field [Add to Longdo]
専門分類体系[せんもんぶんるいたいけい, senmonbunruitaikei] (n) {comp} specialized classification system [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中等专业学校[zhōng děng zhuān yè xué xiào, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] specialized middle school [Add to Longdo]
专业[zhuān yè, ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ, / ] specialized field; main field of study (at university); major [Add to Longdo]
专业教育[zhuān yè jiào yù, ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, / ] specialized education; technical school [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
専門シソーラス[せんもんシソーラス, senmon shiso-rasu] specialized thesaurus [Add to Longdo]
専門分類体系[せんもんぶんるいたいけい, senmonbunruitaikei] specialized classification system [Add to Longdo]
特殊アクセス[とくしゅアクセス, tokushu akusesu] specialized access [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 specialized
   adj 1: developed or designed for a special activity or function;
       "a specialized tool" [syn: {specialized}, {specialised}]
       [ant: {unspecialised}, {unspecialized}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top