ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

knockout

N AA1 K AW2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knockout-, *knockout*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knockout(n) การชกคู่ต่อสู้ให้ล้มลง
knockout(n) การน๊อค (ทางกีฬามวย), See also: ชัยชนะจากการชกคู่ต่อสู้ให้ล้มลง, การชกชนะโดยทำให้คู่ต่อสู้ล้มลง
knockout(n) คนที่น่าสนใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนที่น่าโดดเด่น, คนที่ดูดี
knockout(n) หมัดที่ชกคู่ต่อสู้ให้ล้มลง, See also: หมัดน๊อคเอาท์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
knockout(นอค'เอ๊าทฺ) n. การทำให้ล้มลง, การชกล้มลง adj. ซึ่งสามารถทำให้ล้มลงได้, Syn. crushing, stunning
technical knockoutn. (การชกมวย) การยุติการชกเพื่อป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงใช้อักษรย่อว่าTKOหรือT.K.O

English-Thai: Nontri Dictionary
knockout(n) การน๊อกเอ๊าท์, การประสบความสำเร็จ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
knockout agreementการรวมหัวประกวดราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
knockout(adj) แพ้คัดออก
knockout(n) สิ่งที่สุดยอด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We decided to have a knockout trip together.เราเลยตัดสินว่าจะมีทริปสุดเหวี่ยงร่วมกัน Brokedown Palace (1999)
The outcome is to be determined by the losers knockout or surrenderผู้ที่ออกนอกเวทีถือว่าแพ้ โดนน็อคหรือยอมแพ้ ก็ถือว่าแพ้ Fearless (2006)
He was a knockout in his bathing suit.เขาเท่ห์ระเบิดเลย ในชุดว่ายน้ำ Spider-Man 3 (2007)
He's gonna be so bummed when you show up at the ball looking like a total knockout in that dress.เขาจะหลงเธอหัวทิ่มเลยตอนเธอออกไป ทุกคนจะตะลึงกับเธอในชุดนี้ Confessions of a Shopaholic (2009)
Uh. Mint-flavored knockout spray.มันคือเสปรย์ยาสลบกลิ่นมิ้นท์ Chuck Versus the Best Friend (2009)
Okay, I don't have a knockout karate chop like you guys.ผมใช้คาราเต้ สับเขาน๊อค อย่างพวกคุณไม่ได้ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
In the blue corner 38 victories, 34 knockouts the fighting machine from the Ukraine the undefeated number-one ranked heavyweight challenger:มุมน้ำเงิน ชนะ38 ชนะน๊อค34 เครื่องจักรสังหาร จากยูเครน ผู้ท้าชิงอันดับหนึ่ง 2012 (2009)
And now, ladies and gentlemen, fresh from their knockout performance at hoosier village assisted living in terre haute...yay!และบัดนี้ผู้มีเกียรติทุกท่าน สดๆร้อน จากการแสดงยอดเยี่ยม.. ..ที่งานฮูเชอร์ช่วยกันกินอยู่ ในแทรี โฮท Pilot (2009)
Knockout number one, military training.น็อคครั้งที่หนึ่ง ตอนที่ฝึกทหาร Repo Men (2010)
And this is knockout number three.และนี่ คือการน็อคครั้งที่สาม Repo Men (2010)
For those still counting, this is knockout number four.สำหรับคนที่ยังนับอยู่ นี่คือการน็อคครั้งที่สี่ Repo Men (2010)
Monkey knockout gas!แก๊ซน็อคเอาท์ลิง! Biology 101 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
knockoutHe won the fight by a knockout.
knockoutKim is a knockout, dressed to kill.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดสลบ[jut salop] (n, exp) EN: knockout point

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
KNOCKOUT N AA1 K AW2 T
KNOCKOUTS N AA1 K AW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
knockout (n) nˈɒkaut (n o1 k au t)
knockouts (n) nˈɒkauts (n o1 k au t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knockout { m }knockout [Add to Longdo]
K.-o.-System { n }knockout system [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ティーケーオー[tei-ke-o-] (n) technical knockout; TKO [Add to Longdo]
テクニカルノックアウト[tekunikarunokkuauto] (n) technical knockout [Add to Longdo]
ノックアウト[nokkuauto] (n, vs) knockout [Add to Longdo]
ノックアウトマウス[nokkuautomausu] (n) knockout mouse [Add to Longdo]
技倒[ぎとう, gitou] (n) technical knockout (boxing); TKO [Add to Longdo]
勝ち抜き戦[かちぬきせん, kachinukisen] (n) tournament; knockout competition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Knock-out \Knock"-out`\, a.
   That knocks out; characterized by knocking out; as, a
   knock-out blow; a knock-out key for knocking out a drill from
   a collet.
   [Webster 1913 Suppl.] knockout

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 knockout \knock"out`\, knock-out \knock"-out`\, n.
   Act of knocking out, or state of being knocked out; the act
   of rendering a person unconscious by a blow. [WordNet sense
   1]
   [Webster 1913 Suppl. + WordNet 1.5]
 
   2. a blow which causes a person to become unconscious.
 
   Syn: knockout blow, knockout punch.
     [WordNet 1.5]
 
   3. (Boxing) the winning of a boxing contest by rendering the
    opponent unable to stand for a specified period, usually a
    count of ten; -- in contrast to a win by a {decision}; as,
    Muhammed Ali won by a knockout in the first round.
    [WordNet 1.5]
 
   4. a strikingly beautiful woman. [Informal]
    [PJC] knockout drops

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 knockout
   adj 1: very strong or vigorous; "strong winds"; "a hard left to
       the chin"; "a knockout punch"; "a severe blow" [syn:
       {hard}, {knockout}, {severe}]
   n 1: a very attractive or seductive looking woman [syn:
      {smasher}, {stunner}, {knockout}, {beauty}, {ravisher},
      {sweetheart}, {peach}, {lulu}, {looker}, {mantrap}, {dish}]
   2: a blow that renders the opponent unconscious [syn:
     {knockout}, {KO}, {kayo}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top