Search result for

technological

(54 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -technological-, *technological*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
technological[ADJ] ทางเทคโนโลยี, See also: เกี่ยวกับเทคโนโลยี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
technological(เทคนะลอจ'จิเคิล) adj. เกี่ยวกับเทคโนโลยี,เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม,เกิดจากการเจริญทางด้านเทคนิคการผลิต., Syn. technologic

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Technological capacityวิสัยสามารถทางเทคโนโลยี [เศรษฐศาสตร์]
Technological forecastingพยากรณ์เทคโนโลยี [TU Subject Heading]
Technological innovationsนวัตกรรมทางเทคโนโลยี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Technological innovationsนวัตกรรมทางเทคโนโลยี [TU Subject Heading]
Technological literacyการรู้จักใช้เทคโนโลยี [TU Subject Heading]
technological processกระบวนการเทคโนโลยี, การแก้ปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์อย่างเป็นขั้นตอน ประกอบด้วย กำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวม ข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบและปฏิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข และประเมินผล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
technological projectโครงงานเทคโนโลยี, โครงงานที่เกี่ยวกับการนำความรู้ ทักษะ และทรัพยากรที่มีอยู่มาสร้างหรือพัฒนา เครื่องมือ เครื่องใช้ แบบจำลองหรือวิธีการเพื่อใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ โดยมีขั้นตอนการทำงานอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการเทคโนโลยี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
technological situationสถานการณ์เทคโนโลยี, สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือความต้องการทางเทคโนโลยี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
technological systemระบบเทคโนโลยี, ระบบที่มีองค์ประกอบทางเทคโนโลยี และทำงานสัมพันธ์กันอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์ จนบรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ ตัวป้อน กระบวนการ ผลผลิต ทรัพยากรทางเทคโนโลยี และปัจจัยที่เอื้อหรือขัดขวาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- So technological.- ดูไฮเทคจัง WarGames: The Dead Code (2008)
Technologically possible, yeah.เป็นไปได้, ในทางเทคนิค Shut Down (2008)
Ma'am, we have evidence that Starkwood provided Juma with technological support and intelligence.ท่านครับ เรามีหลักฐาน ว่าสตาร์ควูดช่วยจูม่า ด้วยเทคโนโลยีและให้ข้อมูลข่าวกรอง Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
It has been announced, however, that it is technologically impossible to purposely misuse OZ's system for malicious intent.อย่างไรก็ตาม ทางเทคนิคแล้ว มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้ ระบบของ OZ เพื่อก่อเหตุร้ายโดยเจตนา Summer Wars (2009)
Um, historical, technological, scientific.อืม... ทางประวัติศาสตร์, เทคโนโลยี่, วิทยาศาสตร์ August (2009)
Today the chancellor presented the latest advancement... of technological wizardry to the public.วันนี้นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอ ความคืบหน้าล่าสุด ของเทคโนโลยีการเล่นกลต่อ สาธารณชน 9 (2009)
We are technologically outmatched in every way.เทคโนโลยีของเราเทียบเขาไม่ได้ทุกทาง Star Trek (2009)
They're more technologically advanced.ที่นั่นมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า Peter (2010)
You're my 15th favorite technological visionary.คุณคือผู้มีวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยี่ลำดับที่ 15 ของผม The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
"for tackling the most advanced technological problems."ได้ไขปัญหาของเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า" The Box (2010)
Means they have technological capabilitiesหมายความว่าพวกเขา มีความสามารถทางเทคโนโลยี To Keep Us Safe (2010)
That possess devastating technological powerซึ่งมีพลังเทคโนโลยีทำลายล้าง Protect Them from the Truth (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
technologicalOpen source is the engine that drives technological innovation.
technologicalTechnological innovation brought about the rapid progress of the information industry.
technologicalTechnological progress has made Japan what she is.
technologicalThe technological develops surely.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางเทคโนโลยี[ADJ] technological, Example: บริษัทแห่งนี้ใช้วิธีการดึงดูดลูกค้าของเขา ด้วยการสาธิตความสามารถทางเทคโนโลยี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านเทคโนโลยี[adj.] (dān thēknōlōyī) EN: technological   FR: technologique
การให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี[n. exp.] (kān hai khwām chūayleūa dān thēknōlōyī) EN: technological assistance   FR: assistance technologique [f]
การปฏิวัติเทคโนโลยี[n. exp.] (kān patiwat thēknōlōyī) EN: Technological Revolution   FR: révolution technologique [f]
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี[n. exp.] (kān plīenplaēng thāng thēknōlōyī) EN: technological change   
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี[n. exp.] (nawattakam thāng thēknōlōyī) EN: technological innovation   FR: innovation technologique [f]
ทางเทคโนโลยี[adj.] (thāng thēknōlōyī) EN: technological   FR: technologique

CMU English Pronouncing Dictionary
TECHNOLOGICAL    T EH2 K N AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
TECHNOLOGICALLY    T EH2 K N AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L IY0
TECHNOLOGICALLY    T EH2 K N AH0 L AA1 JH IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
technological    (j) (t e2 k n @ l o1 jh i k l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
technische Produktetechnological products [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
技術援助[ぎじゅつえんじょ, gijutsuenjo] (n) technological assistance [Add to Longdo]
技術開発[ぎじゅつかいはつ, gijutsukaihatsu] (n) technological development [Add to Longdo]
技術格差[ぎじゅつかくさ, gijutsukakusa] (n) disparity in technology; technological gap; technology gap [Add to Longdo]
技術革新[ぎじゅつかくしん, gijutsukakushin] (n) technological innovation [Add to Longdo]
技術的な課題[ぎじゅつてきなかだい, gijutsutekinakadai] (n) technological task; potential feature; technical problem [Add to Longdo]
技術的解決策[ぎじゅつてきかいけつさく, gijutsutekikaiketsusaku] (n) technological solution; technical answer [Add to Longdo]
技術力[ぎじゅつりょく, gijutsuryoku] (n) technological strength [Add to Longdo]
資本節約的技術進歩[しほんせつやくてきぎじゅつしんぽ, shihonsetsuyakutekigijutsushinpo] (n) capital-saving technological progress; capital-saving technical progress [Add to Longdo]
竹槍戦術[たけやりせんじゅつ, takeyarisenjutsu] (n) tactics of fighting a technologically advanced adversary with primitive weapons; sole reliance on simple determination (naive spiritualism) in fighting an overwhelming foe [Add to Longdo]
労働節約的技術進歩[ろうどうせつやくてきぎじゅつしんぽ, roudousetsuyakutekigijutsushinpo] (n) labor-saving technological progress; labour-saving technological progress [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
技术发展[jì shù fā zhǎn, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] technological development [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
技術革新[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation [Add to Longdo]
技術革新[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Technological \Tech`no*log"ic*al\, a. [Cf. F. technologique.]
   Of or pertaining to technology.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 technological
   adj 1: based in scientific and industrial progress; "a
       technological civilization"
   2: of or relating to a practical subject that is organized
     according to scientific principles; "technical college";
     "technological development" [syn: {technical},
     {technological}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top