ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

taking

T EY1 K IH0 NG   
94 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -taking-, *taking*, tak
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
taking[ADJ] ที่น่าสนใจ, See also: ที่มีเสน่ห์, Syn. charming, engaging, refreshing
taking[N] การเอา, See also: การหยิบ, Syn. catching, grabbling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
taking(เทค'คิง) n. การเอา,การหยิบ,สิ่งหยิบ,สิ่งจับ,สิ่งที่ถูกจับหรือเก็บ adj. ดึงดูดใจ,ชนะใจ,แพร่เชื้อได้., See also: takings n. ใบรับ,ภาวะกังวลใจหรือหดหู่ใจ. takingly adv. takingness n.
breathtakingadj. ทำให้ยินดีตื่นเต้นหรือน่ากลัวมาก
leave-taking(ลิฟว'เทคคิง) n. การลาจาก,การจากไป, Syn. farewell
painstaking(เพน'สเทคคิง) adj. อุตสาหะ,ระมัดระวัง ตัวอย่าง: (Embroidery takes painstaking skill)
undertaking(อันเดอะเทค'ทิง) n. การดำเนินการ,ภาระหน้าที่,งาน,กิจการ,วิสาหกิจ

English-Thai: Nontri Dictionary
taking(adj) ติดตา,น่ารัก,น่าดู
taking(n) การเอาไป,สิ่งที่ได้,ความน่ารัก
breathtaking(adj) น่างงงวย,น่าทึ่ง,น่าประหลาดใจ,น่าใจหาย
painstaking(adj) อุตสาหะ,เพียร,พยายาม,เอาเป็นธุระ
undertaking(n) ภาระ,ธุระ,การจัดงานศพ,งาน,กิจการ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
taking on lease (vt ) เช่า
takings (n ) รายรับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was like taking a life to cut a daffodil.มันคือการใช้ชีวิต เพื่อตัดดอกไม้นั้น The Great Dictator (1940)
I'm taking the next boat out of here.ฉันสละเรือต่อไปออกจากที่นี่ Pinocchio (1940)
- Where's she taking you to?- แล้วหล่อนจะพาคุณไปไหน Rebecca (1940)
He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream... ... and he had gone 84 days now without taking a fish.เขาเป็นชายชราคนหนึ่งที่ตก ปลาเพียงอย่างเดียว ในเรือกรรเชียงเล็ก ๆ ใน กระแสอ่าว และเขาได้หายไป 84 วัน ในขณะนี้ The Old Man and the Sea (1958)
# I'll make a point of taking her away from youฉันจะทำให้จุดที่จะพาเธอ ออกไปจากคุณ Help! (1965)
# I'll make a point of taking her away from youของพาเธอออกไปจากคุณ Help! (1965)
(Over speaker) '# I'll make a point of taking her away from youฉันจะทำให้จุดที่จะพาเธอ ออกไปจากคุณ Help! (1965)
We're taking up fox hunting so young people are involved in their sacrifices.เรากำลังการล่าสุนัขจิ้งจอกขึ้น เพื่อให้คนหนุ่ม สามารถมีส่วนร่วมในการเสียสละของ พวกเขาเอง Help! (1965)
Taking a rest?อยากพักเรอะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I'm not greedy. I'm only taking half.ฉันไม่โลภมากหรอก ขอแค่รึ่งเดียว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
If you will be taking your turn on guard, I'd suggest first stag and me on last, making sure you was fresh for command on the off at the most likely times.หากคุณจะได้รับการเปิดของ คุณในยาม ฉันขอแนะนำให้ยองแรกและ ฉันในที่ผ่านมา หรือ ในทางกลับกัน How I Won the War (1967)
- Not a pretty sight, is he, sir? - He's taking all his clothes off.เขาก็นำเสื้อผ้าของเขาออก How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
takingA baby is incapable of taking care of itself.
takingA boy is taking his sweet time pushing the cart toward the curb.
takingAfter taking a drink of water, the Prime Minister said, "Ask away!"
takingA man who asks his wife's permission before taking any action except breathing is a henpecked husband.
takingAn English-Japanese dictionary is surely a must have book, not just for those taking TOEIC, but for all studying English.
takingAre you taking any medicine regularly?
takingAre you taking in all he is saying?
takingAre you taking politics this semester?
takingArriving at the airport, I saw the plane taking off.
takingAs I was taking leave of my friend, He said he would be glad to see me again before long.
takingA storm prevented the plane from taking off.
takingA woman is taking down some notes on a pad of paper.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การปรึกษาหารือ[N] consulting, See also: taking counsel with, conferring with, Syn. การปรึกษา, การหารือ, การขอความเห็น, Example: โครงการนี้เขาทำโดยพลการโดยไม่มีการปรึกษาหารือใครทั้งนั้น, Thai definition: การขอความเห็นแนะนำ, การพิจารณาหารือกัน, การพิจารณาอภิปรายกัน
งีบ[CLAS] taking a nap, See also: sleeping, Example: วันนี้อาการดีมากจนอยากจะงีบต่ออีกซักหนึ่งงีบ, Count unit: งีบ, Thai definition: ลักษณะนามบอกการหลับเช่นนั้น เช่น หลับงีบหนึ่ง หลับ 2 งีบ
อาทาน[N] holding, See also: taking, receiving, Thai definition: การถือเอา, การรับ, การยึดถือ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การถ่ายรูป[N] taking a photograph of, See also: shoot, taking a picture, Syn. การถ่ายแบบ, การถ่ายภาพ, การถ่ายหนัง, การถ่ายโฆษณา, การถ่ายแฟชั่น, Example: ช่างภาพที่มีประสบการณ์ในการถ่ายรูปมานานจะสามารถจัดภาพได้สวยงาม, Thai definition: การบันทึกภาพโดยวิธีให้แสงจากสิ่งที่จะถ่ายไปลงบนแผ่นวัสดุใส เช่น ฟิล์ม กระจก การถ่ายรูป, การชักรูป ก็ว่า
การอาบน้ำ[N] bath, See also: taking a bath, Example: การอาบน้ำเด็กอ่อนควรอาบด้วยน้ำอุ่น
การเอาเปรียบ[N] taking advantage, See also: gaining advantage, Syn. การเอารัดเอาเปรียบ, Example: พ่อค้าบางคนสร้างกลไกการเอาเปรียบแสวงหาผลประโยชน์จากลูกค้า, Thai definition: การพยายามให้ได้ประโยชน์มากกว่า
การเอารัดเอาเปรียบ[N] taking advantage, See also: gaining advantage, Syn. การเอาเปรียบ, Example: เขาอยู่ในสังคมที่มีแต่การเอารัดเอาเปรียบกัน, Thai definition: การพยายามให้ได้ประโยชน์มากกว่า
การนำ[N] bringing, See also: taking, carrying, fetching, delivery, Syn. การพา, การนำพา, การนำมา, Ant. การตาม, Example: การนำเด็กไปปรึกษาแพทย์ตั้งแต่เด็กเริ่มมีอาการป่วยเป็นการป้องการการลุกลามของโรคต่างๆ ได้
การบันทึกภาพ[N] taking pictures, See also: record by video, taking a photograph of, Syn. การถ่ายภาพ, Example: หัวหน้าโครงการสั่งให้มีการบันทึกภาพการสาธิตเพื่อใช้ประกอบการสอนในครั้งต่อๆ ไป
การพา[N] carrying, See also: taking, conduction, leading, convection, bringing, Syn. การนำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บากบั่น[adj.] (bākban) EN: hard-working ; painstaking ; assiduous   FR: volontaire ; assidu ; travailleur
บัญชาการ[v.] (banchākān) EN: order ; command ; direct an undertaking ; instruct   FR: commander ; ordonner
ชิว ชิว = ชิล ชิล[adj.] (chiu-chiu) EN: easy-going ; taking things easy   FR: complaisant
ห้ามแซงรถ[X] (hām saēng rot) EN: no overtaking ; no passing permitted   FR: interdiction de doubler
การบันทึกภาพ[n. exp.] (kān bantheuk phāp) EN: taking pictures   FR: prise de vues [f]
การใช้มาตรการ[n. exp.] (kān chai māttrakān) EN: taking measures   
การใช้มาตรการทางกฎหมาย[n. exp.] (kān chai māttrakān thāng kotmāi) EN: taking legal measures   
การเช็คสต๊อก[n. exp.] (kān chek satǿk) EN: stocktaking   
การจดบันทึก[n. exp.] (kān jot bantheuk) EN: taking notes   FR: prise de notes [f]
การเก็บตัวอย่าง[n. exp.] (kān kep tūayāng) EN: taking a sample   FR: prélèvement d'un échantillon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TAKING    T EY1 K IH0 NG
TAKINGS    T EY1 K IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
taking    (v) tˈɛɪkɪŋ (t ei1 k i ng)
takings    (n) tˈɛɪkɪŋz (t ei1 k i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以人为本[yǐ rén wéi běn, ㄧˇ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ ㄅㄣˇ, / ] taking people as fundamental; people-based, #9,688 [Add to Longdo]
起降[qǐ jiàng, ㄑㄧˇ ㄐㄧㄤˋ, ] taking off and landing, #25,027 [Add to Longdo]
满打满算[mǎn dǎ mǎn suàn, ㄇㄢˇ ㄉㄚˇ ㄇㄢˇ ㄙㄨㄢˋ, / 滿滿] taking everything into account (成语 saw); when all is said and done, #83,514 [Add to Longdo]
多吃多占[duō chī duō zhàn, ㄉㄨㄛ ㄔ ㄉㄨㄛ ㄓㄢˋ, / ] taking or eating more than one's due (成语 saw); greedy and selfish, #125,551 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arretierung {f}; Verhaftung {f}taking into custody [Add to Longdo]
Aufnahme {f} (phot.) | eine Aufnahme machen; fotografieren | Aufnahmen machentaking | to take a picture | to take pictures [Add to Longdo]
Blutentnahme {f}taking of a blood sample [Add to Longdo]
Doping {n} [sport]taking drugs [Add to Longdo]
Einnahme {f} | Einnahme einstellen; absetzentaking | to stop taking [Add to Longdo]
Geiselnahme {f}taking of hostage [Add to Longdo]
Peilung {f}; Peilen {n}taking a bearing [Add to Longdo]
Rücknahme {f}taking back [Add to Longdo]
Übernehmen {n}; Übernahme {f}taking over [Add to Longdo]
hernehmendtaking from [Add to Longdo]
scheuendtaking fright [Add to Longdo]
zugreifendtaking hold [Add to Longdo]
Blutdruckmessung {n} [med.]taking the blood pressure [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お引き受け[おひきうけ, ohikiuke] (n) (See 引き受け) undertaking; underwriting; acceptance [Add to Longdo]
お言葉;御言葉[おことば;みことば(御言葉), okotoba ; mikotoba ( okotoba )] (exp) (1) availing myself of your kind offer; taking you at your word; (n) (2) (みことば only) God's word; word of God [Add to Longdo]
お守り;お守;御守り;御守[おもり, omori] (n,vs) (1) (See 子守り) babysitting; babysitter; (2) taking care of; assisting; assistant; helper [Add to Longdo]
お世話さま;御世話様[おせわさま, osewasama] (exp) thanks for taking care of me; thanks for taking care of my loved one [Add to Longdo]
きめ細か;木目細か;肌理細か[きめこまか, kimekomaka] (adj-na) (1) smooth; (2) meticulous; painstaking; detailed [Add to Longdo]
ぐい飲み;ぐい呑[ぐいのみ, guinomi] (n) (1) large sake cup; (n,vs) (2) gulping down a drink; taking a swig at something [Add to Longdo]
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus [Add to Longdo]
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time [Add to Longdo]
どさくさ紛れに[どさくさまぎれに, dosakusamagireni] (exp,adv) in the confusion of the moment; taking advantage of the confused state of affairs [Add to Longdo]
やり取り(P);遣り取り[やりとり, yaritori] (n,vs) giving and taking; exchange (of letters); arguing back and forth; (conversational) exchange; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
保管[ほかん, hokan] safekeeping (vs), taking custody (charge) of, keeping [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Take \Take\, v. t. [imp. {Took} (t[oo^]k); p. p. {Taken}
   (t[=a]k'n); p. pr. & vb. n. {Taking}.] [Icel. taka; akin to
   Sw. taga, Dan. tage, Goth. t[=e]kan to touch; of uncertain
   origin.]
   1. In an active sense; To lay hold of; to seize with the
    hands, or otherwise; to grasp; to get into one's hold or
    possession; to procure; to seize and carry away; to
    convey. Hence, specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) To obtain possession of by force or artifice; to get
      the custody or control of; to reduce into subjection
      to one's power or will; to capture; to seize; to make
      prisoner; as, to take an army, a city, or a ship;
      also, to come upon or befall; to fasten on; to attack;
      to seize; -- said of a disease, misfortune, or the
      like.
      [1913 Webster]
 
         This man was taken of the Jews.  --Acts xxiii.
                          27.
      [1913 Webster]
 
         Men in their loose, unguarded hours they take;
         Not that themselves are wise, but others weak.
                          --Pope.
      [1913 Webster]
 
         They that come abroad after these showers are
         commonly taken with sickness.   --Bacon.
      [1913 Webster]
 
         There he blasts the tree and takes the cattle
         And makes milch kine yield blood. --Shak.
      [1913 Webster]
    (b) To gain or secure the interest or affection of; to
      captivate; to engage; to interest; to charm.
      [1913 Webster]
 
         Neither let her take thee with her eyelids.
                          --Prov. vi.
                          25.
      [1913 Webster]
 
         Cleombroutus was so taken with this prospect,
         that he had no patience.     --Wake.
      [1913 Webster]
 
         I know not why, but there was a something in
         those half-seen features, -- a charm in the very
         shadow that hung over their imagined beauty, --
         which took me more than all the outshining
         loveliness of her companions.   --Moore.
      [1913 Webster]
    (c) To make selection of; to choose; also, to turn to; to
      have recourse to; as, to take the road to the right.
      [1913 Webster]
 
         Saul said, Cast lots between me and Jonathan my
         son. And Jonathan was taken.   --1 Sam. xiv.
                          42.
      [1913 Webster]
 
         The violence of storming is the course which God
         is forced to take for the destroying . . . of
         sinners.             --Hammond.
      [1913 Webster]
    (d) To employ; to use; to occupy; hence, to demand; to
      require; as, it takes so much cloth to make a coat; it
      takes five hours to get to Boston from New York by
      car.
      [1913 Webster]
 
         This man always takes time . . . before he
         passes his judgments.       --I. Watts.
      [1913 Webster]
    (e) To form a likeness of; to copy; to delineate; to
      picture; as, to take a picture of a person.
      [1913 Webster]
 
         Beauty alone could beauty take so right.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
    (f) To draw; to deduce; to derive. [R.]
      [1913 Webster]
 
         The firm belief of a future judgment is the most
         forcible motive to a good life, because taken
         from this consideration of the most lasting
         happiness and misery.       --Tillotson.
      [1913 Webster]
    (g) To assume; to adopt; to acquire, as shape; to permit
      to one's self; to indulge or engage in; to yield to;
      to have or feel; to enjoy or experience, as rest,
      revenge, delight, shame; to form and adopt, as a
      resolution; -- used in general senses, limited by a
      following complement, in many idiomatic phrases; as,
      to take a resolution; I take the liberty to say.
      [1913 Webster]
    (h) To lead; to conduct; as, to take a child to church.
      [1913 Webster]
    (i) To carry; to convey; to deliver to another; to hand
      over; as, he took the book to the bindery; he took a
      dictionary with him.
      [1913 Webster]
 
         He took me certain gold, I wot it well.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
    (k) To remove; to withdraw; to deduct; -- with from; as,
      to take the breath from one; to take two from four.
      [1913 Webster]
 
   2. In a somewhat passive sense, to receive; to bear; to
    endure; to acknowledge; to accept. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) To accept, as something offered; to receive; not to
      refuse or reject; to admit.
      [1913 Webster]
 
         Ye shall take no satisfaction for the life of a
         murderer.             --Num. xxxv.
                          31.
      [1913 Webster]
 
         Let not a widow be taken into the number under
         threescore.            --1 Tim. v.
                          10.
      [1913 Webster]
    (b) To receive as something to be eaten or drunk; to
      partake of; to swallow; as, to take food or wine.
      [1913 Webster]
    (c) Not to refuse or balk at; to undertake readily; to
      clear; as, to take a hedge or fence.
      [1913 Webster]
    (d) To bear without ill humor or resentment; to submit to;
      to tolerate; to endure; as, to take a joke; he will
      take an affront from no man.
      [1913 Webster]
    (e) To admit, as, something presented to the mind; not to
      dispute; to allow; to accept; to receive in thought;
      to entertain in opinion; to understand; to interpret;
      to regard or look upon; to consider; to suppose; as,
      to take a thing for granted; this I take to be man's
      motive; to take men for spies.
      [1913 Webster]
 
         You take me right.        --Bacon.
      [1913 Webster]
 
         Charity, taken in its largest extent, is nothing
         else but the science love of God and our
         neighbor.             --Wake.
      [1913 Webster]
 
         [He] took that for virtue and affection which
         was nothing but vice in a disguise. --South.
      [1913 Webster]
 
         You'd doubt his sex, and take him for a girl.
                          --Tate.
      [1913 Webster]
    (f) To accept the word or offer of; to receive and accept;
      to bear; to submit to; to enter into agreement with;
      -- used in general senses; as, to take a form or
      shape.
      [1913 Webster]
 
         I take thee at thy word.     --Rowe.
      [1913 Webster]
 
         Yet thy moist clay is pliant to command; . . .
         Not take the mold.        --Dryden.
      [1913 Webster]
 
   3. To make a picture, photograph, or the like, of; as, to
    take a group or a scene. [Colloq.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. To give or deliver (a blow to); to strike; hit; as, he
    took me in the face; he took me a blow on the head. [Obs.
    exc. Slang or Dial.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {To be taken aback}, {To take advantage of}, {To take air},
    etc. See under {Aback}, {Advantage}, etc.
 
   {To take aim}, to direct the eye or weapon; to aim.
 
   {To take along}, to carry, lead, or convey.
 
   {To take arms}, to commence war or hostilities.
 
   {To take away}, to carry off; to remove; to cause deprivation
    of; to do away with; as, a bill for taking away the votes
    of bishops. "By your own law, I take your life away."
    --Dryden.
 
   {To take breath}, to stop, as from labor, in order to breathe
    or rest; to recruit or refresh one's self.
 
   {To take care}, to exercise care or vigilance; to be
    solicitous. "Doth God take care for oxen?" --1 Cor. ix. 9.
 
   {To take care of}, to have the charge or care of; to care
    for; to superintend or oversee.
 
   {To take down}.
    (a) To reduce; to bring down, as from a high, or higher,
      place; as, to take down a book; hence, to bring lower;
      to depress; to abase or humble; as, to take down
      pride, or the proud. "I never attempted to be impudent
      yet, that I was not taken down." --Goldsmith.
    (b) To swallow; as, to take down a potion.
    (c) To pull down; to pull to pieces; as, to take down a
      house or a scaffold.
    (d) To record; to write down; as, to take down a man's
      words at the time he utters them.
 
   {To take effect}, {To take fire}. See under {Effect}, and
    {Fire}.
 
   {To take ground to the right} or {To take ground to the left}
    (Mil.), to extend the line to the right or left; to move,
    as troops, to the right or left.
 
   {To take heart}, to gain confidence or courage; to be
    encouraged.
 
   {To take heed}, to be careful or cautious. "Take heed what
    doom against yourself you give." --Dryden.
 
   {To take heed to}, to attend with care, as, take heed to thy
    ways.
 
   {To take hold of}, to seize; to fix on.
 
   {To take horse}, to mount and ride a horse.
 
   {To take in}.
    (a) To inclose; to fence.
    (b) To encompass or embrace; to comprise; to comprehend.
    (c) To draw into a smaller compass; to contract; to brail
      or furl; as, to take in sail.
    (d) To cheat; to circumvent; to gull; to deceive.
      [Colloq.]
    (e) To admit; to receive; as, a leaky vessel will take in
      water.
    (f) To win by conquest. [Obs.]
      [1913 Webster]
 
         For now Troy's broad-wayed town
         He shall take in.         --Chapman.
      [1913 Webster]
    (g) To receive into the mind or understanding. "Some
      bright genius can take in a long train of
      propositions." --I. Watts.
    (h) To receive regularly, as a periodical work or
      newspaper; to take. [Eng.]
 
   {To take in hand}. See under {Hand}.
 
   {To take in vain}, to employ or utter as in an oath. "Thou
    shalt not take the name of the Lord thy God in vain."
    --Ex. xx. 7.
 
   {To take issue}. See under {Issue}.
 
   {To take leave}. See {Leave}, n., 2.
 
   {To take a newspaper}, {magazine}, or the like, to receive it
    regularly, as on paying the price of subscription.
 
   {To take notice}, to observe, or to observe with particular
    attention.
 
   {To take notice of}. See under {Notice}.
 
   {To take oath}, to swear with solemnity, or in a judicial
    manner.
 
   {To take on}, to assume; to take upon one's self; as, to take
    on a character or responsibility.
 
   {To take one's own course}, to act one's pleasure; to pursue
    the measures of one's own choice.
 
   {To take order for}. See under {Order}.
 
   {To take order with}, to check; to hinder; to repress. [Obs.]
    --Bacon.
 
   {To take orders}.
    (a) To receive directions or commands.
    (b) (Eccl.) To enter some grade of the ministry. See
      {Order}, n., 10.
 
   {To take out}.
    (a) To remove from within a place; to separate; to deduct.
    (b) To draw out; to remove; to clear or cleanse from; as,
      to take out a stain or spot from cloth.
    (c) To produce for one's self; as, to take out a patent.
 
   {To take up}.
    (a) To lift; to raise. --Hood.
    (b) To buy or borrow; as, to take up goods to a large
      amount; to take up money at the bank.
    (c) To begin; as, to take up a lamentation. --Ezek. xix.
      1.
    (d) To gather together; to bind up; to fasten or to
      replace; as, to take up raveled stitches; specifically
      (Surg.), to fasten with a ligature.
    (e) To engross; to employ; to occupy or fill; as, to take
      up the time; to take up a great deal of room.
    (f) To take permanently. "Arnobius asserts that men of the
      finest parts . . . took up their rest in the Christian
      religion." --Addison.
    (g) To seize; to catch; to arrest; as, to take up a thief;
      to take up vagabonds.
    (h) To admit; to believe; to receive. [Obs.]
      [1913 Webster]
 
         The ancients took up experiments upon credit.
                          --Bacon.
      [1913 Webster]
    (i) To answer by reproof; to reprimand; to berate.
      [1913 Webster]
 
         One of his relations took him up roundly.
                          --L'Estrange.
      [1913 Webster]
    (k) To begin where another left off; to keep up in
      continuous succession; to take up (a topic, an
      activity).
      [1913 Webster]
 
         Soon as the evening shades prevail,
         The moon takes up the wondrous tale. --Addison.
      [1913 Webster]
      [1913 Webster]
    (l) To assume; to adopt as one's own; to carry on or
      manage; as, to take up the quarrels of our neighbors;
      to take up current opinions. "They take up our old
      trade of conquering." --Dryden.
    (m) To comprise; to include. "The noble poem of Palemon
      and Arcite . . . takes up seven years." --Dryden.
    (n) To receive, accept, or adopt for the purpose of
      assisting; to espouse the cause of; to favor. --Ps.
      xxvii. 10.
    (o) To collect; to exact, as a tax; to levy; as, to take
      up a contribution. "Take up commodities upon our
      bills." --Shak.
    (p) To pay and receive; as, to take up a note at the bank.
    (q) (Mach.) To remove, as by an adjustment of parts; as,
      to take up lost motion, as in a bearing; also, to make
      tight, as by winding, or drawing; as, to take up slack
      thread in sewing.
    (r) To make up; to compose; to settle; as, to take up a
      quarrel. [Obs.] --Shak. -- (s) To accept from someone,
      as a wager or a challenge; as, J. took M. up on his
      challenge.
 
   {To take up arms}. Same as {To take arms}, above.
 
   {To take upon one's self}.
    (a) To assume; to undertake; as, he takes upon himself to
      assert that the fact is capable of proof.
    (b) To appropriate to one's self; to allow to be imputed
      to, or inflicted upon, one's self; as, to take upon
      one's self a punishment.
 
   {To take up the gauntlet}. See under {Gauntlet}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Taking \Tak"ing\, a.
   1. Apt to take; alluring; attracting.
    [1913 Webster]
 
       Subtile in making his temptations most taking.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. Infectious; contageous. [Obs.] --Beau. & Fl.
    [1913 Webster] -- {Tak"ing*ly}, adv. -- {Tak"ing*ness}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Taking \Tak"ing\, n.
   1. The act of gaining possession; a seizing; seizure;
    apprehension.
    [1913 Webster]
 
   2. Agitation; excitement; distress of mind. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       What a taking was he in, when your husband asked who
       was in the basket!          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Malign influence; infection. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 taking
   adj 1: very attractive; capturing interest; "a fetching new
       hairstyle"; "something inexpressibly taking in his
       manner"; "a winning personality" [syn: {fetching},
       {taking}, {winning}]
   n 1: the act of someone who picks up or takes something; "the
      pickings were easy"; "clothing could be had for the taking"
      [syn: {pickings}, {taking}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top