ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การนำ

   
98 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การนำ-, *การนำ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
availment[อะเวล'เม้นท์] การนำเอกสารสิทธิ์ไปขอขึ้นเงิน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การนำ[N] lead, See also: guide, conduction, persuasion, Syn. การชักนำ, การชี้นำ, การชักจูง, Example: เศรษฐกิจบ้านเมืองดีขึ้นเพราะการนำของนายกฯ คนนี้
การนำ[N] bringing, See also: taking, carrying, fetching, delivery, Syn. การพา, การนำพา, การนำมา, Ant. การตาม, Example: การนำเด็กไปปรึกษาแพทย์ตั้งแต่เด็กเริ่มมีอาการป่วยเป็นการป้องการการลุกลามของโรคต่างๆ ได้
การนำทาง[N] guide, See also: lead, direction, Syn. การชี้ทาง, การบอกทาง, Example: การนำทางของไกด์คนนี้ทำให้นักท่องเที่ยวสนุกสนานมาก, Thai definition: การพาไปสู่ที่หมาย, การนำไปให้ถูกทาง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
การนำน. การเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าผ่านตัวนำหรือฉนวน
การนำการส่งถ่ายพลังงานความร้อนผ่านเทหวัตถุโดยวิธีการซึ่งโมเลกุลของเทหวัตถุนั้นกระทบกระแทกกันเนื่องจากโมเลกุลสั่นสะเทือนอย่างรวดเร็วมาก.
วิศวกรรมการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้.
สูจนะการนำจับ
หาร ๒การนำไป, การถือเอา, มักใช้เป็นส่วนท้ายสมาส เช่น บริหาร อวหาร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conductionการนำ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
thermal conductionการนำความร้อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
abuse of distressการนำทรัพย์ที่ยึดหน่วงไว้ไปใช้โดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjunctionการนำทรัพย์มารวมเข้ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
licitationการนำทรัพย์ออกขายโดยประมูลราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bypassingการนำพาผ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ventriductionการนำสู่ด้านหน้าท้อง, การดึงไปทางหน้าท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
assimilationการนำอาหารไปเสริมสร้างเนื้อเยื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
importationการนำเข้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession of housebreaking implementsการนำเครื่องมือเพื่อลักทรัพย์เข้าไปในเคหสถาน (ของผู้อื่น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Computer-Based Trainingการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการฝึกอบรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
จรดพระอังคารการนำพระอัฐิไปถ่วงน้ำโดยไม่ได้แยกส่วนกับพระอังคาร [ศัพท์พระราชพิธี]
Equiptment importการนำสินค้าอุปกรณ์เข้า [เศรษฐศาสตร์]
Food irradiationการฉายรังสีอาหาร, การนำอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งผลิตอย่างถูกสุขลักษณะและบรรจุในภาชนะหรือหีบห่อที่เหมาะสม ไปผ่านการฉายรังสีแกมมา หรือรังสีเอกซ์ หรือลำอิเล็กตรอนจากเครื่องเร่งอนุภาค ด้วยปริมาณรังสีที่เหมาะสม เพื่อฆ่าเชื้อโรคหรือพยาธิ ยับยั้งการทำลายหรือแพร่พันธุ์ของแมลง ยืดอายุการเก็บรักษา ยับยั้งการงอก และชะลอการสุก [นิวเคลียร์]
Recoveryการนำกลับคืน
การสกัดสารมีค่าออกมาแบ่งออกเป็น : Material Recovery สกัดสารเป็นประโยชน์ออกมา เช่นกลั่นสารตัวทำละลายจากน้ำเสีย สกัดแร่เงินออกจากน้ำยาล้างฟิล์ม, ทำปุ๋ยจากขยะ : Energy Recovery สกัดพลังงานเป็นประโยชน์ออกมา เช่น นำขยะมาหมักจนได้ก๊าซชีวภาพ ซึ่งใช้หุงต้มได้, นำขยะมาเผาได้ความร้อนไปผลิตกระแสไฟฟ้า [สิ่งแวดล้อม]
Water reclamationการนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์
การนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ โดยผ่านกระบวนการบำบัดแล้วส่งกลับไปสู่แหล่งน้ำผิวดินหรือใต้ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Conductionการนำ [TU Subject Heading]
Document deliveryการนำส่งเอกสาร [TU Subject Heading]
Film remakesการนำภาพยนตร์มาสร้างใหม่ [TU Subject Heading]
Importsการนำเข้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It'd take you ten minutes to hack through it with this.มันต้องการนำคุณสิบนาที ที่จะตัดผ่านมันกับเรื่องนี้ Mad Max (1979)
It's like bringing the pigeons to the cat!มันเหมือนกับการนำนกพิราบต่อแมว First Blood (1982)
Thanks for bringing your people out.ขอบคุณสำหรับการนำคนของคุณ First Blood (1982)
It will not necessarily be progress for India if she simply imports the unhappiness of the West.อินเดียอาจจะไม่พัฒนา ถ้ามีการนำเข้าความทุกข์จากตะวันตก Gandhi (1982)
- You think that burning houses and breaking windows and killing on both sides is going to bring about a good change?- ลูกคิดว่า การเผาบ้าน ทุบหน้าต่าง และการสูญเสียชีวิตของทั้งสองฝ่าย จะเป็นการนำความเปลี่ยนแปลง ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเหรอ ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Taking classified programmers out of the country compromises national security.การนำพาโปรแกรมเมอร์ออกนอกประเทศ เป็นการละเมิดสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยของชาติ Ghost in the Shell (1995)
Under the control of Mao Tse-tung--ภายใต้การนำของเหมาเจ๋อตุง Seven Years in Tibet (1997)
When a man considers this, he does not kill or cause to kill."เมื่อผู้ใดตระหนักแล้ว จะงดเว้นการ เข่นฆ่าหรือการนำมาซึ่งการเข่นฆ่านั้น Seven Years in Tibet (1997)
"Today at the dawn, 84,000 troops of the 1st and 2nd Field Armies... under the overall command of General Chang Jing Wu... attacked the Tibetan frontier near Den-Go."เช้ามืดวันนี้ กองกำลัง 84,000 นาย พร้อมกับทหารพรานสองหน่วย ภายใต้การนำของนายพลถั่งจิงวู เข้าโจมตีชายแดนทิเบต ใกล้กับเมืองเด็นโก Seven Years in Tibet (1997)
Your coming to us is as the footsteps of doom.การมาหาพวกข้าของเจ้า เป็นการนำหายนะเข้ามา The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
With the ability to reproduce art, it is available to the masses.การนำภาพศิลปะมาทำซ้ำ จึงทำให้คนเป็นเจ้าของภาพได้ Mona Lisa Smile (2003)
This is the 12pm newsต่อไปเป็นการนำเสนอข่าวเที่ยง Uninvited (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การนำ[n.] (kān nam) EN: bringing ; taking ; carrying ; fetching ; delivery   
การนำ[n.] (kān nam) EN: conduction   FR: conduction [f]
การนำ[n.] (kān nam) EN: leadership ; direction   
การนำขยะกลับมาใช้ใหม่[n. exp.] (kān nam khaya klap mā chai mai) FR: recyclage des déchets [m]
การนำความร้อน[n. exp.] (kān nam khwām røn) EN: heat conduction   
การนำมาใช้ใหม่[n. exp.] (kān nam mā chai mai) EN: recycling ; recycle   
การนำสินค้าเข้า[n. exp.] (kān nam sinkhākhao) EN: importation   FR: importation [f]
การนำสืบ[n.] (kān namseūp) EN: adduction   
การนำเสนอ[n.] (kān namsanōe) EN: presentation   FR: présentation [f]
การนำเสนอข้อมูล[n. exp.] (kān namsanōe khømūn) EN: data presentation   

English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
automation[N] การนำเครื่องจักรมาใช้แทนคนในการทำงาน, Syn. mechanization, industrialization
disembarkation[N] การขึ้นฝั่ง, See also: การนำขึ้นฝั่ง
empiricism[N] การนำประสบการณ์หรือการทดลองมาประยุกต์ใช้, See also: การกระทำสิ่งต่างๆ โดยอาศัยประสบการณ์
encryption[N] เปลี่ยนข้อความให้เป็นรหัส, See also: การนำข้อความมาทำให้เป็นรหัส
espousal[N] การนำมาใช้, See also: การยอมรับมาใช้, Syn. adoption, support
generalship[N] การบัญชากองทัพ, See also: การนำทัพ, Syn. strategies, leadership
hash[N] การนำกลับมาทำใหม่
hotchpotch[N] การผสม, See also: การนำของหลายอย่างมาผสมกัน
import[N] การนำเข้า, See also: สินค้านำเข้า, Syn. importation, Ant. exportation
importation[N] การนำสินค้าเข้าประเทศ, See also: การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ, Syn. import, Ant. exportation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abhenry(แอบเฮน' รี) n. หน่วยการนำไฟฟ้าที่เป็นเซ็นติเมตร-กรัม-วินาที และมีค่าเท่ากบ 10-9 henry (centimeter-gram-second unit)
abmho(แอบ' โบ) n., (pl. -mhos) หน่วยการนำไฟฟ้า (เซนติเมตร/กรัม/วินาที) ซึ่งมีค่าเท่า 109 mhos (เซนติเมตร/กรัม/วินาที)
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
admittance(แอดมิท' เทินซฺ) n. การอนุญาตให้เข้า, การรับเข้า, การสารภาพ,การวัดการนำไฟฟ้าสลับ, Syn. entrance,access)
advection(แอดเวค' เชิน) n. การนำตามแนวนอน, การเคลื่อนตามแนวนอนของอากาศ. -advective adj. (movement of air)
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
antiquate(แอน' ทีเควท) vt. ทำให้ล้าสมัยโดยการนำสิ่งใหม่หรือดีกว่าเข้ามา-antiquation n., Syn. make obsolete)
api(เอพีไอ) ย่อมาจาก application program interface หมายถึงวิธีการอย่างหนึ่งที่ทำให้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์รู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ง่ายขึ้นกว่าเดิม เช่น เอพีไอจะกำหนดขั้นตอนมาตรฐานให้โปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ ทำงาน โดยวิธีให้ผู้ใช้เลือกจากรายการคำสั่ง (menu) หรือตอบคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) แทนที่จะต้องจำคำสั่งอย่างแต่ก่อน การใช้ระบบวินโดว์บนเครื่องพีซีก็ดี OS/2 ก็ดี หรือระบบของแมคอินทอช ก็ดี ล้วนเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการนำเอพีไอมาใช้
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้

English-Thai: Nontri Dictionary
adoption(n) การรับเป็นของตน,การนำมาใช้
convection(n) การนำความร้อน
conveyance(n) การขนส่ง,การบรรทุก,การนำพา,พาหนะ,ยวดยาน
deliverance(n) การพูด,การนำส่ง,การปลดปล่อย,อิสรภาพ,การแถลงการณ์,การคลอดลูก
exposure(n) การเปิดเผย,การเผย,การเปิดโปง,การนำออกแสดง,การผึ่ง
guidance(n) การแนะนำ,การบอกทาง,การนำ,คำแนะนำ
importation(n) การนำสินค้าเข้าประเทศ,สินค้าเข้า
induction(n) การนำเข้ามา,การชักนำ,อุปมาน,การเกณฑ์,กระแสไฟฟ้า
infliction(n) การนำมาใส่ให้,การทำโทษ,การก่อความทุกข์
initiation(n) การเริ่มต้น,การอุปสมบท,การนำมาให้รู้จัก,การทำพิธีรับเข้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
animal shelter adoptionsการนำ(สัตว์)ไปเลี้ยงจากโรงเลี้ยงสัตว์
introduction (n ) การนำมาใช้
Reduction to Practice (n ) การนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
搬入[はんにゅう, hannyuu] (n vt) การนำเข้า, การขนเข้ามา, การลำเลียงเข้ามา เช่น 設備搬入(せつびはんにゅう): การนำเข้าเครื่องจักร, การลำเลียงเครื่องจักรเข้ามา
宵積み[よいづみ, yoizumi] (n) การนำสินค้าขึ้นรถในตอนเย็นเพื่อขนส่งในตอนเช้า goods loaded in the afternoon for delivery the following morning
既出[きしゅつ, kishutsu] (n adj) การนำเสนอแล้ว ยื่น(เอกสาร)ก่อนหน้านี้แล้ว
導入[dounyuu] การนำสิ่งใหม่ๆ เข้ามาใช้, การนำความรู้ใหม่เข้ามาเผยแพร่, การเกริ่นนำ
市販[しはん, shihan] การนำออกสู่ตลาด การวางตลาด การออกวางขายในตลาด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
案内[あんない, annai] Thai: การนำพา
使用[しよう, shiyou] Thai: การนำไปใช้ English: employment

German-Thai: Longdo Dictionary
Führung(n) |die, pl. Führungen| การนำ, การชี้นำ, See also: die Leitung
Wärmeleitfähigkeit(n) |die| ความสามารถในการนำความร้อน
Leitung(n) |die, pl. Leitungen| การนำ, See also: die Führung
Leitung(n) |die, pl. Leitungen| ท่อที่ใช้ส่งน้ำหรือแก้สเป็นต้น, การนำ, การแนะนำ, การเหนี่ยวนำทางด้านไฟฟ้า
Lüftungswärmeverlust(n) |der, pl. Lüftungswärmeverluste| การสูญเสียความร้อนจากการนำพาความร้อนของอากาศ
Wärmeleitfähigkeit(n ) |die, pl. Wärmeleitfähigkeiten| ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top