Search result for

carrying

(77 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carrying-, *carrying*, carry
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carryings-on[N] พฤติกรรมที่ไม่สมควร
carrying charge[N] ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพย์สิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carrying awayการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carrying capacityวิสัยสามารถที่รองรับได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
carrying chargeค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียเพิ่มต่างหากจากดอกเบี้ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carrying concealed weaponการพาอาวุธที่ซุกซ่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carrying out of proceedingsดำเนินกระบวนพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carryingวิธีอุ้ม [การแพทย์]
Carrying Capacity จำนวนที่รับได้ หรือ จำนวนประชากรที่รับได้ (population carrying capacity)
จำนวนประชากรที่มากที่สุดที่ทรัพยากรในประเทศ นั้น หรือพื้นที่นั้นจะสามารถเลี้ยงดูได้ [สิ่งแวดล้อม]
Carrying costต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า [การบัญชี]
Carrying out Activityปฏิบัติงานเพื่อสนองความขาดหรือแก้ความบกพร่อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But it's not in mine. Do ever get tired of carrying aroundแต่ต้องไม่ใช่ ชื่อฉัน/ นายเคยเหนื่อยบ้างมั้ยเนี่ยที่ต้องแบก New Haven Can Wait (2008)
If Wilson was getting handcuffed on the hood of his car, would I be carrying on a differential?ตอนนี้วิลสันถูกใส่กุญแจมือติดกับฝากระโปรงรถ\ ฉันพอบอกความแตกต่างได้ Birthmarks (2008)
In New Orleans, I saw you carrying this express package around the conference.ในนิวออลลีน.ฉันเห็นนายหิ้วห่อของพิเศษไปรอบๆการสัมมนา Birthmarks (2008)
I'm sure you're carrying a few.ฉันแน่ใจว่านายมีนิดหน่อย Joy (2008)
Aren't you already carrying the torch which shall kindle our future?เจ้าคือผู้ถือคบเพลิง ที่จะจุดไฟแห่งอนาคตของเรามิใช่รึ? The Kingdom of the Winds (2008)
She's carrying, ain't she?หล่อนเป็นพาหะ.. ใช่ไหม Babylon A.D. (2008)
I'm telling you, man, she is carrying a weapon.เธอเป็นพาหะ ในตัวเธอมีอาวุธชีวภาพ Babylon A.D. (2008)
If she's carrying a virus...ถ้าเธอเป็นพาหะของไวรัส Babylon A.D. (2008)
If she's carrying a virus, she could annihilate half the city... and I'm not gonna have it on my conscience!ถ้าหล่อนเป็นพาหะไวรัสจริง หล่อนทำลายคนได้ครึ่งเมืองแน่ ผมไม่มีวันปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแน่ Babylon A.D. (2008)
Carrying her on my back is worse.แบกเธอไปด้วยยิ่งแย่หนัก My Sassy Girl (2008)
A transport carrying 1300 men had been split by a torpedo.เรือบรรทุกผู้โดยสาร 1300 คน ถูกยิงโดยตอรปิโด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
He won't lie with me and risk damaging the child he believes I'm carrying.พระองค์ไม่นอนกับข้าแล้ว ไหนจะเรื่องต้องรักษาลูกในท้อง ที่พระองค์ยังเข้าใจว่าข้ามีนั่นอีก? The Other Boleyn Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carryingAn efficient FBI agent does not make any bones about carrying out his duties.
carryingA tanker is a ship carrying oil.
carryingBees communicate the location of food by carrying odor samples back to the hive.
carryingCarrying out the plan was easy.
carryingCurious gazes, gazes carrying a bit of murderous intent ... it goes without saying that I couldn't be more uncomfortable.
carryingDon't forget to tip the porter for carrying your luggage.
carryingHe is carrying out experiments in his laboratory.
carryingHe is deeply intent on carrying out the plan in question.
carryingHe is opposed to carrying out the new plan.
carryingHe took the initiative in carrying out the plan.
carryingHe was carrying an umbrella under his arm.
carryingHe was carrying a small parcel under his right arm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติดอาวุธ[ADJ] armed, See also: carrying weapons, equipped, Example: ชาวเซิร์บมีหน่วยติดอาวุธพร้อมจะสู้ตายราว 40,000 คน ไม่รวมอาวุธทันสมัยอีกหลายชนิด, Thai definition: มีอาวุธประจำ
ไม้คาน[N] carrying pole, Syn. คอน, Example: แม่ค้าเอาไม้คานขึ้นพาดบ่า, Count unit: เล่ม, อัน, Thai definition: ไม้ที่ใช้หาบของ ทำด้วยไม้ไผ่
กระเป๋าหิ้ว[N] handbag, See also: carrying bag, briefcase, satchel, Syn. กระเป๋าถือ, Example: กระเป๋าหิ้วใบนี้มีรูปทรงสะดุดตา, Count unit: ใบ, ลูก
การทด[N] carrying forward, See also: addition, transfer, Syn. การเพิ่ม, Example: ครูสอนการทดเลขในใจกับเด็กๆ
การพา[N] carrying, See also: taking, conduction, leading, convection, bringing, Syn. การนำ
การหาม[N] carrying (by two persons), See also: carrying on the shoulder, Syn. การแบก, Thai definition: การเอาของไว้กลางแล้วช่วยกันพาไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบลาน[n. exp.] (bai lān) EN: ancient palm leaf manuscripts carrying Buddhist scriptures   
หาบ[v.] (hāp) EN: carry (something) on a shoulder pole ; carry on one's shoulder ; carry something with a carrying pole   FR: porter avec un fléau
การหาม[n.] (kān hām) EN: carrying (by two persons) ; carrying on the shoulder   
การนำ[n.] (kān nam) EN: bringing ; taking ; carrying ; fetching ; delivery   
กระเป๋าหิ้ว[n. exp.] (krapao hiu) EN: handbag ; carrying bag ; briefcase ; satchel   FR: sac à main [m]
ไม้คาน[n.] (māikhān) EN: carrying pole   
ผู้รับภาระ[n.] (phūrapphāra) EN: one carrying a burden ; one who shoulders a burden ; responsibility ; burden bearer   
สาแหรก[n.] (sāraēk) EN: rattan carrying rack   
ยุงก้นปล่อง[n. exp.] (yung konplǿng) EN: malaria mosquito ; malaria-carrying mosquito ; anopheles mosquito   FR: anophèle [m] ; moustique vecteur du paludisme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARRYING    K AE1 R IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carrying    (v) (k a1 r i i ng)
carryings-on    (n) - (k a2 r i i ng z - o1 n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchführung {f}; Ausführung {f}carrying out [Add to Longdo]
Laufrad {n}; Stützrad {m}; Tragrad {n}carrying wheel [Add to Longdo]
Laufachse {f}carrying axle [Add to Longdo]
Schimpferei {f}carrying on [Add to Longdo]
Tragachse {f}carrying axle [Add to Longdo]
Tragriemen {m}; Tragegurt {m}carrying strap [Add to Longdo]
Verrichtung {f} | die täglichen Verrichtungencarrying out; performing; performance | one's daily tasks [Add to Longdo]
Vollstreckung {f} (eines Todesurteils)carrying out (of a death sentence) [Add to Longdo]
mitreißendcarrying along [Add to Longdo]
wegraffendcarrying off [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お忍び;御忍び[おしのび, oshinobi] (n) (1) (abbr) travelling incognito (traveling); (2) (See 御忍び駕籠) special palanquin for carrying a daimyo or his wife incognito [Add to Longdo]
お姫様抱っこ;お姫様だっこ;お姫さま抱っこ;お姫さまだっこ;御姫様抱っこ;御姫様だっこ[おひめさまだっこ, ohimesamadakko] (n,vs) (col) (See 横抱き) carrying a person in one's arms [Add to Longdo]
しつつ行なう[しつつおこなう, shitsutsuokonau] (exp,v5u) (1) to be carrying out; to be in the process of carrying out; (2) to be performing; to be in the process of performing [Add to Longdo]
しもた屋;仕舞屋(io);仕舞た屋;仕舞うた屋[しもたや(しもた屋;仕舞屋;仕舞た屋);しもうたや(仕舞屋;仕舞うた屋), shimotaya ( shimota ya ; shimai ya ; shimai ta ya ); shimoutaya ( shimai ya ; shima] (n) store that has been gone out of business; household that lives without carrying on a business [Add to Longdo]
ため桶;溜め桶;溜桶[ためおけ, tameoke] (n) (1) bucket (for carrying sake, soy sauce, etc.); (2) manure bucket; (3) rainwater bucket (for dousing fires) [Add to Longdo]
ぱくり屋;パクリ屋[ぱくりや(ぱくり屋);パクリや(パクリ屋), pakuriya ( pakuri ya ); pakuri ya ( pakuri ya )] (n) confidence man; con man; company (or person) carrying out credit fraud [Add to Longdo]
キャリングケース[, kyaringuke-su] (n) carrying case [Add to Longdo]
キャリングボール[, kyaringubo-ru] (n) carrying-ball [Add to Longdo]
セカンドバッグ[, sekandobaggu] (n) second bag; zippered carrying case [Add to Longdo]
テレアポ[, tereapo] (n) (1) (abbr) telephone appointment; arranging meetings and appointments in advance by phone; (2) cold-calling to get potential customers to agree to meet a salesman; carrying out market surveys by phone [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扁担[biǎn dan, ㄅㄧㄢˇ ㄉㄢ˙, / ] carrying pole; shoulder pole [Add to Longdo]
[gàng, ㄍㄤˋ, ] carrying pole; horizontal bar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carry \Car"ry\, v. t. [imp. & p. p. {Carried}; p. pr. & vb. n.
   {Carrying}.] [OF. carier, charier, F. carrier, to cart, from
   OF. car, char, F. car, car. See {Car}.]
   1. To convey or transport in any manner from one place to
    another; to bear; -- often with away or off.
    [1913 Webster]
 
       When he dieth he shall carry nothing away. --Ps.
                          xiix. 17.
    [1913 Webster]
 
       Devout men carried Stephen to his burial. --Acts
                          viii, 2.
    [1913 Webster]
 
       Another carried the intelligence to Russell.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       The sound will be carried, at the least, twenty
       miles.                --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To have or hold as a burden, while moving from place to
    place; to have upon or about one's person; to bear; as, to
    carry a wound; to carry an unborn child.
    [1913 Webster]
 
       If the ideas . . . were carried along with us in our
       minds.                --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. To move; to convey by force; to impel; to conduct; to lead
    or guide.
    [1913 Webster]
 
       Go, carry Sir John Falstaff to the Fleet. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He carried away all his cattle.    --Gen. xxxi.
                          18.
    [1913 Webster]
 
       Passion and revenge will carry them too far.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. To transfer from one place (as a country, book, or column)
    to another; as, to carry the war from Greece into Asia; to
    carry an account to the ledger; to carry a number in
    adding figures.
    [1913 Webster]
 
   5. To convey by extension or continuance; to extend; as, to
    carry the chimney through the roof; to carry a road ten
    miles farther.
    [1913 Webster]
 
   6. To bear or uphold successfully through conflict, as a
    leader or principle; hence, to succeed in, as in a
    contest; to bring to a successful issue; to win; as, to
    carry an election. "The greater part carries it." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The carrying of our main point.    --Addison.
    [1913 Webster]
 
   7. To get possession of by force; to capture.
    [1913 Webster]
 
       The town would have been carried in the end.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   8. To contain; to comprise; to bear the aspect of; to show or
    exhibit; to imply.
    [1913 Webster]
 
       He thought it carried something of argument in it.
                          --Watts.
    [1913 Webster]
 
       It carries too great an imputation of ignorance.
                          --Lacke.
    [1913 Webster]
 
   9. To bear (one's self); to behave, to conduct or demean; --
    with the reflexive pronouns.
    [1913 Webster]
 
       He carried himself so insolently in the house, and
       out of the house, to all persons, that he became
       odious.                --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   10. To bear the charges or burden of holding or having, as
     stocks, merchandise, etc., from one time to another; as,
     a merchant is carrying a large stock; a farm carries a
     mortgage; a broker carries stock for a customer; to carry
     a life insurance.
     [1913 Webster]
 
   {Carry arms} (Mil. Drill), a command of the Manual of Arms
    directing the soldier to hold his piece in the right hand,
    the barrel resting against the hollow of the shoulder in a
    nearly perpendicular position. In this position the
    soldier is said to stand, and the musket to be held, at
    carry.
 
   {To carry all before one}, to overcome all obstacles; to have
    uninterrupted success.
 
   {To carry arms}
     (a) To bear weapons.
     (b) To serve as a soldier.
 
   {To carry away}.
     (a) (Naut.) to break off; to lose; as, to carry away a
       fore-topmast.
     (b) To take possession of the mind; to charm; to delude;
       as, to be carried by music, or by temptation.
 
   {To carry coals}, to bear indignities tamely, a phrase used
    by early dramatists, perhaps from the mean nature of the
    occupation. --Halliwell.
 
   {To carry coals to Newcastle}, to take things to a place
    where they already abound; to lose one's labor.
 
   {To carry off}
     (a) To remove to a distance.
     (b) To bear away as from the power or grasp of others.
     (c) To remove from life; as, the plague carried off
       thousands.
 
   {To carry on}
     (a) To carry farther; to advance, or help forward; to
       continue; as, to carry on a design.
     (b) To manage, conduct, or prosecute; as, to carry on
       husbandry or trade.
 
   {To carry out}.
     (a) To bear from within.
     (b) To put into execution; to bring to a successful
       issue.
     (c) To sustain to the end; to continue to the end.
 
   {To carry through}.
     (a) To convey through the midst of.
     (b) To support to the end; to sustain, or keep from
       falling, or being subdued. "Grace will carry us . . .
       through all difficulties." --Hammond.
     (c) To complete; to bring to a successful issue; to
       succeed.
 
   {To carry up}, to convey or extend in an upward course or
    direction; to build.
 
   {To carry weight}.
     (a) To be handicapped; to have an extra burden, as when
       one rides or runs. "He carries weight, he rides a
       race" --Cowper.
     (b) To have influence.
       [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carrying \Car"ry*ing\, n.
   The act or business of transporting from one place to
   another.
   [1913 Webster]
 
   {Carrying place}, a carry; a portage.
 
   {Carrying trade}, the business of transporting goods, etc.,
    from one place or country to another by water or land;
    freighting.
    [1913 Webster]
 
       We are rivals with them in . . . the carrying trade.
                          --Jay.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top