Search result for

ลาพัก

(31 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลาพัก-, *ลาพัก*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลาพักการเรียนleave off the study
ลาพักร้อน (vt ) take a vacation leave

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลาพัก[V] take off, See also: take leave, Example: ช่วงนี้เขาไม่ค่อยสบาย ดังนั้นเขาจึงลาพักเป็นเวลา 1 อาทิตย์, Thai definition: บอกกล่าวเพื่อขอหยุดพักจากหน้าที่การงาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And the rest of the time wilson's been readingและช่วงเวลาพักผ่อน วิลสันอ่านหนังสือเรื่องการทำสมาธิ Not Cancer (2008)
Break's over! Let's go!หมดเวลาพักแล้ว ไปเถอะ Pilot (2008)
He only takes a bath when he's on leave.เจ้าบูสแน่ๆครับ มันลาพักทีนึง ถึงค่อยอาบน้ำ Rising Malevolence (2008)
Stop working till the public performance, if not then start by taking leave.ให้หยุดทำงานไปจนกระทั่งเปิดการแสดง ไม่งั้นก็เริ่มขอลาพักซะ Beethoven Virus (2008)
It's inconvenient for me to go on leave.ฉันไม่สะดวกที่จะลาพัก Beethoven Virus (2008)
We lost quite a bit of time getting you from the morgue.เราเสียเวลาพักใหญ่ ตอนเอาตัวคุณมาจากห้องเก็บศพ Babylon A.D. (2008)
It's not even lunchtime.ลืมเวลาพักเที่ยงได้เลย Blow Out (2008)
Uh, okay, well, I get a break in 20 minutes.เอ่อ.. ได้สิ... อีก20นาทีจะถึงเวลาพักน่ะ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
They might lose their funding. But that's a long way off.โดนปลด ลาพัก โรคเครียด The Girlfriend Experience (2009)
That.. that's why I had to come in here on my coffee break?นั่นเป็นสาเหตุ ให้ฉันต้องมาที่นี่ ในเวลาพักเบรกเนี่ยนะ? Chuck Versus the Best Friend (2009)
No time for a break, we've got work to do.ไม่มีเวลาพักแล้วนะ เรามีงานต้องทำ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Take some time off.หาเวลาพักเถอะ Demonology (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลาพัก[v. exp.] (lā phak) EN: take off ; take leave   
ลาพักร้อน[v. exp.] (lā phak røn) FR: partir en congé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vacation[VI] ลาพักผ่อน, See also: ลาพักร้อน, ลาพัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
furlough(เฟอร์'โล) n. การลาพักงาน,การอนุญาตให้ลาพักงาน,การให้ออกจากงาน. vt. อนุญาตให้ลาพักงาน,ให้ออกจากงาน
half timeเวลาพักระหว่าง ครึ่งระยะเวลาการแข่งขัน., See also: half-time adj.
interval(อิน'เทอเวิล) n. เวลาระหว่าง,ช่วงระหว่าง,ช่วงห่าง,เวลาว่าง,เวลาพัก,ความแตกต่างของเสียง -at intervals เป็นช่วง ๆ ,เป็นครั้งคราว, Syn. rest,pause,break,recess
off-hour(ออฟ'เอาเออะ) n. ชั่งโมงที่หยุดพักงาน,ระยะเวลาพักผ่อน adj. เกี่ยวกับชั่วโมงหรือระยะเวลาดังกล่าว
time(ไทมฺ) n. เวลา,ช่วงเวลา,กะเวลา,โอกาส,สมัย,ยุค,กาล,ฤดูกาล,ครั้ง,ช่วง,อายุ,วันตาย,เท่า,จังหวะ,อัตราความเร็ว,เวลาพักผ่อน,อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา,สิทธิ,ระยะเวลาการตั้งครรภ์,adj. เกี่ยวกับเวลา,เกี่ยวกับระเบิดเวลา,ตั้งเวลา vt.,vi. จับเวลา,ตั้งเวลา,ควบคุมเวลา

English-Thai: Nontri Dictionary
bower(n) ร่มไม้,ซุ้มไม้,ศาลาพักร้อน
furlough(n) การอนุญาตให้ลาพัก,การลาพักงาน
furlough(vt) อนุญาตให้ลาพัก,ลาพัก,ให้ออกจากงาน
interval(n) เวลาพัก,เวลาว่าง,ระยะห่าง,ช่องโหว่
kiosk(n) แผงขายหนังสือพิมพ์,ตู้โทรศัพท์,ปะรำ,ศาลาพักร้อน,เวทีดนตรี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Annual Leaveลาพักผ่อนประจำปี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
有給休暇[ゆうきゅうきゅうか, yuukyuukyuuka] (n) ลาพักร้อน

German-Thai: Longdo Dictionary
sich erholen(vt) |erholte sich, hat sich erholt| พักฟื้น, พักผ่อน(ช่วงเวลาพักยาวนานกว่า sich ausruhen และโดยมากหมายถึงพักหลังจากป่วยไข้หรือการทำงานหนัก) เช่น Sie sollen sich im Urlaub ganz von der Arbeit erholen. คุณควรพักฟื้นจากการทำงานในช่วงพักร้อนซะ, See also: Related: sich ausruhen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top