Search result for

上任

(3 entries)
(1.7815 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -上任-, *上任*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 上任 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *上任*)
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上任[shàng rèn, ㄕㄤˋ ㄖㄣˋ, ] take office [Add to Longdo]
新官上任三把火[xīn guān shàng rèn sān bǎ huǒ, ㄒㄧㄣ ㄍㄨㄢ ㄕㄤˋ ㄖㄣˋ ㄙㄢ ㄅㄚˇ ㄏㄨㄛˇ, ] the new boss cracks the whip three times; a new broom sweeps clean; fig. vigorous new policies [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

上任 (shàng rèn)

 


  

 
上任
  • (shàng rèn, ㄕㄤˋ ㄖㄣˋ) take office [CE-DICT-Simplified]
  • (shàng rèn, ㄕㄤˋ ㄖㄣˋ) take office [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Go to Top