Search result for

proposition

(69 entries)
(0.1202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proposition-, *proposition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proposition[N] การเสนอ, Syn. proposal
proposition[N] ข้อเสนอ, See also: สิ่งที่นำมาเสนอ, แผนงานที่เสนอ, Syn. scheme, project, proposal
proposition[N] ญัตติ, See also: หัวข้อที่นำมาอภิปราย, Syn. statement, theorem
proposition[VT] ยื่นข้อเสนอ, Syn. offer, recommend, suggest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proposition(พรอพพะซิซ'เชิน) n. การสอน,ข้อเสนอ,แผน,โครงการ,หัวข้อ,ข้อวินิจฉัย,ญัตติ,เรื่องราว,ปัญหา,จุดประสงค์,ข้อเสนอเพื่อร่วมประเวณีที่ไม่ถูกกฎหมาย. vt. เสนอ,เสนอข้อเรียกร้อง, See also: propositional adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
proposition(n) ข้อเสนอ,ทฤษฎีบท,โจทย์,เรื่อง,ปัญหา,ญัตติ,ข้อวินิจฉัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
propositionประพจน์, ญัตติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
propositionประพจน์ [มีความหมายเหมือนกับ statement ๒] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
proposition, particularประพจน์เฉพาะ, ญัตติเฉพาะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
proposition, universalประพจน์สากล, ญัตติสากล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
propositional calculusแคลคูลัสเชิงประพจน์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
propositional logicตรรกศาสตร์ประพจน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
propositional logicตรรกศาสตร์เชิงประพจน์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Proposition (Logic)ประโยคตรรกศาสตร์ [TU Subject Heading]
proposition [statement]ประพจน์, ข้อความที่เป็นจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยอาจอยู่ในรูปประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธก็ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have a proposition for you.ฉันมีอะไรมาเสนอให้คุณล่ะ Chuck in Real Life (2008)
I've got a proposition for you, Terry.ฉันมีข้อเสนอสำหรับคุณ เทอร์รี่ The Bank Job (2008)
A proposition?ข้อเสนอเหรอ The Bank Job (2008)
I want to hear proposition.ฉันอยากจะฟังข้อเสนอแก The Dark Knight (2008)
- I want to make a proposition.-ฉันต้องการยื่นข้อเสนอ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- There is no proposition, no business, OK?-ไม่มีข้อเสนอทั้งนั้น The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
It really isn't a proposition, Helena.แม่ไม่ได้ให้ข้อเสนอแกนะ Loyal and True (2008)
I have a proposition.ฉันมีข้อเสนอ Loyal and True (2008)
- No, it's a proposition for you.เปล่าๆ ข้อเสนอให้คุณคนเดียว Loyal and True (2008)
Accusing a police officer of a crime can be a very dangerous proposition.และนั่นจะเป็นความผิดโง่ๆอย่างสุดท้าย ที่คุณจะทำ ฟังนะ คุณผู้หญิง คุณโชคดี ที่ผมไม่ส่งคุณให้ไอ้หลามงาบ Trust Me (2009)
I'm sorry about that. Anyways, I have a proposition to make:ฉันขอโทษ แต่ฉันมีข้อเสนอมาให้ Hairography (2009)
She doesn't sound that interested in your proposition, Edward.ตามข้อเสนอของนายเลยนะ เอ็ดเวิร์ด ถึงตอนนั้น เธอจะเข้าใจเอง Daybreakers (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
propositionAll in favor of this proposition will please say Aye.
propositionEr, well, I'd like to take a vote. Would people in favour of Mr Ogawa's proposition please raise their hands.
propositionHe cast a vote for the proposition.
propositionHe was in favor of the proposition.
propositionI am in favor of the proposition.
propositionIt's a job worth doing, but if I think about the working hours and the risk ... I could be onto a real losing proposition here.
propositionI've got an attractive proposition for you.
propositionThe bishops were in favor of the proposition.
propositionTheir proposition is contrary to ours.
propositionThis isn't an unappealing proposition, is it?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทฤษฎีบท[N] theorem, See also: proposition, Example: ในการให้คอมพิวเตอร์พิสูจน์ทฤษฎีบทให้ เราจำเป็นต้องสร้างกฎในการพิสูจน์ขึ้นมาก่อน, Count unit: ทฤษฎี, Thai definition: ข้อความที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริง และใช้ในการอ้างอิงเพื่อพิสูจน์ข้อความอื่นได้
ประพจน์[N] proposal, See also: proposition, announcement, Thai definition: ข้อความที่กล่าว, ข้อความที่เสนอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อเสนอ[n.] (khøsanōe) EN: proposal ; offer ; proposition ; suggestion   FR: proposition [f] ; suggestion [f]
พิจารณาข้อเสนอ[v. exp.] (phijāranā khøsanōe) EN: consider a proposal   FR: étudier une proposition
ประพจน์[n.] (praphot) EN: proposal ; proposition ; announcement   
ถอนข้อเสนอ[v. exp.] (thøn khøsanōe) EN: withdraw a proposal   FR: retirer une proposition
ญัตติ[n.] (yatti) EN: motion ; amendment ; proposal ; issue ; bill ; resolution ; proposition   FR: proposition [f] ; motion [f]
ยื่นข้อเสนอ[v. exp.] (yeūn khøsanōe) EN: make a proposal   FR: faire une proposition ; formuler une proposition
ยื่นญัตติ[v. exp.] (yeūn yatti) FR: faire une proposition ; formuler une proposition ; faire une motion

CMU English Pronouncing Dictionary
PROPOSITION    P R AA2 P AH0 Z IH1 SH AH0 N
PROPOSITIONS    P R AA2 P AH0 Z IH1 SH AH0 N Z
PROPOSITIONED    P R AA2 P AH0 Z IH1 SH AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proposition    (v) (p r o2 p @ z i1 sh @ n)
propositions    (v) (p r o2 p @ z i1 sh @ n z)
propositioned    (v) (p r o2 p @ z i1 sh @ n d)
propositioning    (v) (p r o2 p @ z i1 sh @ n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Proposition {f}; Satz {m}; Aussage {f}proposition [Add to Longdo]
Vorschlag {m} | Vorschläge {pl}proposition | propositions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
できない相談;出来ない相談[できないそうだん, dekinaisoudan] (n) impossible proposition; unreasonable proposal; tall order [Add to Longdo]
換位[かんい, kan'i] (n) (logical) conversion (transposition of subject and predicate to form a new proposition) [Add to Longdo]
机上空論[きじょうくうろん, kijoukuuron] (n) impractical desktop theory (proposition); unworkable idea; an idea that isn't worth the paper it's written on [Add to Longdo]
逆命題[ぎゃくめいだい, gyakumeidai] (n) a counterproposition [Add to Longdo]
建議[けんぎ, kengi] (n,vs) proposition; motion; proposal; suggestion; (P) [Add to Longdo]
建議案[けんぎあん, kengian] (n) proposition [Add to Longdo]
申し入れ(P);申入[もうしいれ, moushiire] (n) proposal; offer; report; proposition; notice; (P) [Add to Longdo]
整合説[せいごうせつ, seigousetsu] (n) (See 対応説) coherence theory (theory that a proposition is true if it corresponds with a specified set of other propositions) [Add to Longdo]
対応説[たいおうせつ, taiousetsu] (n) (See 整合説) correspondence theory (theory that a proposition is true if and only if it corresponds to the facts) [Add to Longdo]
定理[ていり, teiri] (n) theorem; proposition [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
命题逻辑[mìng tí luó ji, ㄇㄧㄥˋ ㄊㄧˊ ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧ˙, / ] propositional logic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proposition \Prop`o*si"tion\, n. [L. propositio: cf. F.
   proposition. See {Propound}.]
   1. The act of setting or placing before; the act of offering.
    "Oblations for the altar of proposition." --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is proposed; that which is offered, as for
    consideration, acceptance, or adoption; a proposal; as,
    the enemy made propositions of peace; his proposition was
    not accepted.
    [1913 Webster]
 
   3. A statement of religious doctrine; an article of faith;
    creed; as, the propositions of Wyclif and Huss.
    [1913 Webster]
 
       Some persons . . . change their propositions
       according as their temporal necessities or
       advantages do turn.          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   4. (Gram. & Logic) A complete sentence, or part of a sentence
    consisting of a subject and predicate united by a copula;
    a thought expressed or propounded in language; a from of
    speech in which a predicate is affirmed or denied of a
    subject; as, snow is white.
    [1913 Webster]
 
   5. (Math.) A statement in terms of a truth to be
    demonstrated, or of an operation to be performed.
    [1913 Webster]
 
   Note: It is called a theorem when it is something to be
      proved, and a problem when it is something to be done.
      [1913 Webster]
 
   6. (Rhet.) That which is offered or affirmed as the subject
    of the discourse; anything stated or affirmed for
    discussion or illustration.
    [1913 Webster]
 
   7. (Poetry) The part of a poem in which the author states the
    subject or matter of it.
    [1913 Webster]
 
   {Leaves of proposition} (Jewish Antiq.), the showbread.
    --Wyclif (Luke vi. 4).
    [1913 Webster]
 
   Syn: Proposal; offer; statement; declaration.
 
   Usage: {Proposition}, {Proposal}. These words are both from
      the Latin verb proponere, to set forth, and as here
      compared they mark different forms or stages of a
      negotiation. A proposition is something presented for
      discussion or consideration; as, propositions of
      peace. A proposal is some definite thing offered by
      one party to be accepted or rejected by the other. If
      the proposition is favorably received, it is usually
      followed by proposals which complete the arrangement.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 proposition
   n 1: (logic) a statement that affirms or denies something and is
      either true or false
   2: a proposal offered for acceptance or rejection; "it was a
     suggestion we couldn't refuse" [syn: {suggestion},
     {proposition}, {proffer}]
   3: an offer for a private bargain (especially a request for
     sexual favors)
   4: the act of making a proposal; "they listened to her proposal"
     [syn: {proposal}, {proposition}]
   5: a task to be dealt with; "securing adequate funding is a
     time-consuming proposition"
   v 1: suggest sex to; "She was propositioned by a stranger at the
      party"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 proposition [propozisjõ]
   nomination; recommendation
   presentation
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top