ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stone

S T OW1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stone-, *stone*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
stonefly(n, name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect), See also: plecoptera
birthstone(n) หินนำโชคประจำเดือนเกิด, See also: garnet, amethyst, bloodstone, aquamarine, diamond, emerald, pearl, ruby, sardonyx

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stone(n) ก้อนหิน, See also: หิน, Syn. rock
stone(n) เพชรพลอย, Syn. gem, jewel
stone(n) เมล็ดผลไม้
stone(n) หน่วยวัดน้ำหนักตามมาตราอังกฤษเท่ากับ 14 ปอนด์
stone(n) นิ่ว, See also: ก้อนนิ่ว, Syn. calculus
stone(n) สีเทาอ่อน, Syn. beige, light gray
stone(n) แท่นพิมพ์, See also: แท่นหินเรียงพิมพ์, Syn. printer's table
stone(adj) ทำด้วยหิน, See also: เป็นเครื่องหิน
stone(adj) มีสีเทาอ่อน
stone(vt) ขว้างก้อนหิน, See also: ขว้างหินใส่, Syn. throw stones at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stone(สโทน) n. หิน, ก้อนหิน, กรวด, พลอย, เพชรพลอย, หน่วยน้ำหนัก (14ปอนด์) , สิ่งที่คล้ายก้อนหิน, เม็ดในของผลไม้, หินลับมีด, หินพิมพ์, แท่นหินเรียงพิมพ์, นิ่ว, โรคนิ่ว, ศิลาจารึกหน้าหลุมฝังศพ, ป้ายหินบอกระยะทาง, อนุสาวรีย์, ลูกเห็บ, ลูกอัณฑะ adj. มีลักษณะเป็นหิน vt. ขว้างก้อนหิน,
stone agen. ยุคหิน เป็นยุคที่มนุษย์ใช้หินเป็นเครื่องมือและอาวุธ
stone-dead(สโทน'เดด') adj. ตายสนิท, ตายจริง ๆ
stone-deaf(สโทน'เดฟ) adj. หูหนวกสนิท
stoned(สโทนดฺ) adj. เมา, เมาเหล้า, เมายา, อยู่ภายใต้ฤทธิ์ของกัญชาหรือยาเสพติด
stonemason(สโทน'เมเซิน) n. ช่างหิน., See also: stone masonry n.
stonemilln. โรงงานหิน, เครื่องตัด (ฝน, ลับ, บด) หิน
stonewallvt., vi. สกัด, ยับยั้ง, ระงับ, ต้าน. n. กำแพงหิน, อุปสรรค
stoney(สโท'นี) adj. เต็มไปด้วยหิน, มีหินมาก, เหมือนกัน, แข็งเหมือนหิน, ไร้ความรู้สึก, ไร้ความปรานี, ไม่มีสีหน้า, ทารุณ, โหดเหี้ยม, ใจแข็ง, ถังแตก, ไม่มีเงินเลย, ตกอกตกใจ., See also: stonily adv. stoniness n., Syn. icy, heartless
brimstonen. กำมะถัน, หญิงที่มีอารมณ์ร้าย, หญิงที่กล้าและแข็งแรงอย่างผู้ชาย

English-Thai: Nontri Dictionary
stone(adj) เป็นหิน, ทำด้วยหิน, ประกอบด้วยหิน
stone(n) เพชรพลอย, หิน, น้ำหนัก14ปอนด์, ก้อนนิ่ว, อนุสาวรีย์, ลูกเห็บ
stone(vt) ขว้างด้วยหิน
STONE'S stone's throw(n) ระยะสั้น, ระยะใกล้
stoneware(n) เครื่องหิน
stonework(n) การก่อสร้างด้วยหิน
brimstone(n) กำมะถัน, หญิงกล้า
cobblestone(n) ก้อนกรวด
cornerstone(n) เสาหลัก, หินมุมตึก, รากตึก, ตอม่อ, หลักสำคัญ, ศิลาฤกษ์
flagstone(n) หินปูพื้น, กระเบื้องปูพื้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stoneนิ่ว [ ดู calculus ประกอบ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stoneหินก้นเบ้าวงนอก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stone cellเซลล์สโตน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
stone placenta; placenta, calcifiedรกมีหินปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stone plaster; class I stone; dental stoneปลาสเตอร์หิน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
stonewareเครื่องถ้วยหิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stone carvingการแกะสลักหิน [TU Subject Heading]
Stone deafหูหิน, หูหิน หมายถึงหูหนวกสนิท [Assistive Technology]
stone meshstone mesh, กล่องลวดถักบรรจุหิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
stone pitchingstone pitching, หินเรียงยาแนว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Stone-carrying vesselsเรือบรรทุกหิน [TU Subject Heading]
Stonewareสโตนแวร์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
stone fruit[สะโตน ฟรุส] (n) ผลไม้เมล็ดแข็ง
Stoneflies(n) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect), See also: Stonefly, Plecoptera, Stonefly, Syn. Plecoptera
Stoner(n, slang) พวกขี้ยา, พี้กัญชา
Stoner(n, slang) พวกขี้ยา, พวกพี้กัญชา
stonewall(vi) บ่ายเบี่ยง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stone cold. Waiter! Garcon!เย็นชืดเชียว บ๋อย! Rebecca (1940)
And in fact, if I may coin a phrase, leave no stone unturned.ที่จริงผมขอสร้างสํานวนใหม่ขึ้นมาว่า 'พลิกดูใต้ก้อนหินทุกก้อน' Rebecca (1940)
"I should've brought a stone for the knife, " he thought.ฉันควรจะได้นำก้อนหิน สำหรับมีด เขาคิดว่า. The Old Man and the Sea (1958)
I am lifting it up. (Curling stone ticks) - I am moving my left leg...ฉันกำลังจะย้ายขาซ้ายของฉัน รีบขึ้น Help! (1965)
Cor! Stone a little colonel, eh?หินพันเอกเล็ก ๆ น้อย ๆ ใช่มั้ย? How I Won the War (1967)
Look at this stone tablet.ดูป้ายหินนี่ซะ. Return of the Condor Heroes (1983)
It's a stone-- a sacred stone from the shrine that protects the village.มัน stone-- เป็นหินศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจ้าที่ปกป้องหมู่บ้าน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
They took the stone from here.พวกเขาเอาหินจากที่นี่ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Was the stone very smooth like a rock from a sacred river?หินเป็นอย่างราบรื่นเหมือนหินจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I've seen stones like the one you lost.ผมเคยเห็นก้อนหินเหมือนคนที่คุณหายไป Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
But why would Maharaja take the sacred stone from here?แต่ทำไมมหาราชาจะใช้หินศักดิ์สิทธิ์จากที่นี่? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
He's saying when the sacred stone was taken, the village wells dried up, and the river turned to sand.เขาบอกว่าเมื่อหินศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกถ่าย บ่อหมู่บ้านแห้งขึ้น และแม่น้ำหันไปทราย Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stoneA boy was throwing stones at the dog.
stoneA good lawyer would leave no stone unturned in his efforts to defend his client.
stoneA house built of wood is more easily burnt than a house of stone.
stoneAnd, most important of all, the stone does not tell us what kind of happiness we should find in that house.
stoneAnd yet the large blocks of stone are fitted together so closely that you cannot put in the point of a knife between them.
stoneA rolling stone gathers no moss.
stone"A rolling stone gathers no moss" is a saying.
stoneA rolling stone gathers no moss. [ Proverb ]
stoneA stone does not float.
stoneA stone hit him on the head.
stoneA stone is dead matter.
stoneA stone once cast, and a word once spoken, cannot be recalled.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิลา(n) stone, See also: rock, clay, ore, boulder, Syn. หิน, อัคนี, หินผา, Count Unit: ก้อน
ศิลาจารึก(n) stone inscription, Syn. จารึก, แผ่นจารึก, Count Unit: ชิ้น, อัน
ศิลา(n) stone, See also: rock, Syn. หิน, Example: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงคิดประดิษฐ์ตัวอักษรไทย แล้วโปรดให้จารึกลงบนหลักศิลา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศิลาจารึก(n) stone inscription, See also: stone tablet, Example: จากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงบันทึกไว้ว่าทรงสร้างสวนสมุนไพรขนาดใหญ่ไว้บนเขาหลวง, Thai Definition: แผ่นหินที่มีการเขียนตัวอักษรเป็นรอยลึก
หิน(n) rock, See also: stone, boulder, Syn. ศิลา, Example: ถ้ำบางแห่งถูกทำลายไปเพื่อจะนำหินไปทำถนน, Thai Definition: มวลของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติ
ขันลงหิน(n) alloy bowl rubbed with stone, See also: stone-set bowl, Example: ตานอบมีฝีมือในการทำขันลงหินจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: ขันชนิดหนึ่งทำจากโลหะประสมแล้วขัดด้วยหิน
ไข่หิน(n) stone-hard egg, Example: ไข่ใบนี้สงสัยจะเป็นไข่หินแน่เลย เคาะยังไงก็ไม่แตก, Count Unit: ฟอง, ใบ, ลูก, Thai Definition: ไข่ที่แข็งคล้ายหิน
ผา(n) cliff, See also: stone, rock, precipice, Syn. หน้าผา, เขาหิน, Example: สิงห์โตยืนอยู่บนผาสูง, Count Unit: ผา, Thai Definition: หินที่เขา
ลงหิน(n) stone-polished metal bowl, Thai Definition: ขันโลหะชนิดหนึ่ง ซึ่งผสมโลหะหล่อเป็นพิเศษ มีวิธีขัดด้วยหิน
เล็ด(n) pit, See also: stone, seed, Syn. เม็ด, เมล็ด, Thai Definition: เรียกเม็ดหรือเมล็ดผลไม้ที่มีขนาดเล็กโดยเฉพาะบางชนิด บางทีหมายถึงส่วนในของเมล็ด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญมณี[anyamanī] (n) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)  FR: pierre semi-précieuse [ f ] ; pierre rare [ f ] ; gemme [ f ]
ใบเสมา[baisēmā] (n) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements
ช่างก่อหิน[chang kø hin] (n, exp) EN: stonemason
ฝ้า[fā] (n) EN: blemish on a precious stone
เห็บ[hep] (n) EN: hail ; hailstone  FR: grêle [ f ] ; grelon [ m ]
หิน[hin] (n) EN: stone ; rock ; boulder  FR: pierre [ f ] ; rocher [ m ] ; roche [ f ]
หินฝนทอง[hin fon thøng] (n, exp) EN: touch stone ; Thai sweet
หินขัด[hin khat] (n, exp) EN: polished stone  FR: pierre polie [ f ]
หินกลม[hin klom] (n, exp) EN: cobble stone  FR: galet [ m ]
หินลับมีด[hin lap mīt] (n, exp) EN: hone ; whetstone ; grinding stone  FR: pierre à aiguiser [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STONE S T OW1 N
STONES S T OW1 N Z
STONER S T OW1 N ER0
STONEY S T OW1 N IY0
STONED S T OW1 N D
STONES' S T OW1 N Z
STONE'S S T OW1 N Z
STONEHAM S T OW1 N AH0 M
STONEMAN S T OW1 N M AH0 N
STONEBERG S T OW1 N B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Stone (n) stˈoun (s t ou1 n)
stone (v) stˈoun (s t ou1 n)
stoned (v) stˈound (s t ou1 n d)
stones (v) stˈounz (s t ou1 n z)
stone-pit (n) stˈoun-pɪt (s t ou1 n - p i t)
stoneless (j) stˈounləs (s t ou1 n l @ s)
stonewall (v) stˈounwˈaːl (s t ou1 n w aa1 l)
stoneware (n) stˈounwɛəʳr (s t ou1 n w e@ r)
stonework (n) stˈounwɜːʳk (s t ou1 n w @@ k)
Stonehouse (n) stˈounhaus (s t ou1 n h au s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
石头[shí tou, ㄕˊ ㄊㄡ˙, / ] stone, #4,483 [Add to Longdo]
[niǎn, ㄋㄧㄢˇ, ] stone roller; millstone, #14,697 [Add to Longdo]
石块[shí kuài, ㄕˊ ㄎㄨㄞˋ, / ] stone; rock, #15,909 [Add to Longdo]
石刻[shí kè, ㄕˊ ㄎㄜˋ, ] stone inscription; carved stone, #26,213 [Add to Longdo]
石器[shí qì, ㄕˊ ㄑㄧˋ, ] stone tool; stone implement, #29,031 [Add to Longdo]
石阶[shí jiē, ㄕˊ ㄐㄧㄝ, / ] stone step, #32,074 [Add to Longdo]
石像[shí xiàng, ㄕˊ ㄒㄧㄤˋ, ] stone statue, #36,168 [Add to Longdo]
采石场[cǎi shí chǎng, ㄘㄞˇ ㄕˊ ㄔㄤˇ, / ] stone pit; quarry, #45,338 [Add to Longdo]
[dàng, ㄉㄤˋ, / ] stone with color veins, #56,783 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] stone tablet, #69,896 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Estrich { m } (Bodenbelag)stone floor; screed; floor fill; floor finish; floor pavement [Add to Longdo]
Steinbau { m } | Steinbauten { pl }stone building | stone buildings [Add to Longdo]
Steinboden { m }; Steinfußboden { m }stone floor [Add to Longdo]
Stein { m } | Steine { pl } | eingeklemmter Stein (im Reifen)stone | stones | trapped stone [Add to Longdo]
Steinbrecher { m }stone crusher [Add to Longdo]
Steinfrucht { f }stone fruit [Add to Longdo]
Steinkeller { m }stone cellar [Add to Longdo]
Steinkiste { f }stone cist [Add to Longdo]
Steinobst { n }stone fruit [Add to Longdo]
Steinschleifer { m }stone cutter [Add to Longdo]
Steinschraube { f } [ techn. ]stone bolt [Add to Longdo]
Steinwand { f } | ohne Mörtel erstellte Steinwandstone wall; rock wall | drystone wall [Add to Longdo]
Steinwerkzeug { n }stone tool [Add to Longdo]
Steinzeit { f } [ hist. ]Stone Age [Add to Longdo]
stockblind { adj }stone blind [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
RU486[アールユーよんはちろく, a-ruyu-yonhachiroku] (n) (See ミフェプリストン) RU-486 (trademarked development name of mifepristone); RU 486 [Add to Longdo]
あちゃー;あっちゃ[acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock [Add to Longdo]
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]
くさび石;楔石[くさびいし, kusabiishi] (n) (1) (See 要石) keystone; (2) (See チタン石) sphene [Add to Longdo]
こつこつ働く;コツコツ働く[こつこつはたらく(こつこつ働く);コツコツはたらく(コツコツ働く), kotsukotsuhataraku ( kotsukotsu hataraku ); kotsukotsu hataraku ( kotsukotsu hatara] (exp, v5k) to work hard; to toil; to moil; to keep one's nose to the grindstone; to slug away [Add to Longdo]
ざざ虫[ざざむし, zazamushi] (n) (in Shinshu) dobsonfly or stonefly larva [Add to Longdo]
アイアンストン[aiansuton] (n) ironstone [Add to Longdo]
アイオライト[aioraito] (n) iolite (blue gemstone) [Add to Longdo]
ウェットストーン[uettosuto-n] (n) { comp } Whetstone [Add to Longdo]
オイルストーン[oirusuto-n] (n) oilstone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stone \Stone\, n. [OE. ston, stan, AS. st[=a]n; akin to OS. &
   OFries. st[=e]n, D. steen, G. stein, Icel. steinn, Sw. sten,
   Dan. steen, Goth. stains, Russ. stiena a wall, Gr. ?, ?, a
   pebble. [root]167. Cf. {Steen}.]
   1. Concreted earthy or mineral matter; also, any particular
    mass of such matter; as, a house built of stone; the boy
    threw a stone; pebbles are rounded stones. "Dumb as a
    stone." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       They had brick for stone, and slime . . . for
       mortar.                --Gen. xi. 3.
    [1913 Webster]
 
   Note: In popular language, very large masses of stone are
      called rocks; small masses are called stones; and the
      finer kinds, gravel, or sand, or grains of sand. Stone
      is much and widely used in the construction of
      buildings of all kinds, for walls, fences, piers,
      abutments, arches, monuments, sculpture, and the like.
      [1913 Webster]
 
   2. A precious stone; a gem. "Many a rich stone." --Chaucer.
    "Inestimable stones, unvalued jewels." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Something made of stone. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) The glass of a mirror; a mirror. [Obs.]
      [1913 Webster]
 
         Lend me a looking-glass;
         If that her breath will mist or stain the stone,
         Why, then she lives.       --Shak.
      [1913 Webster]
    (b) A monument to the dead; a gravestone. --Gray.
      [1913 Webster]
 
         Should some relenting eye
         Glance on the where our cold relics lie. --Pope.
      [1913 Webster]
 
   4. (Med.) A calculous concretion, especially one in the
    kidneys or bladder; the disease arising from a calculus.
    [1913 Webster]
 
   5. One of the testes; a testicle. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Bot.) The hard endocarp of drupes; as, the stone of a
    cherry or peach. See Illust. of {Endocarp}.
    [1913 Webster]
 
   7. A weight which legally is fourteen pounds, but in practice
    varies with the article weighed. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   Note: The stone of butchers' meat or fish is reckoned at 8
      lbs.; of cheese, 16 lbs.; of hemp, 32 lbs.; of glass, 5
      lbs.
      [1913 Webster]
 
   8. Fig.: Symbol of hardness and insensibility; torpidness;
    insensibility; as, a heart of stone.
    [1913 Webster]
 
       I have not yet forgot myself to stone. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   9. (Print.) A stand or table with a smooth, flat top of
    stone, commonly marble, on which to arrange the pages of a
    book, newspaper, etc., before printing; -- called also
    {imposing stone}.
    [1913 Webster]
 
   Note: Stone is used adjectively or in composition with other
      words to denote made of stone, containing a stone or
      stones, employed on stone, or, more generally, of or
      pertaining to stone or stones; as, stone fruit, or
      stone-fruit; stone-hammer, or stone hammer; stone
      falcon, or stone-falcon. Compounded with some
      adjectives it denotes a degree of the quality expressed
      by the adjective equal to that possessed by a stone;
      as, stone-dead, stone-blind, stone-cold, stone-still,
      etc.
      [1913 Webster]
 
   {Atlantic stone}, ivory. [Obs.] "Citron tables, or Atlantic
    stone." --Milton.
 
   {Bowing stone}. Same as {Cromlech}. --Encyc. Brit.
 
   {Meteoric stones}, stones which fall from the atmosphere, as
    after the explosion of a meteor.
 
   {Philosopher's stone}. See under {Philosopher}.
 
   {Rocking stone}. See {Rocking-stone}.
 
   {Stone age}, a supposed prehistoric age of the world when
    stone and bone were habitually used as the materials for
    weapons and tools; -- called also {flint age}. The {bronze
    age} succeeded to this.
 
   {Stone bass} (Zool.), any one of several species of marine
    food fishes of the genus {Serranus} and allied genera, as
    {Serranus Couchii}, and {Polyprion cernium} of Europe; --
    called also {sea perch}.
 
   {Stone biter} (Zool.), the wolf fish.
 
   {Stone boiling}, a method of boiling water or milk by
    dropping hot stones into it, -- in use among savages.
    --Tylor.
 
   {Stone borer} (Zool.), any animal that bores stones;
    especially, one of certain bivalve mollusks which burrow
    in limestone. See {Lithodomus}, and {Saxicava}.
 
   {Stone bramble} (Bot.), a European trailing species of
    bramble ({Rubus saxatilis}).
 
   {Stone-break}. [Cf. G. steinbrech.] (Bot.) Any plant of the
    genus {Saxifraga}; saxifrage.
 
   {Stone bruise}, a sore spot on the bottom of the foot, from a
    bruise by a stone.
 
   {Stone canal}. (Zool.) Same as {Sand canal}, under {Sand}.
 
   {Stone cat} (Zool.), any one of several species of small
    fresh-water North American catfishes of the genus
    {Noturus}. They have sharp pectoral spines with which they
    inflict painful wounds.
 
   {Stone coal}, hard coal; mineral coal; anthracite coal.
 
   {Stone coral} (Zool.), any hard calcareous coral.
 
   {Stone crab}. (Zool.)
    (a) A large crab ({Menippe mercenaria}) found on the
      southern coast of the United States and much used as
      food.
    (b) A European spider crab ({Lithodes maia}).
 
   {Stone crawfish} (Zool.), a European crawfish ({Astacus
    torrentium}), by many writers considered only a variety of
    the common species ({Astacus fluviatilis}).
 
   {Stone curlew}. (Zool.)
    (a) A large plover found in Europe ({Edicnemus
      crepitans}). It frequents stony places. Called also
      {thick-kneed plover} or {bustard}, and {thick-knee}.
    (b) The whimbrel. [Prov. Eng.]
    (c) The willet. [Local, U.S.]
 
   {Stone crush}. Same as {Stone bruise}, above.
 
   {Stone eater}. (Zool.) Same as {Stone borer}, above.
 
   {Stone falcon} (Zool.), the merlin.
 
   {Stone fern} (Bot.), a European fern ({Asplenium Ceterach})
    which grows on rocks and walls.
 
   {Stone fly} (Zool.), any one of many species of
    pseudoneuropterous insects of the genus {Perla} and allied
    genera; a perlid. They are often used by anglers for bait.
    The larvae are aquatic.
 
   {Stone fruit} (Bot.), any fruit with a stony endocarp; a
    drupe, as a peach, plum, or cherry.
 
   {Stone grig} (Zool.), the mud lamprey, or pride.
 
   {Stone hammer}, a hammer formed with a face at one end, and a
    thick, blunt edge, parallel with the handle, at the other,
    -- used for breaking stone.
 
   {Stone hawk} (Zool.), the merlin; -- so called from its habit
    of sitting on bare stones.
 
   {Stone jar}, a jar made of stoneware.
 
   {Stone lily} (Paleon.), a fossil crinoid.
 
   {Stone lugger}. (Zool.) See {Stone roller}, below.
 
   {Stone marten} (Zool.), a European marten ({Mustela foina})
    allied to the pine marten, but having a white throat; --
    called also {beech marten}.
 
   {Stone mason}, a mason who works or builds in stone.
 
   {Stone-mortar} (Mil.), a kind of large mortar formerly used
    in sieges for throwing a mass of small stones short
    distances.
 
   {Stone oil}, rock oil, petroleum.
 
   {Stone parsley} (Bot.), an umbelliferous plant ({Seseli
    Labanotis}). See under {Parsley}.
 
   {Stone pine}. (Bot.) A nut pine. See the Note under {Pine},
    and {Pi[~n]on}.
 
   {Stone pit}, a quarry where stones are dug.
 
   {Stone pitch}, hard, inspissated pitch.
 
   {Stone plover}. (Zool.)
    (a) The European stone curlew.
    (b) Any one of several species of Asiatic plovers of the
      genus {Esacus}; as, the large stone plover ({Esacus
      recurvirostris}).
    (c) The gray or black-bellied plover. [Prov. Eng.]
    (d) The ringed plover.
    (e) The bar-tailed godwit. [Prov. Eng.] Also applied to
      other species of limicoline birds.
 
   {Stone roller}. (Zool.)
    (a) An American fresh-water fish ({Catostomus nigricans})
      of the Sucker family. Its color is yellowish olive,
      often with dark blotches. Called also {stone lugger},
      {stone toter}, {hog sucker}, {hog mullet}.
    (b) A common American cyprinoid fish ({Campostoma
      anomalum}); -- called also {stone lugger}.
 
   {Stone's cast}, or {Stone's throw}, the distance to which a
    stone may be thrown by the hand; as, they live a stone's
    throw from each other.
 
   {Stone snipe} (Zool.), the greater yellowlegs, or tattler.
    [Local, U.S.]
 
   {Stone toter}. (Zool.)
    (a) See {Stone roller}
    (a), above.
    (b) A cyprinoid fish ({Exoglossum maxillingua}) found in
      the rivers from Virginia to {New York}. It has a
      three-lobed lower lip; -- called also {cutlips}.
 
   {To leave no stone unturned}, to do everything that can be
    done; to use all practicable means to effect an object.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stone \Stone\, v. t. [imp. & p. p. {Stoned}; p. pr. & vb. n.
   {Stoning}.] [From {Stone}, n.: cf. AS. st?nan, Goth.
   stainjan.]
   1. To pelt, beat, or kill with stones.
    [1913 Webster]
 
       And they stoned Stephen, calling upon God, and
       saying, Lord Jesus, receive my spirit. --Acts vii.
                          59.
    [1913 Webster]
 
   2. To make like stone; to harden.
    [1913 Webster]
 
       O perjured woman! thou dost stone my heart. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To free from stones; also, to remove the seeds of; as, to
    stone a field; to stone cherries; to stone raisins.
    [1913 Webster]
 
   4. To wall or face with stones; to line or fortify with
    stones; as, to stone a well; to stone a cellar.
    [1913 Webster]
 
   5. To rub, scour, or sharpen with a stone.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stone
   adj 1: of any of various dull tannish or grey colors
   n 1: a lump or mass of hard consolidated mineral matter; "he
      threw a rock at me" [syn: {rock}, {stone}]
   2: building material consisting of a piece of rock hewn in a
     definite shape for a special purpose; "he wanted a special
     stone to mark the site"
   3: material consisting of the aggregate of minerals like those
     making up the Earth's crust; "that mountain is solid rock";
     "stone is abundant in New England and there are many
     quarries" [syn: {rock}, {stone}]
   4: a crystalline rock that can be cut and polished for jewelry;
     "he had the gem set in a ring for his wife"; "she had jewels
     made of all the rarest stones" [syn: {gem}, {gemstone},
     {stone}]
   5: an avoirdupois unit used to measure the weight of a human
     body; equal to 14 pounds; "a heavy chap who must have weighed
     more than twenty stone"
   6: the hard inner (usually woody) layer of the pericarp of some
     fruits (as peaches or plums or cherries or olives) that
     contains the seed; "you should remove the stones from prunes
     before cooking" [syn: {stone}, {pit}, {endocarp}]
   7: United States jurist who was named chief justice of the
     United States Supreme Court in 1941 by Franklin D. Roosevelt
     (1872-1946) [syn: {Stone}, {Harlan Stone}, {Harlan F. Stone},
     {Harlan Fisk Stone}]
   8: United States filmmaker (born in 1946) [syn: {Stone}, {Oliver
     Stone}]
   9: United States feminist and suffragist (1818-1893) [syn:
     {Stone}, {Lucy Stone}]
   10: United States journalist who advocated liberal causes
     (1907-1989) [syn: {Stone}, {I. F. Stone}, {Isidor Feinstein
     Stone}]
   11: United States jurist who served on the United States Supreme
     Court as chief justice (1872-1946) [syn: {Stone}, {Harlan
     Fiske Stone}]
   12: United States architect (1902-1978) [syn: {Stone}, {Edward
     Durell Stone}]
   13: a lack of feeling or expression or movement; "he must have a
     heart of stone"; "her face was as hard as stone"
   v 1: kill by throwing stones at; "People wanted to stone the
      woman who had a child out of wedlock" [syn: {stone},
      {lapidate}]
   2: remove the pits from; "pit plums and cherries" [syn: {pit},
     {stone}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 STONE
     STructured and OpeN Environment (FZI Karlsruhe, Germany)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top