ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calculus

K AE1 L K Y AH0 L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calculus-, *calculus*, calculu
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calculus(n) นิ่ว, See also: ก้อนนิ่ว, Syn. concretion, stone
calculus(n) ระบบการคำนวณเกี่ยวกับจำนวนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เช่น ความเร็วของหินที่ตกลงมา, See also: แคลคูลัส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calculus(แคล'คิวลัส) n. แคลคิวลัส (การคำนวณระบบหนึ่ง) ,นิ่ว,ก้อนหินปูน -pl. calculi,calculuses
differential calculusn. สาขาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับความแตกต่างและอนุพันธ์
integral calculusแคลลิวลัสที่เกี่ยวกับจำนวนเต็ม

English-Thai: Nontri Dictionary
calculus(n) แคลคูลัส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
calculusนิ่ว [มีความหมายเหมือนกับ concretion ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calculus๑. หินน้ำลาย [มีความหมายเหมือนกับ dental calculus; dental tophus; odontolith]๒. นิ่ว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
calculusแคลคูลัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
calculus indexดัชนีหินน้ำลาย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
calculus of finite differenceแคลคูลัสของผลต่างสืบเนื่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
calculus of variationsแคลคูลัสของการแปรผัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
calculus, biliary; cholelith; gallstoneนิ่วน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calculus, dental; odontolith; tophus, dentalหินน้ำลาย, หินปูน (ฟัน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calculus, impactedนิ่วอุดแน่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calculus, lung; pulmolithนิ่วปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calculusแคลคูลัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Calculusแคลคูลัส [TU Subject Heading]
Calculusนิ่ว,หินน้ำลาย [การแพทย์]
calculusแคลคูลัส, วิชาคณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่ว่าด้วยการหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Calculus, Foreign Bodyนิ่วจากสิ่งแปลกปลอม [การแพทย์]
Calculus, Integralแคลคูลัสเชิงปริพันธ์ [TU Subject Heading]
Calculus, Mixedนิ่วผสม [การแพทย์]
Calculus, Simpleนิ่วสามัญ [การแพทย์]
Calculus, Staghornนิ่วชนิดมีกิ่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, he did teach himself calculus without even using his textbooks, so...คือ เขาเรียนเรื่อง calculus เอง ขนาดที่ว่าไม่ต้องอ่านหนังสือเลยนะ The Girl Next Door (2004)
Well, there's this guy in my calculus class...อืมม มีอยู่คนหนึ่งน่ะ ชั้นเจอเค้าในคาบเลข Mean Girls (2004)
Oh, yeah. I need you to sign my calculus test.อ้อ ใช่ หนูอยากให้พ่อเซ็น ผลสอบแคลคูลัสของหนู Mean Girls (2004)
So is calculus everything you remember it to be?แล้ว แคลคูลัสคือทุกสิ่งทุกอย่างล่ะสิ คุณจำได้อย่างนั้นเหรอ Pilot (2004)
I'm so glad you're back. There's a calculus quiz tomorrow.ดีใจจังที่เธอกลับมา พรุ่งนี้มีสอบแคนคูลัสด้วย The Haunting of Molly Hartley (2008)
It's just this fucking calculus final is killing me.สอบไฟนอลแคลคูลัสมันกำลังจะฆ่าฉัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
What did you, like, take calculus in high school or something?เธอทำไงเหรอ ฝึกแคลคูลัส ตอนมัธยมอะไรแบบนั้นเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You dispute Newton's claim that he invented calculus and you want to put Gottfried Leibniz on the top.นายไม่พอใจที่นิวตันอ้างว่า เข้าคิดค้นแคลคูลัส และนายอยากแขวนก๊อทฟรี้ด ไลบ์นิซ ไว้บนยอดแทน The Maternal Congruence (2009)
You have an understanding of differential calculus and at least one year of algebraic topology?คุณมีความเข้าใจพื้นฐาน เกี่ยวกับแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ และทอพอโลจีเชิงพีชคณิต อย่างน้อง 1 ปีใช่ไหม The Pants Alternative (2010)
On what? Your calculus homework?งานอะไร การบ้านแคลคูลัสหรอ? The Witches of Bushwick (2010)
I'm going to calculus so wait inside the classroom after the bell rings until I get back to walk you to lunch.ฉันจะไปเรียนแคลคูลัส ให้นายรอในห้องก่อน หลังจากที่กริ่งดัง จนกว่าฉันมารับนายไปกินข้าวเที่ยง Prom Queen (2011)
He put the envelope in the back of her calculus book.เขาใส่ซองไว้ในด้านหลังของหนังสือเคลคูลัส Upper West Side Story (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
calculusI'll pay you back with my calculus notes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคลคูลัส(n) calculus, Example: นักศึกษาที่ลงเรียนวิชาแคลคูลัสมีจำนวนทั้งหมด 100 คน, Thai Definition: คณิตศาสตร์ชั้นสูงแขนงหนึ่ง ศึกษาเกี่ยวกับค่าของจำนวนที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา แบ่งออกเป็นแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ และแคลคูลัสเชิงอินทิกรัล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคลคูลัส[khaēnkhūlat = khaēlkhūlas] (n) EN: calculus  FR: calcul [m]
แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์[khaēnkhūlat choēng anuphan] (n, exp) EN: Differential Calculus  FR: calcul différentiel [m]
แคลคูลัสเชิงปริพันธ์[khaēnkhūlat choēng pariphan] (n, exp) EN: Integral Calculus  FR: calcul intégral [m]
ขี้ฟัน[khīfan] (n) EN: tartar ; calculus  FR: tartre [m] ; dépôt dentaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CALCULUS K AE1 L K Y AH0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calculus (n) kˈælkjuləs (k a1 l k y u l @ s)
calculuses (n) kˈælkjuləsɪz (k a1 l k y u l @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
结石[jié shí, ㄐㄧㄝˊ ㄕˊ, / ] calculus; stone, #11,044 [Add to Longdo]
微积分[wēi jī fēn, ㄨㄟ ㄐㄧ ㄈㄣ, / ] calculus; differentiation and integration; calculus of infinitesimals 微 and integrals 積|积, #38,059 [Add to Longdo]
变分法[biàn fēn fǎ, ㄅㄧㄢˋ ㄈㄣ ㄈㄚˇ, / ] calculus of variations, #188,512 [Add to Longdo]
微分学[wēi fēn xué, ㄨㄟ ㄈㄣ ㄒㄩㄝˊ, / ] calculus, #244,068 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechnung {f} | Rechnungen {pl}calculus | calculuses [Add to Longdo]
Zinsrechnung {f} | Zinsrechnungen {pl}calculus of interest | calculations of interest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
結石[けっせき, kesseki] (n,adj-no) calculus (concretion of minerals formed inside the body) [Add to Longdo]
歯石[しせき, shiseki] (n) dental calculus (calcified deposits that accumulate on the teeth); tartar (of the teeth) [Add to Longdo]
述語論理[じゅつごろんり, jutsugoronri] (n) (See 命題論理) predicate logic; predicate calculus [Add to Longdo]
腎結石[じんけっせき, jinkesseki] (n) kidney stone; kidney stones; renal calculus [Add to Longdo]
腎石[じんせき, jinseki] (n) kidney stone; renal calculus [Add to Longdo]
腎臓結石[じんぞうけっせき, jinzoukesseki] (n) kidney stone; renal calculus [Add to Longdo]
積分学[せきぶんがく, sekibungaku] (n) integral calculus [Add to Longdo]
微積分[びせきぶん, bisekibun] (n) (differential and integral) calculus [Add to Longdo]
微分[びぶん, bibun] (n,vs) differential (e.g. calculus) [Add to Longdo]
微分学[びぶんがく, bibungaku] (n) differential calculus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mathematics \Math`e*mat"ics\, n. [F. math['e]matiques, pl., L.
   mathematica, sing., Gr. ? (sc. ?) science. See {Mathematic},
   and {-ics}.]
   That science, or class of sciences, which treats of the exact
   relations existing between quantities or magnitudes, and of
   the methods by which, in accordance with these relations,
   quantities sought are deducible from other quantities known
   or supposed; the science of spatial and quantitative
   relations.
   [1913 Webster]
 
   Note: Mathematics embraces three departments, namely: 1.
      {Arithmetic}. 2. {Geometry}, including {Trigonometry}
      and {Conic Sections}. 3. {Analysis}, in which letters
      are used, including {Algebra}, {Analytical Geometry},
      and {Calculus}. Each of these divisions is divided into
      pure or abstract, which considers magnitude or quantity
      abstractly, without relation to matter; and mixed or
      applied, which treats of magnitude as subsisting in
      material bodies, and is consequently interwoven with
      physical considerations.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calculus \Cal"cu*lus\, n.; pl. {Calculi}. [L, calculus. See
   {Calculate}, and {Calcule}.]
   1. (Med.) Any solid concretion, formed in any part of the
    body, but most frequent in the organs that act as
    reservoirs, and in the passages connected with them; as,
    biliary calculi; urinary calculi, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) A method of computation; any process of reasoning
    by the use of symbols; any branch of mathematics that may
    involve calculation.
    [1913 Webster]
 
   {Barycentric calculus}, a method of treating geometry by
    defining a point as the center of gravity of certain other
    points to which co["e]fficients or weights are ascribed.
    
 
   {Calculus of functions}, that branch of mathematics which
    treats of the forms of functions that shall satisfy given
    conditions.
 
   {Calculus of operations}, that branch of mathematical logic
    that treats of all operations that satisfy given
    conditions.
 
   {Calculus of probabilities}, the science that treats of the
    computation of the probabilities of events, or the
    application of numbers to chance.
 
   {Calculus of variations}, a branch of mathematics in which
    the laws of dependence which bind the variable quantities
    together are themselves subject to change.
 
   {Differential calculus}, a method of investigating
    mathematical questions by using the ratio of certain
    indefinitely small quantities called differentials. The
    problems are primarily of this form: to find how the
    change in some variable quantity alters at each instant
    the value of a quantity dependent upon it.
 
   {Exponential calculus}, that part of algebra which treats of
    exponents.
 
   {Imaginary calculus}, a method of investigating the relations
    of real or imaginary quantities by the use of the
    imaginary symbols and quantities of algebra.
 
   {Integral calculus}, a method which in the reverse of the
    differential, the primary object of which is to learn from
    the known ratio of the indefinitely small changes of two
    or more magnitudes, the relation of the magnitudes
    themselves, or, in other words, from having the
    differential of an algebraic expression to find the
    expression itself.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calculus
   n 1: a hard lump produced by the concretion of mineral salts;
      found in hollow organs or ducts of the body; "renal calculi
      can be very painful" [syn: {calculus}, {concretion}]
   2: an incrustation that forms on the teeth and gums [syn:
     {tartar}, {calculus}, {tophus}]
   3: the branch of mathematics that is concerned with limits and
     with the differentiation and integration of functions [syn:
     {calculus}, {infinitesimal calculus}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top