ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

石刻

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -石刻-, *石刻*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
石刻[shí kè, ㄕˊ ㄎㄜˋ, ] stone inscription; carved stone, #26,213 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
石刻[せっこく, sekkoku] (n) stone carving or engraving [Add to Longdo]
石刻[せっこくぶん, sekkokubun] (n) stone inscription; epigraphy [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maudslay drew derailed plans and made sketches of the monuments[CN] 矛德斯雷绘制着细部图样 及石刻的草图 Mystery of the Maya (1995)
Landa established the base for deciphering the glyphs which were a mixture of syllables and words[CN] 他建立了破解这些混合着音节 及字体的石刻图样的基础 Mystery of the Maya (1995)
You know what my ancestors wrote with this glyph?[CN] 你知道我的祖先在这些石刻上 写些什么吗 Mystery of the Maya (1995)
They contain glyphs[CN] 他们包含着石刻 Mystery of the Maya (1995)
The glyphic writing was forgotten After the burning of the codices[CN] 在可狄斯被烧毁后 这石刻的字迹便被人遗忘 Mystery of the Maya (1995)
Mosquitoes are one thing, but when Hurricane Claire was coming I said, "Cliff, it's time to go home."[CN] 蚊子是一回事,但是当 飓风克莱尔来了... ...我说,"摩崖石刻,是时候回家了。" Vice Versa (1988)
The molds of reliefs and glyphs which he made enabled the study of the inscriptions[CN] 他做成叶子及石刻的模子 以便可以研究碑文 Mystery of the Maya (1995)
He used to observe the Maya and noted their use of glyphs and later, tried to translate them into Spanish[CN] 他惯于观查玛雅人并记载 他们对石刻的用法 且尝试将它们翻译成西班牙文 Mystery of the Maya (1995)
The drawing if the glyph you asked me for is finished[CN] 你向我要的石刻图样 已经完成了 Mystery of the Maya (1995)
This is no good. We're on top of the monument.[CN] 這不太好,我們在石刻像的頭頂上 North by Northwest (1959)
That these carving represented gods and priests and that the glyphs were concerned only with the calendar[CN] 而石刻仅被认为是日历 Mystery of the Maya (1995)
Some of the monuments photographed by Maudslay reveal the richness of design carved in stone[CN] 我们由矛得斯雷所拍的 一些石刻图案照片中 可以看出石头上的雕刻 是多么的丰富 Mystery of the Maya (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top