Search result for

lay out

(33 entries)
(0.129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lay out-, *lay out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lay out    [PHRV] แผ่ออกมาให้เห็น, See also: เผยให้เห็น, Syn. set out
lay out    [PHRV] แจกจ่าย, Syn. set forth, set out
lay out    [PHRV] จัดเตรียม, See also: กำหนด, Syn. set out
lay out    [PHRV] ใช้เงินหรือกำลังอย่างมาก, Syn. put out
lay out    [PHRV] ทำให้หมดสติ, See also: ทำให้ตาย, Syn. knock out
lay out    [PHRV] เหนื่อยมาก, See also: เหน็ดเหนื่อย, Syn. tire out
lay out    [PHRV] เตรียมศพเพื่อฝัง
lay out    [PHRV] เอาตัวไปเสี่ยง, Syn. put out
lay out    [PHRV] ดุด่า, See also: จับผิด, Syn. tell off

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just lay out the bare truth after you understand it, and match him.แค่นายตีแผ่ความจริงออกมาให้ได้ เข้าใจมัน และวางตัวให้เหมาะ Beethoven Virus (2008)
A face-to-face meeting is to lay out his demands,ก็เพื่อที่จะแสดงความต้องการ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Okay, well, does she lay out your clothes for you in the morning like you're nine years old?แม่วางเสื้อผ้า ให้คุณใส่ตอนเช้า เหมือนคุณเป็นเด็ก 9 ขวบรึเปล่า The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
Let's lay out our plans for the evening.มาจัดแจงแผนสำหรับค่ำคืนนี้กัน Politics of Human Sexuality (2009)
If we lay out the gut-wrenching emotions of it all, That's your golden ticket....ถ้าเราเปิดเผย ให้เห็นถึงก้นบึ้งความรู้สึกของคนไข้ได้... You Don't Know Jack (2010)
I know the lay out. I'll tell you about it on the wayฉันรู้แผนผัง เดี๋ยวบอกระหว่างทาง The Expendables (2010)
My ma doesn't trust this place to lay out clean sheets.แม่ของฉันไม่ไว้ใจว่าโรงแรมนี้ ผ้าปูที่นอนจะสะอาดดีไหม Lochan Mor (2010)
The more you lay out the welcome mat in cases like this, the more they can't do it.ยิ่งคุณแสดงออกว่าสนับสนุนเรื่องแบบนี้น่ะพวกเค้าก็ยิ่งทำไม่ได้หรอก Personal Taste (2010)
Our home is barely viable, and there are other dangers, which I don't need to lay out.บ้านของเราแทบจะไม่อยู่รอด และยังมีอันตรายอื่นอีก ที่ผมไม่อยากไปเสี่ยง Your World to Take (2010)
I used to lay out under the stars as a kid, in the summertime.ฉันเคยนอนลงใต้ดวงดาวตอนที่ฉันยังเด็ก ในช่วงฤดูร้อน Letters to Juliet (2010)
It just happens to lay out like this.ดูเหมือนว่าจะเป็นเส้นทางแบบนี้ Frontierland (2011)
You know, we'll go someplace hot and just lay out and drink some daiquiris.เราจะไปที่ๆอากาศร้อนๆ นอนลงแล้วดื่มไดคิริสกัน Where Do I Belong? (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lay outShe went on to lay out two more parks in the town.

Japanese-English: EDICT Dictionary
延べる;伸べる;展べる[のべる, noberu] (v1,vt) (1) to lay out (a futon); to make (bed); to spread out; to stretch; to widen; (2) (延べる, 伸べる only) to postpone; to extend [Add to Longdo]
外で遊ぶ[そとであそぶ, sotodeasobu] (v5b) to play outdoors [Add to Longdo]
割り付ける;割りつける;割付ける;割付る(io)[わりつける, waritsukeru] (v1,vt) to allot; to distribute; to lay out; to divide among; to assign [Add to Longdo]
資を投ずる[しをとうずる, shiwotouzuru] (exp,vz) to lay out (one's money) in; to invest in [Add to Longdo]
床を取る[とこをとる, tokowotoru] (exp,v5r) (obsc) to lay out one's bedding [Add to Longdo]
組み付ける;組付ける[くみつける, kumitsukeru] (v1) (1) to impose (printing); to lay out the page order; (2) to assemble (e.g. components) [Add to Longdo]
注ぎ込む(P);つぎ込む[つぎこむ, tsugikomu] (v5m,vt) to invest in; to sink money into; to put into; to lay out (funds); to inject; to impregnate; to infuse; to instill; to implant; to imbue; to focus (attention, efforts); (P) [Add to Longdo]
張り巡らす;張りめぐらす[はりめぐらす, harimegurasu] (v5s,vt) to stretch around (e.g. a fence, dragnet, etc.); to lay out (e.g. a wiring system, network, etc.); to string up (e.g. an antenna, ship's rigging, etc.) [Add to Longdo]
配す[はいす, haisu] (v5s,vt) (1) (See 配する) to distribute; to arrange; to allot (to a position of authority, etc.); (2) to arrange; to lay out (as in decorating); (3) to marry off; (4) to exile; to banish [Add to Longdo]
配する[はいする, haisuru] (vs-s,vt) (1) (See 配る) to distribute; to arrange; to allot (to a position of authority, etc.); (2) to arrange; to lay out (as in decorating); (3) (arch) to marry off; (4) (arch) to exile; to banish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lay out
   v 1: lay out orderly or logically in a line or as if in a line;
      "lay out the clothes"; "lay out the arguments" [syn:
      {range}, {array}, {lay out}, {set out}]
   2: get ready for a particular purpose or event; "set up an
     experiment"; "set the table"; "lay out the tools for the
     surgery" [syn: {set up}, {lay out}, {set}]
   3: spend or invest; "lay out thousands on gold"; "he laid out a
     fortune in the hope of making a huge profit"
   4: bring forward and present to the mind; "We presented the
     arguments to him"; "We cannot represent this knowledge to our
     formal reason" [syn: {present}, {represent}, {lay out}]
   5: provide a detailed plan or design; "She laid out her plans
     for the new house"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top