Search result for

ก่อตั้ง

(45 entries)
(0.0468 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ก่อตั้ง-, *ก่อตั้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก่อตั้ง[V] set up, See also: found, establish, Syn. ตั้ง, จัดตั้งขึ้น, ริเริ่มตั้งขึ้น, Example: สมาคมนิยมไทยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 30 ปีก่อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ก่อตั้งก.จัดตั้งขึ้น, ริเริ่มตั้งขึ้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leaque of Arab States หรือ Arab Leaqueก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2488 มีเป้าหมายทางการเมืองเป็นเป้าหมายหลัก คือ สร้างเอกภาพ รักษาและส่งเสริมผลประโยชน์อาหรับ รวมทั้งเป็นกลไก [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I couldn't safeguard the shining achievements and territory... the former king conquered.หากข้าไม่สามารถรักษาอาณาเขตได้สำเร็จ แบบกษัตริย์ผู้ก่อตั้ง The Kingdom of the Winds (2008)
[SPEAKING INDISTINCTLY]เมื่อผู้ก่อตั้งประเทศของพวกเรา 24: Redemption (2008)
When the founders of our country...เมื่อผู้ก่อตั้งประเทศของพวกเรา 24: Redemption (2008)
Listen up, ladies! Zeta was founded on the tenets of sisterhood, friendship and philanthropy.ฟังทางนี้สาวๆ บ้านซีต้าก่อตั้งขึ้นโดยหลักพี่ น้อง The House Bunny (2008)
President of the United States, have granted, and by these presents do grant, a full, free and absolute pardon unto Richard Nixon for all offenses against the United States.ประธานาธิบดี\ แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ยินยอมพร้อมของกำนัลเหล่านี้ ก่อตั้งกองทุน ทั้งหมด ฟรี และขออภัยอย่างสุดซึ้ง Frost/Nixon (2008)
Electric Lady Studios. Built by Jimi Hendrix in 1970.อีเล็กทริคเลดี้ สตูดิโอ ก่อตั้งขึ้นโดยจิมมี่ เฮนดริก ในปี1970 Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Yeah, but you don't know that.ใช่สิ แต่เธอก็ไม่รู้หนิ เธอไม่ใข่ Harriet Tubman (ผู้หญิงที่ก่อตั้งระบบเลิกทาสในสมัยสงครามกลางเมืองของสหรัฐ) นะแคลร์ โอเคมั๊ย Chapter Five 'Exposed' (2009)
Sometimes we need to incur the most horrible losses in order to uphold the ideals that this country was founded on.บางครั้งเราต้องยอมรับความสูญเสีย เพื่อรักษาอุดมการณ์ไว้ นี่คือหลักการของการก่อตั้งประเทศนี้ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
He founded Starkwood to protect this country.เขาก่อตั้งสตาร์ควูดเพื่อป้องกัน ประเทศนี้ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Oh, it'll be tough going to start, but that's the way Cy and I built this company.มันจะอยากตอนเริ่ม แต่นั้นเป็นแบบที่ ซี และฉัน/N เริ่มก่อตั้งบริษัทนี้ Confessions of a Shopaholic (2009)
Lana lang founded that organizationลาน่า แลงก์เป็นผู้ก่อตั้ง Legion (2009)
That's why folks embrace the MC.นั่นเป็นเหตุผลที่ก่อตั้งสโมสรขึ้นมา Fix (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก่อตั้ง[v.] (køtang) EN: set up ; found ; establish ; form   FR: fonder ; créer
ก่อตั้งบริษัท[v. exp.] (køtang børisat) EN: establish a company   FR: fonder une société
ก่อตั้งองค์การ[v. exp.] (køtang ongkān) EN: establish an organization   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
begin[VI] เกิดขึ้น, See also: ก่อตั้ง
constitute[VT] ก่อตั้ง, See also: สถาปนา, Syn. found, establish, set up
father[VT] ก่อตั้ง, See also: ริเริ่ม
found[VT] สร้าง, See also: ก่อตั้ง, สถาปนา, Syn. establish, institute, set up, Ant. end, finish, terminate
ground[VT] สร้าง, See also: ก่อตั้ง, Syn. establish, found
lay[VT] ก่อตั้ง, See also: สร้าง, จัดตั้ง, วางราก, Syn. set up, establish
locate[VT] ก่อตั้ง, See also: สร้าง, ตั้ง, Syn. place, settle
locate[VT] ก่อตั้งธุรกิจ, See also: สร้างธุรกิจหรือบริษัท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abraham(เอ' บราแฮม,- ฮัม) n. ผู้ก่อตั้งยิวโบราณเป็นบิดาของ Isaac, Syn. father of Isaac)
academism(อะแคค' ดิมิสซึม) n. academicism. สำนักปรัชญาที่ก่อตั้งโดย
charter membern. สมาชิกก่อตั้ง
cofoundern. ผู้ร่วมก่อตั้ง
constitute(คอน'สทิทิวทฺ) vt. ประกอบด้วย,ก่อตั้ง,ตั้งขึ้น,สถาปนา,บัญญัติ, See also: constituter,constitutor n., Syn. form
constitution(คอนสทิทิว'เชิน) n. การประกอบขึ้น,การก่อตั้ง,การสถาปนา,ร่างกาย,อุปนิสัย,สันดาน,รัฐธรรมนูญ,ระเบียบข้อบังคับ,รูปแบบการปกครอง,รากฐาน, Syn. composition
establish(อีสแทบ'ลิช) vt. สร้าง,สถาปนา,ก่อตั้ง,ตั้งมั่น,กำหนด,บัญญัติ,ทำให้เป็นที่ยอมรับ,พิสูจน์, See also: establisher n. ดูestablish
establishment(อีสแทบ'ลิ?เมินทฺ) n. การสร้าง,การสถาปนา,การก่อตั้ง,การตั้งมั่น,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,บ้านเรือน,องค์การ,ที่ทำการ, Syn. foundation,firm
father(ฟา'เธอะ) {fathered,fathering,fathers} n. บิดา,พ่อ,ผู้ปกครอง,พระ,พ่อบุญธรรม,คำเรียกชื่อผู้อาวุโสเพื่อแสดงความเคารพ,ผู้อาวุโสที่สุดของกลุ่ม,ผู้นำของเมือง,ผู้ก่อตั้ง,ผู้มาก่อน,แบบเริ่มแรก -Phr. (the Father พระผู้เป็นเจ้า) . vt. ให้กำเนิด,ริเริ่ม,เป็นพ่อ,ยอมร
floatation(โฟลเท'เชิน) n. การลอย,การล่องลอย,การเริ่มโครงการ,การก่อตั้งกิจการ,การรวบรวมเงิน, Syn. flotation

English-Thai: Nontri Dictionary
erect(vt) สร้าง,สถาปนา,ก่อตั้ง,จัดตั้ง,ก่อสร้าง,ติดตั้ง
establish(vt) สถาปนา,ตั้ง,จัดตั้ง,ก่อตั้ง,กำหนด,สร้าง
father(n) พ่อ,บิดา,ผู้ก่อตั้ง,ผู้ปกครอง,หลวงพ่อ,บาทหลวง
found(vt) สถาปนา,ก่อตั้ง,สร้างขึ้น,วางราก,หลอม,หล่อ(ระฆัง)
institute(vt) จัดตั้งขึ้น,ตั้ง,สร้าง,ก่อตั้ง
promote(vt) สนับสนุน,ส่งเสริม,เลื่อนชั้น,ก่อตั้ง,กระตุ้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
設立[せつりつ, setsuritsu] (vt) ก่อตั้ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
据える[すえる, sueru] Thai: ก่อตั้ง English: to lay (foundation)

German-Thai: Longdo Dictionary
etw. unterstützt etw.(vt) สนับสนุน, เกื้อกูล, เกื้อหนุน เช่น Suse unterstützt eine neu gegründete Stiftung. บริษัทซูซีสนับสนุนมูลนิธิหนึ่งที่เพิ่งก่อตั้งใหม่ , See also: Related: unterstützen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top