ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

retainer

R IH0 T EY1 N ER0   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retainer-, *retainer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retainer[N] ผู้คอยติดตาม, See also: ผู้คอยรับใช้, Syn. attendant, lackey, servant

English-Thai: Nontri Dictionary
retainer(n) ผู้ติดตาม,ค่าจ้าง,คนใช้,บริวาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retainer๑. ผู้มีสิทธิยึดหน่วง๒. การจ้างทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retainerส่วนยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
retainer lock; valve keeper; valve key; valve lock; valve-spring-retainer lockตัวประกบตีนลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
{\pos(192,210)}Our retainer with Rosen's good for one more week, but if this thing with Bobby goes to trial,โรเซ่นเป็นทนายที่ดี สำหรับในอีกหนึ่งอาทิตย์ เเต่ถ้าเรื่องนี้กับบ๊อบบี้ ถึงการพิจารณาคดีในชั้นศาล The Sleep of Babies (2008)
After Takeda's army was defeated his retainers scattered to the four winds, and our once glorious past was in shambles.หลังจากกองทัพทาเคดะแตก พวกทหารก็แยกย้ายกันไปคนล่ะทิศล่ะทาง แล้วอดีตที่รุ่งโรจน์ของเราก็เกิดสับสนวุ่นวาย Summer Wars (2009)
I'm asking as a fellow retainer of the Takeda clan:ฉันขอร้องในฐานะสหายผู้รับใช้ตระกูลทาเคดะ Summer Wars (2009)
Then again, I will waive my customary retainer in exchange for a small favour.คิดอีกที ผมไม่เก็บค่าที่ปรึกษาเป็นเงินแต่ขอเป็น.. Iron Man 2 (2010)
My brother is a direct retainer to the Shogun.ท่านพี่ของข้ารับใช้ท่านโชกุน Episode #2.7 (2011)
And, um, don't let Maddy forget to put her retainer in.ไม่ ผมจะไปกับคุณ Instinct (2011)
Age 12, a magpie tries to steal the retainer out of my mouth.2 1 The Ornithophobia Diffusion (2011)
Ww--we're keeping you on retainer while we evaluate our options.เรายังจ่ายค่าทนายความให้คุณ ขณะที่เราประเมินทางเลือกของเรา Discovery (2012)
As Mr. Brooks is still on retainer to us,ในฐานะที่คุณบรูคส์ยังเป็นทนายความให้เรา Absolution (2012)
I know you know fixers, professionals you keep on retainer to cover up your seedy lifestyle.ฉันรู้ว่าคุณรู้จักใครบางคน พวกมืออาชีพที่คุณซุกซ่อนไว้ เพื่อปกปิดวิถีชีวิตของคุณ In the Evening (2013)
Tanner's retainer is $100,000.000. That's just the retainerGone Girl (2014)
Did your retainer attend to the gift?ไม่ได้ยึดของคุณ เข้าร่วมเพื่อเป็นของขวัญ? Last Knights (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าทนายความ[N] retainer, See also: lawyer fee, retaining fee, Example: เขาเสียค่าทนายความในการดำเนินคดีนี้ค่อนข้างแพง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริวาร[n.] (børiwān) EN: followers ; suite ; retainer ; retinue   FR: suite [f] ; disciples [mpl]
ค่าทนายความ[n. exp.] (khā thanāikhwām) EN: lawyer's charges ; lawyer's fees ; retainer   
ทนาย[n.] (thanāi) EN: master's representative ; royal officer ; retainer   

CMU English Pronouncing Dictionary
RETAINER R IH0 T EY1 N ER0
RETAINER R IY0 T EY1 N ER0
RETAINERS R IH0 T EY1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retainer (n) rˈɪtˈɛɪnər (r i1 t ei1 n @ r)
retainers (n) rˈɪtˈɛɪnəz (r i1 t ei1 n @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お付き;御付き[おつき, otsuki] (n) retainer; attendant; escort [Add to Longdo]
遺臣[いしん, ishin] (n) surviving retainer [Add to Longdo]
塩梅[えんばい, enbai] (n) (1) (arch) (originally, esp. salt and plum vinegar) seasoning; flavour; flavor; (2) (arch) serving one's lord well (of a retainer) [Add to Longdo]
下臣[かしん, kashin] (n) low-rank retainer [Add to Longdo]
下剋上;下克上[げこくじょう, gekokujou] (n) juniors dominating seniors; retainer supplanting his lord [Add to Longdo]
家臣[かしん, kashin] (n,adj-no) vassal; retainer [Add to Longdo]
家人[けにん, kenin] (n) retainer [Add to Longdo]
家来(P);家礼;家頼[けらい, kerai] (n) retainer; retinue; servant; (P) [Add to Longdo]
家老[かろう, karou] (n) chief retainer; daimyo's minister [Add to Longdo]
旗本[はたもと, hatamoto] (n) shogunal vassal; direct retainer of a shogun [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retainer \Re*tain"er\, n.
   1. One who, or that which, retains.
    [1913 Webster]
 
   2. One who is retained or kept in service; an attendant; an
    adherent; a hanger-on.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, a servant, not a domestic, but occasionally
    attending and wearing his master's livery. --Cowell.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law)
    (a) The act of a client by which he engages a lawyer or
      counselor to manage his cause.
    (b) The act of withholding what one has in his hands by
      virtue of some right.
    (c) A fee paid to engage a lawyer or counselor to maintain
      a cause, or to prevent his being employed by the
      opposing party in the case; -- called also {retaining
      fee}. --Bouvier. --Blackstone.
      [1913 Webster]
 
   5. The act of keeping dependents, or the state of being in
    dependence. --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 retainer
   n 1: a fee charged in advance to retain the services of someone
      [syn: {retainer}, {consideration}]
   2: a person working in the service of another (especially in the
     household) [syn: {servant}, {retainer}]
   3: a dental appliance that holds teeth (or a prosthesis) in
     position after orthodontic treatment

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top