Search result for

เสาะ

(49 entries)
(0.045 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสาะ-, *เสาะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสาะ[V] explore, See also: seek, search, Syn. เสาะหา, หา, ค้น, สืบ, สืบเสาะ, แสวง, เสาะแสวง, Example: ตำรวจพยายามเสาะหาพยานหลักฐานให้ได้
เสาะ[ADJ] weak, See also: fragile, frail, infirm, Syn. อ่อนแอ, ไม่เข้มแข็ง, ใจเสาะ, Ant. เข้มแข็ง, หนักแน่น, Example: เขาเป็นคนใจเสาะอยู่แล้ว เรื่องนี้คงไม่กล้าลงมือแน่
เสาะ[V] cause diarrhea, Syn. เสาะท้อง, Example: ผลไม้บางชนิดทานแล้วเสาะท้อง, Thai definition: ทำให้ท้องร่วง
เสาะหา[V] search for, See also: seek for, be after, follow, look for, find, Syn. ค้นหา, แสวงหา, Example: นักศึกษาควรเสาะหาความรู้ใหม่ๆ นอกเหนือจากในตำรา, Thai definition: สืบหาข้อมูลหรือความรู้ให้ได้มา
เสาะแสะ[V] weak, See also: feeble, flimsy, Syn. กระเสาะกระแสะ, โรยแรง, อ่อนเพลีย, Ant. แข็งแรง, Example: ก่อนที่เขาจะเสียชีวิต เขาเสาะแสะมาเป็นเวลานาน, Thai definition: มีลักษณะออดแอดด้วยอาการป่วย, ไม่แข็งแรงด้วยอาการป่วย
เสาะด้าย[V] unravel cotton thread, Syn. สาวด้าย, Example: ยายลงมือเสาะด้ายหลังจากหยุดมาเป็นพักใหญ่, Thai definition: สาวด้ายที่ทอผ้า
เสาะแสวงหา[V] look for, Syn. เสาะหา, แสวงหา, Example: ชาวอินเดียข้ามมาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ก็เพื่อเสาะแสวงหาทองคำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสาะก. ค้น, สืบ, แสวง, เช่น เสาะหา.
เสาะว. ไม่เข้มแข็ง ในคำว่า ใจเสาะ.
เสาะก. ทรุดลง, ห่อเหี่ยวลง, ใช้ว่า เสราะ ก็มี เช่น ก็เสาะและเสราะใจจง (สมุทรโฆษ).
เสาะด้าย, เสาะไหมก. สาวด้ายหรือไหมที่จะเอามาทอผ้า.
เสาะท้องว. ที่ทำให้ท้องเสีย เช่น กินของเปรี้ยวจัดหรือเผ็ดจัดทำให้เสาะท้อง.
เสาะป่านก. สาวเชือกป่านว่าวจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเพื่อให้หายยุ่ง.
เสาะแสวงก. ใช้ความพยายามมากเพื่อค้นหา เช่น ของชิ้นนี้เป็นของหายาก เขาอุตส่าห์ไปเสาะแสวงมาให้.
เสาะแสะว. อาการที่ป่วยอยู่บ่อย ๆ, กระเสาะกระแสะ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is lame of you, man. Come on.ไม่เอาน่า อย่าใจเสาะสิ Pineapple Express (2008)
Bry was in deep with that crazy sheik from Hezbollah?ไบรก็มีส่วนร่วมในการสืบเสาะสัปดลหาไอ้อาหรับในเฮจโบลาห์? Taken (2008)
- Now is not the time for dick measuring.- นี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาเสาะหาอะไรทั้งนั้น Taken (2008)
He explores the storerooms, especially the ones on the edges.เขาเสาะหาของในห้องเก็บของ โดยเฉพาะของหายาก City of Ember (2008)
This thing's gonna give me a heart attack, I swear.ไอ้พวกนี้จะทำให้ชั้น หัวใจวาย, - ใจเสาะTransformers: Revenge of the Fallen (2009)
That's 'cause you're a pussy.นั่นเรียกว่าใจเสาะยังไงหล่ะ. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Did he try to grope you?เขาพยายามสืบเสาะจากคุณไหม Look What He Dug Up This Time (2009)
In fact, I even tried to look you up about ten years ago,อันที่จริงแล้ว ฉันพยายามเสาะหาตัวคุณ มาตั้งแต่สิบปีที่แล้ว Momentum Deferred (2009)
You're such a girl.ใจเสาะชะมัด The Jiminy Conjecture (2009)
In the meantime, how's your team doing with their evidence search?ในระหว่างนั้น ทีมของคุณจะทำยังไง เพื่อเสาะหาหลักฐาน Bone Voyage (2009)
I just got to go find it.- ผมต้องไปเสาะหามัน Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)
Which brings me to the purpose of my visit.ทำให้ผมต้องตั้งเป้า มาเสาะหานาย Playing Cards with Coyote (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสาะ[v.] (sǿ) EN: explore ; seek ; search ; look searchingly for ; scout for ; be after   FR: sonder ; explorer ; approfondir
เสาะหา[v. exp.] (sǿ hā) FR: rechercher ; explorer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grope[VI] คลำหา, See also: เสาะหา, สืบเสาะหา, Syn. fish, fumble, touch
hunt down[VT] ตามหาจนพบ, See also: เสาะหาจนเจอ
rake[VT] เสาะหา, See also: ค้นคว้า, สืบเสาะ, Syn. rummage, search
rake in[PHRV] หา (คำไม่เป็นทางการ), See also: เสาะหา, ได้รับ, Syn. shovel in
rake over[PHRV] ค้นหา, See also: เสาะหา, Syn. rake through
rake through[PHRV] ค้นหา, See also: เสาะหา, Syn. rake over
scour[VI] เที่ยวค้นคว้า, See also: เสาะหา, Syn. search, seek
search[VT] สืบค้นข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์), See also: เสาะหาข้อมูล, ค้นคว้าข้อมูล
survey[VT] สำรวจ, See also: เสาะหา, หาข้อมูล, Syn. scan, inspect, reconnoiter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascertain(แอสเซอเทน') vt. เสาะหา, ค้นคว้า,สืบหา,ทำให้แน่ใจหรือชัดเจน. -ascertainment n., Syn. discover, determine)
comb(โคมบ์) {combed,combng,combs} n. หวี,เครื่องมือแยกเส้นใย,รวงผึ้ง,หุบเขาแคบ vt. หวี (ผม) ,ขจัดออกด้วยหวี,สาง,สะสาง,เสาะแสวงทุกหนทุกแห่ง,ค้นอย่างละเอียด. vi. (คลื่น) กลิ้งชัด
data acquisitionการรวบรวมข้อมูลหมายถึง การเสาะหาหรือการรับข้อมูลมารวมกันเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
malaise(มะเลซ') n. อาการป่วย,ความไม่สบายหรืออ่อนแอของร่างกาย,อาการกระเสาะกระแสะ
pathfinder(พาธ'ไฟเดอะ) n. ผู้หาทาง,ผู้บุกเบิก,ผู้สืบเสาะ,ผู้แสวงหา., See also: pathfinding n.
pigeon-hearted(พิจ'เจินฮาร์'ทิด) adj. ใจเสาะ,ขี้ขลาด, Syn. timid,meek
prier(ไพร'เออะ) n. ผู้สืบเสาะ,ผู้สืบหา
pryer(ไพร'เออะ) n. ผู้สืบเสาะ,ผู้สืบหา
rake(เรค) n. คราด,เครื่องคราด,คนเสเพล,คนเหลวไหล,คนเจ้าชู้,การเอียง,การเอียงลาด -v. คราด,ขูด,กวาด,เสเพล,คุ้ย,เก็บ,เขี่ย,มองกราด,ยิ่งกราด,ประณาม,ค้นคว้า,เสาะหา, See also: raker n.
research(รีเซิร์ชฺ',รี'เซิร์ชฺ) n. การวิจัย,การค้นคว้า,การวินิจฉัย,การสืบเสาะ,การสำรวจ vi.,vt. วิจัย,ค้นคว้า, See also: researchable adj. researcher n. researchist n., Syn. scrutiny,study,inquire,investigation

English-Thai: Nontri Dictionary
comb(vt) หวีผม,สางผม,แปรงผม,เสาะหา,ค้นหา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top