Search result for

medicine

(117 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -medicine-, *medicine*
English-Thai: Longdo Dictionary
internal medicine(n) อายุรกรรม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
medicine[N] ยารักษาโรค, See also: ยา, สิ่งที่ใช้ในการบำบัดโรค, Syn. antidote, drug, medication, pill
medicine[N] การบำบัดโรคด้วยยา, See also: การรักษาโรคทางยา, อายุรกรรม, เวชศาสตร์, Syn. remedy
medicine[N] แพทยศาสตร์, See also: การแพทย์, วิทยาศาสตร์แพทย์
medicine man[N] หมอผี, Syn. magician, wizard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
medicine(เมด'ดิซิน) n. ยา,สารที่ใช้เป็นยา,สิ่งที่ใช้ในการบำบัดโรค,แพทย์ศาสตร์,เวชกรรม,อายุรกรรม,การบำบัดโรคด้วยยา (ไม่รวมศัลยกรรมและสูติกรรม) vt. ให้ยา,เยียวยา -Phr. (to take one's medicine รับการลงโทษ (โดยเฉพาะสำหรับการกระทำความผิดที่ตนกระทำ) .
medicine mann. หมอผี,คนขายยา
aeromedicine(แอโรมิแมค' ดิซิน) n. วิชาแพทย์ทางอากาศ. -aeromedical adj.
folk medicinen. วิชาแพทย์แผนโบราณ,ยาพื้นบ้าน
forensic medicinen. นิติเวชศาสตร์., Syn. medical jurisprudence
patent medicinen. ยาที่ขายได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์
preventive medicineเวชศาสตร์ป้องกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
medicine(n) ยา,เวชกรรม,แพทยศาสตร์,อายุรกรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
medicine๑. ยารักษาโรค [มีความหมายเหมือนกับ medication ๑ และ remedy ๑]๒. อายุรศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ medicine, internal]๓. แพทยศาสตร์๔. เวชศาสตร์, เวชกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicine, aviationเวชศาสตร์การบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicine, chest; medicine, thoracicอุรเวชศาสตร์, อุรเวชกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicine, clinicalเวชศาสตร์คลินิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicine, compoundยาผสม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicine, emergencyเวชศาสตร์ฉุกเฉิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicine, environmental and occupationalเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอาชีวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicine, forensic; medicine, legalนิติเวชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicine, forensic; medicine, legalนิติเวชศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicine, forensic; medicine, legalนิติเวชศาสตร์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Medicineการแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Medicineการแพทย์ [TU Subject Heading]
Medicineเภสัช, การแพทย์, ยารักษาโรค, การรักษา, อายุรกรรม [การแพทย์]
Medicine in televisionการแพทย์ในโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Medicine, Arabicการแพทย์แผนโบราณอาหรับ [TU Subject Heading]
Medicine, Ayurvedicอายุรเวท [TU Subject Heading]
Medicine, Buddhistการแพทย์วิธีพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Medicine, Chinese traditional ; Medicine, Chineseการแพทย์แผนโบราณจีน [TU Subject Heading]
Medicine, Herbalการแพทย์, สมุนไพร [การแพทย์]
Medicine, Householdยาสามัญประจำบ้าน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Medicine cabinet, bedside table, underwear drawer?ตู้เก็บยา โต๊ะข้างเตียง หรือลิ้นชักกางเกงใน? Chuck in Real Life (2008)
They have confidence in diagnoses, Confidence in medicine.พวกเขามั่นใจในการวินิจฉัย มั่นใจในยา Not Cancer (2008)
The way i react to the medicine?โดยการเกิดการแพ้ยา Not Cancer (2008)
Nothing in the medicine cabinetexcept some harmless toiletries.ไม่มีอะไรในตู้ยา นอกจากของใช้ในห้องน้ำ Adverse Events (2008)
Which means you're not here to talk about the medicine.ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ได้อยู่ที่นี่\ แล้วคุยเกี่ยวกับการรักษา Adverse Events (2008)
- We need to focus on the medicine.เราต้องมุ่งไปที่ยา Birthmarks (2008)
That means that something she did at my place set this off, either she brought drugs in or she grabbed something from my medicine cabinet.หมายถึงเธอทำบางอย่างที่บ้านฉัน ทำให้เธอเป็นแบบนี้ ไม่ว่าเธอจะเอายาเข้ามาเอง Lucky Thirteen (2008)
Lisa cuddy, M.D. Dean of medicineลิซ่า คักดี้ พ.บ. คณบดี คณะแพทย์ Last Resort (2008)
Dr. Lisa cuddy, dean of medicine.หมอลิซ่า คัดดี้ คณบดีคณะแพทย์ Last Resort (2008)
He comes out, he gets all the medicine he wants.ถ้าเขาออกมาข้างนอกเขาจะได้ยาทุกอย่างที่ต้องการ Last Resort (2008)
Teacher, it's headache medicine. My head is hurting.อาจารย์ค่ะ มันเป็นยาแก้ปวดศีรษะ หัวของฉันมันเริ่มจะปวดๆ Beethoven Virus (2008)
You give me pain and then medicine for it?คุณทำให้เจ็บและก็มาให้เงินไปซื้อยามารักษามันงั๊นเหรอ? Beethoven Virus (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
medicineA good medicine tastes bitter.
medicineAre you allergic to any medicine?
medicineAre you taking any medicine regularly?
medicineAvian medicine - diagnosis and treatment of illnesses.
medicineBe sure to take medicine three times a day.
medicineBe sure to take this medicine before going to bed.
medicineBitter medicine will not necessarily do you good.
medicineCome back again when you finish your medicine.
medicineCould you send up a Band-Aid and some medicine?
medicineCould you send up some stomach medicine?
medicineDoctors should keep abreast of all the latest developments in medicine.
medicineDoctors should keep abreast with all the latest developments in medicine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตู้ยา[N] medicine cupboard
เภสัช[N] medicine, See also: pharmacy, drug, remedy, Syn. ยาแก้โรค, โอสถ, ยารักษาโรค, ยา, Example: ผลผลิตทางการเกษตรของเราเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพสูง และมีคุณค่าทางเภสัชยิ่งกว่าเกษตรทั่วไป, Count unit: ชนิด
แพทยศาสตร์[N] medicine, See also: medical science, Example: เขาเลือกเรียนแพทยศาสตร์ตามที่พ่อเขาต้องการ, Thai definition: วิชาการป้องกันและบำบัดโรค
แพทย์ศาสตร์[N] medicine, See also: medical science, Example: เขาสนใจศึกษาทางแพทย์ศาสตร์มาตั้งแต่หนุ่มๆ แล้ว, Thai definition: วิชาว่าด้วยการป้องกัน และการรักษาโรค
ล่วมยา[N] medicine kit, Count unit: ล่วม, Thai definition: ล่วมใช้ใส่ยารักษาโรค
วิชาแพทย์[N] medicine, Syn. แพทยศาสตร์, Example: เขาเลิกศึกษาวิชาแพทย์ แล้วมาศึกษาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์แทน, Thai definition: วิชาว่าด้วยการป้องกันและบำบัดโรค
เวชกรรม[N] medicine, See also: medical treatment, Syn. เวชศาสตร์, Example: เธอย้ายมาอยู่โรงพยาบาลอุดรธานีเป็นหัวหน้าฝ่ายเวชกรรม, Thai definition: การรักษาโรค
เวชศาสตร์[N] medical sciences, See also: medicine, Thai definition: วิชาว่าด้วยการรักษาโรคโดยการใช้ยา, ตำราของหมอ
อายุรศาสตร์[N] science of medicine, See also: medicine, Example: หลังจากจบแพทย์แล้ว เขาได้เลือกศึกษาต่อด้านอายุรศาสตร์ พร้อมกับเป็นอาจารย์ควบคู่กันไป, Thai definition: วิชาการรักษาโรคทางยา
โอสถกรรม[N] medicine, Syn. อายุรศาสตร์, Thai definition: การแพทย์แผนกใช้ยา, การรักษาไข้ด้วยวิธีใช้ยา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุรกรรม[n.] (āyurakam) EN: medicine   
อายุรศาสตร์[n.] (āyurasāt) EN: science of medicine ; medicine ; pathology ; therapeutics   FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f] ; pathologie [f] ; thérapeutique [f]
ฝอย[n.] (føi) EN: directions for use of medicine   FR: posologie [f]
เจริญยา[v. exp.] (jaroēn yā) EN: discard a medicine   
จตุปัจจัย[n.] (jatupatjai) EN: the four necessities of a Buddhist monk: food, raiment, abode and medicine   
การใช้ยา[n. exp.] (kān chai yā) EN: use of medicine   FR: usage de médicaments [m]
การแพทย์แผนไทย[n. exp.] (kān phaēt phaēn Thai) EN: traditional Thai medicine   
ขนาน[X] (khanān) EN: [classifier : medicines, drugs]   FR: [classificateur : sortes de médicaments]
กินยา[v. exp.] (kin yā) EN: take medicine   FR: prendre un médicament ; avaler un médicament
กระสาย[n.] (krasāi) EN: added ingredient ; vehicle for a medicine ; excipient ; adjuvant   

CMU English Pronouncing Dictionary
MEDICINE    M EH1 D AH0 S AH0 N
MEDICINES    M EH1 D AH0 S AH0 N Z
MEDICINE'S    M EH1 D AH0 S AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
medicine    (n) (m e1 d s n)
medicines    (n) (m e1 d s n z)
medicine-man    (n) - (m e1 d s n - m a n)
medicine-men    (n) - (m e1 d s n - m e n)
medicine-ball    (n) - (m e1 d s n - b oo l)
medicine-balls    (n) - (m e1 d s n - b oo l z)
medicine-chest    (n) - (m e1 d s n - ch e s t)
medicine-chests    (n) - (m e1 d s n - ch e s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arzneischrank {m}medicine cabinet [Add to Longdo]
Hausapotheke {f}medicine chest [Add to Longdo]
Medizinball {m} [sport]medicine ball [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EBM[イービーエム, i-bi-emu] (n) evidence-based medicine; EBM [Add to Longdo]
アーユルヴェーダ[, a-yuruve-da] (n) Ayurveda (traditional system of medicine practiced in India) [Add to Longdo]
アラビア医学[アラビアいがく, arabia igaku] (n) Arabian medicine [Add to Longdo]
インド医学[インドいがく, indo igaku] (n) Indian medicine [Add to Longdo]
オーダーメード医療;オーダーメイド医療[オーダーメードいりょう(オーダーメード医療);オーダーメイドいりょう(オーダーメイド医療), o-da-me-do iryou ( o-da-me-do iryou ); o-da-meido iryou ( o-da-meido iryou )] (n) personalized medicine (wasei [Add to Longdo]
カステン[, kasuten] (n) cabinet, usu. containing medical instruments, medicines, etc. (ger [Add to Longdo]
スポーツ医学[スポーツいがく, supo-tsu igaku] (n) sports medicine [Add to Longdo]
テーラーメード医療;テーラーメイド医療[テーラーメードいりょう(テーラーメード医療);テーラーメイドいりょう(テーラーメイド医療), te-ra-me-do iryou ( te-ra-me-do iryou ); te-ra-meido iryou ( te-ra-meido iryou )] (n) (See オーダーメード医療) personalized medicine (wasei [Add to Longdo]
テレメディスン[, teremedeisun] (n) {comp} telemedicine [Add to Longdo]
テレメデシン[, teremedeshin] (n) telemedicine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感冒药[gǎn mào yào, ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ ㄧㄠˋ, / ] medicine for colds [Add to Longdo]
祛痰药[qū tán yào, ㄑㄩ ㄊㄢˊ ㄧㄠˋ, / ] medicine to dispel phlegm (in traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]
[yào, ㄧㄠˋ, ] medicine; drug [Add to Longdo]
[yào, ㄧㄠˋ, / ] medicine; drug; cure [Add to Longdo]
药剂[yào jì, ㄧㄠˋ ㄐㄧˋ, / ] medicine [Add to Longdo]
药师佛[Yào shī fó, ㄧㄠˋ ㄕ ㄈㄛˊ, / ] Medicine Buddha (Sanskrit: Bhaisajyaguru) [Add to Longdo]
药师如来[Yào shī rú lái, ㄧㄠˋ ㄕ ㄖㄨˊ ㄌㄞˊ, / ] Medicine Buddha (Sanskrit: Bhaisajyaguru) [Add to Longdo]
药水[yào shuǐ, ㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] medicine in liquid form; bottled medicine; lotion [Add to Longdo]
药瓶[yào píng, ㄧㄠˋ ㄆㄧㄥˊ, / ] medicine bottle [Add to Longdo]
医卜[yī bǔ, ㄧ ㄅㄨˇ, / ] medicine and divination [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
遠隔医療[えんかくいりょう, enkakuiryou] remote medicine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Physic \Phys"ic\ (f[i^]z"[i^]k), n. [OE. phisike, fisike, OF.
   phisique, F. physique knowledge of nature, physics, L.
   physica, physice, fr. Gr. fysikh`, fr. fysiko`s natural, from
   fy`sis nature, fr. fy`ein to produce, grow, akin to E. be.
   See {Be}, and cf. {Physics}, {Physique}.]
   1. The art of healing diseases; the science of medicine; the
    theory or practice of medicine; -- an archaic term,
    superseded by {medicine}. [archaic] "A doctor of physik."
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A specific internal application for the cure or relief of
    sickness; a remedy for disease; a medicine.
    [1913 Webster]
 
   3. Specifically, a medicine that purges; a cathartic.
    [1913 Webster]
 
   4. A physician. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Physic nut} (Bot.), a small tropical American euphorbiaceous
    tree ({Jatropha Curcas}), and its seeds, which are well
    flavored, but contain a drastic oil which renders them
    dangerous if eaten in large quantities.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Medicine \Med"i*cine\, v. t.
   To give medicine to; to affect as a medicine does; to remedy;
   to cure. "Medicine thee to that sweet sleep." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Medicine \Med"i*cine\, n. [L. medicina (sc. ars), fr. medicinus
   medical, fr. medicus: cf. F. m['e]decine. See {Medical}.]
   1. The science which relates to the prevention, cure, or
    alleviation of disease.
    [1913 Webster]
 
   2. Any substance administered in the treatment of disease; a
    remedial agent; a medication; a drug; a pharmaceutical; a
    medicament; a remedy; physic.
    [1913 Webster]
 
       By medicine, life may be prolonged.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A philter or love potion. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. [F. m['e]decin.] A physician. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5.
    (a) Among the North American Indians, any object supposed
      to give control over natural or magical forces, to act
      as a protective charm, or to cause healing; also,
      magical power itself; the potency which a charm,
      token, or rite is supposed to exert.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
         The North American Indian boy usually took as
         his medicine the first animal of which he
         dreamed during the long and solitary fast that
         he observed at puberty.      --F. H.
                          Giddings.
      [Webster 1913 Suppl.]
    (b) Hence, a similar object or agency among other savages.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   6. Short for {Medicine man}.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   7. Intoxicating liquor; drink. [Slang]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Medicine bag}, a charm; -- so called among the North
    American Indians, or in works relating to them.
 
   {Medicine man} (among the North American Indians), a person
    who professes to cure sickness, drive away evil spirits,
    and regulate the weather by the arts of magic; a shaman.
    
 
   {Medicine seal}, a small gem or paste engraved with reversed
    characters, to serve as a seal. Such seals were used by
    Roman physicians to stamp the names of their medicines.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 medicine
   n 1: the branches of medical science that deal with nonsurgical
      techniques [syn: {medicine}, {medical specialty}]
   2: (medicine) something that treats or prevents or alleviates
     the symptoms of disease [syn: {medicine}, {medication},
     {medicament}, {medicinal drug}]
   3: the learned profession that is mastered by graduate training
     in a medical school and that is devoted to preventing or
     alleviating or curing diseases and injuries; "he studied
     medicine at Harvard" [syn: {medicine}, {practice of
     medicine}]
   4: punishment for one's actions; "you have to face the music";
     "take your medicine" [syn: {music}, {medicine}]
   v 1: treat medicinally, treat with medicine [syn: {medicate},
      {medicine}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 m, m
 
 1. (kıs.) majesty, male, manual, mark, marquis, married, masculine mass, medicine, medium, meridian, mile, mill, minim, minute, modulus, month, moon, morning, mountain, noon.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top