ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

studious

S T UW1 D IY0 AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -studious-, *studious*, studiou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
studious(adj) ขยันเรียน, See also: พากเพียร, อุตสาหะ, Syn. bookish, industrious, diligent, Ant. lazy
studious(adj) รอบคอบ, See also: ระมัดระวัง, ใส่ใจ, Syn. attentive, thoughtful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
studious(สทิว'เดียส) adj. ขยันเรียน, มีใจจดใจจ่อ, กระตือรือร้น, อดทน, อุตสาหะ., See also: studiously adv. studiousness n., Syn. well-read, diligent, Ant. illiterate, careless

English-Thai: Nontri Dictionary
studious(adj) ขยันเรียน, รอบคอบ, รักการเรียน, เอาใจใส่, กระตือรือร้น, อุตสาหะ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, like a very studious young lady from a prison laundry.ใช่ เหมือนพวกสาวแก่เรียน จากแม่บ้านซักผ้าตามเรือนจำ My Name Is Trouble (2011)
She said Abby was a conservative, studious type.เธอบอกว่าแอ๊บบี้เป็นประเภท นักศึกษาธรรมดาๆ In the Blood (2013)
Our conservative, studious girl had cocaine in her system at the time of her death.สาวหัวเก่า บ้าเรียนของเรา เจอโคเคนอยู่ในร่างกาย ณ เวลาตายของเธอ In the Blood (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
studiousMary is the least studious of the three.
studiousNo other boy in our class is more studious than Jack.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อยากรู้[yāk rū] (v) EN: eager to know ; be curious ; be studious  FR: être curieux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STUDIOUS S T UW1 D IY0 AH0 S
STUDIOUSLY S T UW1 D IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
studious (j) stjˈuːdɪəʳs (s t y uu1 d i@ s)
studiously (a) stjˈuːdɪəʳsliː (s t y uu1 d i@ s l ii)
studiousness (n) stjˈuːdɪəʳsnəs (s t y uu1 d i@ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
笃学[dǔ xué, ㄉㄨˇ ㄒㄩㄝˊ,   /  ] studious; diligent in study #173,054 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勉強家[べんきょうか, benkyouka] (n) diligent student; studious person [Add to Longdo]
勉強熱心[べんきょうねっしん, benkyounesshin] (adj-na) hardworking; studious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Studious \Stu"di*ous\, a. [L. studious: cf. F. studieux. See
   {Study}.]
   1. Given to study; devoted to the acquisition of knowledge
    from books; as, a studious scholar.
    [1913 Webster]
 
   2. Given to thought, or to the examination of subjects by
    contemplation; contemplative. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. Earnest in endeavors; aiming sedulously; attentive;
    observant; diligent; -- usually followed by an infinitive
    or by of; as, be studious to please; studious to find new
    friends and allies.
    [1913 Webster]
 
       You that are so studious
       Of my affairs, wholly neglect your own. --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   4. Planned with study; deliberate; studied.
    [1913 Webster]
 
       For the frigid villainy of studious lewdness, . . .
       with apology can be invented?     --Rambler.
    [1913 Webster]
 
   5. Favorable to study; suitable for thought and
    contemplation; as, the studious shade. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       But let my due feet never fail
       To walk the studious cloister's pale. --Milton.
    [1913 Webster] -- {Stu"di*ous*ly}, adv. --
    {Stu"di*ous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 studious
   adj 1: marked by care and effort; "made a studious attempt to
       fix the television set"
   2: characterized by diligent study and fondness for reading; "a
     bookish farmer who always had a book in his pocket"; "a quiet
     studious child" [syn: {bookish}, {studious}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top