Search result for

scholarship

(54 entries)
(0.0273 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scholarship-, *scholarship*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scholarship[N] ความเป็นนักวิชาการ, See also: ความเป็นผู้คงแก่เรียน, Syn. resrarch, widom, learning
scholarship[N] ทุนการศึกษา, See also: ทุนเล่าเรียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scholarship(สคอล'เลอะชิพ) n. ความเป็นผู้คงแก่เรียน,ความเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการ,ทุนการศึกษา,ความรู้., Syn. erudition,learning,education,enlightment

English-Thai: Nontri Dictionary
scholarship(n) ทุนเล่าเรียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scholarship holderผู้รับทุนการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
scholarship studentนักเรียนทุน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scholarshipsทุนการศึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And this is your scholarship.และนี่ คือทุนการศึกษา. Episode #1.7 (2008)
I've been up in here trying to get a motherfucking scholarship. Chilling.ฉันกำลังซ้อมบาสอย่างหนัก หวังคว้าทุนมาให้ได้ ล้อเล่นน่ะ Pineapple Express (2008)
Juilliard is considering four of you for one available scholarship.จูลียาร์ดจะพิจารณาพวกเธอ 4 คน เพื่อทุนการศึกษาเพียงหนึ่งเดียว High School Musical 3: Senior Year (2008)
Wait a minute. Miss D said that there's only one scholarship.เดี๋ยวก่อน มิสดีบอกว่า มันมีแค่ทุนเดียว High School Musical 3: Senior Year (2008)
Kelsi Nielsen, the Juilliard School Scholarship Recipient.เคลซี เนลสัน ได้รับทุนจาก จูลียาร์ด High School Musical 3: Senior Year (2008)
Another senior is being offered a Juilliard scholarship.นักเรียนที่ได้รับทุนของจูลียาร์ด High School Musical 3: Senior Year (2008)
University of Albuquerque, Basketball Scholarship!ม.อัลบูเคอร์ควี ทุนบาสเก็ตบอล High School Musical 3: Senior Year (2008)
And that is how Ray Drecker, teenage sports star from the legendary West Lakefield class of '84, winner of a full baseball scholarship to the University of Central Florida, recruited to the Atlanta Braves before being sidelined by ruptured ligaments,และนั่นคือ เรย์ เดคเคอร์อย่างไร, ดาวกีฬาวัยรุ่นจากตำนาน\ชั้น West Lakefield ปี '84, ผู้ชนะทุนบาสเบสบอล\\ที่มหาลัยเซ็นทรัล ฟลอร์ลิดา, Pilot (2009)
You had the scholarship and everything?นายได้ทุนของที่นั่นงั้นหรอ? Keep This Party Going (2009)
They will accept you as a special scholarship student!พวกเค้ารับลูกในฐานะนักเรียนทุนพิเศษ Episode #1.1 (2009)
Scholarship student?นักเรียนทุน Episode #1.1 (2009)
That's that, you said crazy beeping something, you weren't referring to our F4, scholarship student?เอาล่ะ เธอพูดบ้าบออะไร เธอคงไม่ได้หมายถึง F4 ของพวกเราหรอกนะ แม่นักเรียนทุน Episode #1.1 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scholarshipHe applied for the scholarship.
scholarshipHe expects to succeed in winning a scholarship by studying hard.
scholarshipHe is known for his scholarship.
scholarshipHe is likely to win the scholarship.
scholarshipHe is proud of his scholarship.
scholarshipHe studied hard with a view to gaining a scholarship.
scholarshipHe studied on a scholarship.
scholarshipHis diligence and good conduct earned him the scholarship.
scholarshipI am going to apply for a scholarship.
scholarshipI'd still be spinning my wheels if I hadn't gotten that scholarship.
scholarshipIf I were you, I would apply for the scholarship.
scholarshipI'm going to apply for the scholarship.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุนการศึกษา[N] scholarship, See also: education fund, Syn. ทุนเล่าเรียน, Example: รัฐบาลมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กในชนบท, Count unit: ทุน
ทุนเล่าเรียน[N] scholarship, See also: educational capital, Syn. ทุนการศึกษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทุนการศึกษา[n. exp.] (thun kān seuksā) EN: scholarship ; education fund   FR: bourse d'études [f]
วิชา[n.] (wichā) EN: knowledge ; learning ; scholarship ; erudition ; science   FR: connaissance [f] ; savoir [m] ; science [f] ; érudition [f] ; bagage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHOLARSHIP    S K AA1 L ER0 SH IH2 P
SCHOLARSHIPS    S K AA1 L ER0 SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scholarship    (n) (s k o1 l @ sh i p)
scholarships    (n) (s k o1 l @ sh i p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begabtenförderung {f}scholarship system; (provision of) scholarships for outstanding pupils or students [Add to Longdo]
Stipendiat {m}scholarship holder [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スカラシップ(P);スカラーシップ[, sukarashippu (P); sukara-shippu] (n) scholarship; (P) [Add to Longdo]
委託生[いたくせい, itakusei] (n) scholarship student sent by government office or business [Add to Longdo]
育英会[いくえいかい, ikueikai] (n) scholarship society; educational society [Add to Longdo]
[がく, gaku] (n) learning; scholarship; erudition; knowledge; (P) [Add to Longdo]
学研[がっけん, gakken] (n) study and research; scholarship and research [Add to Longdo]
学識[がくしき, gakushiki] (n) scholarship; scientific attainments; (P) [Add to Longdo]
学術[がくじゅつ, gakujutsu] (n) science; learning; scholarship; (P) [Add to Longdo]
学殖[がくしょく, gakushoku] (n) scholarship; learning; knowledge [Add to Longdo]
学生[がくせい, gakusei] (n) (1) (arch) Heian-period student of government administration; (2) (arch) Buddhist scholar; researcher at a Buddhist temple; person studying Buddhism; (3) (arch) learning; scholarship [Add to Longdo]
学問[がくもん, gakumon] (n,vs) scholarship; study; learning; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奖学金[jiǎng xué jīn, ㄐㄧㄤˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄣ, / ] scholarship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scholarship \Schol"ar*ship\, n.
   1. The character and qualities of a scholar; attainments in
    science or literature; erudition; learning.
    [1913 Webster]
 
       A man of my master's . . . great scholarship.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Literary education. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Any other house of scholarship.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Maintenance for a scholar; a foundation for the support of
    a student. --T. Warton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Learning; erudition; knowledge.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scholarship
   n 1: financial aid provided to a student on the basis of
      academic merit
   2: profound scholarly knowledge [syn: {eruditeness},
     {erudition}, {learnedness}, {learning}, {scholarship},
     {encyclopedism}, {encyclopaedism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top