ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -谣-, *谣*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[谣, yáo, ㄧㄠˊ] rumor; folksong, ballad
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  䍃 (yóu ㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 2,600

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yáo yán, ㄧㄠˊ ㄧㄢˊ, / ] rumor, #11,856 [Add to Longdo]
[zào yáo, ㄗㄠˋ ㄧㄠˊ, / ] to start a rumor, #21,330 [Add to Longdo]
[gē yáo, ㄍㄜ ㄧㄠˊ, / ] chant, #22,329 [Add to Longdo]
[mín yáo, ㄇㄧㄣˊ ㄧㄠˊ, / ] ballad, #24,307 [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, / ] popular ballad; rumor, #26,070 [Add to Longdo]
[yáo chuán, ㄧㄠˊ ㄔㄨㄢˊ, / ] rumor, #37,151 [Add to Longdo]
[chuán yáo, ㄔㄨㄢˊ ㄧㄠˊ, / ] a rumor [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No. There's even talk that that's why he was put on the spot.[CN] 言说,这就是他被杀的原因 The Maltese Falcon (1941)
I don't care what you say! It's certain that Minami did it![CN] 你们听好了不管谁造什么言 凶手呢一定是阿南 Taki no shiraito (1933)
I don't know where to begin. There has been so much said about me that...[CN] 我不知道从何开始 对我的言闹得满城风雨 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
If that were only true I could wait forever.[CN] 你一定听信言了 Gone with the Wind (1939)
Rumours came from the pier.[CN] 来自码头的 Battleship Potemkin (1925)
In the papers it's rumoured that Hynkel's going to give the Jews back their rights.[CN] 报上传 希克勒将要把犹太人的权力归还给他们 The Great Dictator (1940)
Not a thing.[CN] 言说,阿契尔的太太很想离婚 The Maltese Falcon (1941)
Oh, yes... there is talk of the Republic preparing an attack.[CN] 是的,有政府军准备攻击的言,不是新闻了 For Whom the Bell Tolls (1943)
I've heard that rumor too.[CN] 我听过那 Casablanca (1942)
Surely you know how rumors fly?[CN] 言满天飞 For Whom the Bell Tolls (1943)
I mean it's silly for your mother to believe such nonsense.[CN] 我是说你的母亲轻信言 真的很愚蠢 The Awful Truth (1937)
I heard a rumor those two German couriers were carrying letters of transit.[CN] 我听言说那两名德国快递员 身上带着过境信函 Casablanca (1942)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top