ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -謠-, *謠*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[謠, yáo, ㄧㄠˊ] rumor; folksong, ballad
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  䍃 (yóu ㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 9,553

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谣言[yáo yán, ㄧㄠˊ ㄧㄢˊ, / ] rumor, #11,856 [Add to Longdo]
造谣[zào yáo, ㄗㄠˋ ㄧㄠˊ, / ] to start a rumor, #21,330 [Add to Longdo]
歌谣[gē yáo, ㄍㄜ ㄧㄠˊ, / ] chant, #22,329 [Add to Longdo]
民谣[mín yáo, ㄇㄧㄣˊ ㄧㄠˊ, / ] ballad, #24,307 [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, / ] popular ballad; rumor, #26,070 [Add to Longdo]
谣传[yáo chuán, ㄧㄠˊ ㄔㄨㄢˊ, / ] rumor, #37,151 [Add to Longdo]
传谣[chuán yáo, ㄔㄨㄢˊ ㄧㄠˊ, / ] a rumor [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course, I've heard rumours that he chased a child with a scythe.[CN] 當然,有言也說... 他用長柄鐮刀追趕一個小孩 Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère... (1976)
So I witnessed the use of gestures to find the words to a nursery rhyme.[CN] 我作證那個姿勢的使用 是去尋找和童節奏一致的歌詞 It All Starts Today (1999)
You may not lose a nose or an ear[CN] 雖然不像傳的那麼厲害 耳朵鼻子全掉下來 Diao nu (1978)
Rumor called it a secret Jewish organization... that was masturbating patients in orgone accumulators... experimenting on children kept in cages... and plotting to introduce work democracy.[CN] 言稱之為一個秘密的猶太組織... 在倭格昂能儲存器內 教病人自慰... 將孩子關在籠子 WR: Mysteries of the Organism (1971)
- There's an utterly mad rumor going around—[CN] 那是個絕對瘋狂的言在散播. . The Chairman (1969)
- Only of idle gossip.[CN] -就只有那些無聊的 The Uninvited (1944)
They say not only is he a philanderer, but that he sold himself to the authorities.[CN] 同事問有那樣的言 說是看中權力的人 Eros + Massacre (1969)
Attempted libel, assault on a police officer... I don't care what it is, but I'll do it.[CN] 蓄意造,事實在這兒,警察局不缺這個! Sisters (1972)
There's a rumor that China has developed a most miraculous enzyme.[CN] 有言說中國已經研發出了 一種不可思議的酶 The Chairman (1969)
My daughter was not one to circulate ridiculous rumors.[CN] 我女兒才不會是散播言的人 The Uninvited (1944)
Rumors![CN] 言! Fateless (2005)
You had plenty of chances to leave the States and find out.[CN] 只要出了美國本土 你就會發現那是 The Steel Helmet (1951)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top