ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rumour

R UW1 M ER0   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rumour-, *rumour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rumour[N] ข่าวลือ, Syn. hearsay, gossip, scandal
rumour abroad[PHRV] ลือข่าว, See also: กระจายข่าว, Syn. blaze abroad, bruit abroad

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rumour(รู'เมอะ) n. ข่าวลือ,ข่าวเล่าลือ,เรื่องโจษจัน,vt. ปล่อยข่าวลือ,เล่าลือ,ซุบซิบ, Syn. report,tale,gossip

English-Thai: Nontri Dictionary
rumour(n) ข่าวลือ,ข่าวโคมลอย,กิตติศัพท์,เรื่องโจษจัน
rumour(vt) เลื่องลือ,ซุบซิบนินทา,เล่าลือ,โจษจัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just rumours, really.ก็,แค่ข่าวลือน่ะ, จริงๆ. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Rumour has it that the shopping list was really a brilliant deception, planted on the Russians by our clever Russell, who also started the rumour.ข่าวลือมีว่ารายการช้อปปิ้งเป็นเรื่องหลอกลวงสดใส ปลูกในรัสเซียโดยรัสเซลฉลาดของเรา ที่ก็เริ่มมีข่าวลือ The Russia House (1990)
It's rumoured they were shot down at high altitudes while they were penetrating Russian air space.มีข่าวลือว่า พวกเขาถูกยิงตก จากท้องฟ้า... . ..ในขณะที่ พวกเขาบินลุกล้ำ น่านฟ้า รัสเซีย Squeeze (1993)
There were other rumours.มีข่าวลืออื่นๆ อีก Squeeze (1993)
It's a rumour that's part of our historyข่าวลือหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเรา Anastasia (1997)
Have you heard there's a rumour in Saint Petersburg?คุณเคยได้ยินเรื่องโจษจัน ในเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์กมั๊ย? Anastasia (1997)
It's a rumour, a legend, a mysteryมันเป็นข่าวลือ ตำนาน ลึกลับ Anastasia (1997)
It's the rumour, the legend, the mysteryมันเป็นข่าวลือ ตำนาน ลึกลับ Anastasia (1997)
Have you heard there's a rumour in Saint Petersburg?คุณเคยได้ยินเรื่องโจษจัน ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมั้ย Anastasia (1997)
Have you heard there's a rumour in Saint Petersburg?คุณเคยได้ยินเรื่องโจษจัน ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมั้ย Anastasia (1997)
I don't want to hear any rumours going around, any false accusations.ฟังนะ ฉันไม่อยากได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับข้อกล่าวหาอะไรอีก Hothead (2001)
Rumour has it Clark Kent joined the football team.ข่าวลือว่าคล้ากเค้นท์เข้าทีมฟุตบอลแล้ว Hothead (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rumourActually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.
rumourIt is rumoured there are treasures hidden there.
rumourThat rumour is not true, is it?
rumourThe lunch she brought to me was as delicious as rumoured.
rumourWell, for the practical problem, in the midst of those rumours flying around I'm surprised they've been able to keep that club running.
rumourWhen the accountant was arrested, rumour had it that it was for his creative bookkeeping.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข่าวไม่มีมูล[N] rumour, See also: dirt, unfounded news, senseless gossip, groundless news, slander, buzz, Syn. ข่าวโคมลอย
ข่าวโคมลอย[N] rumour, See also: dirt, unfounded news, senseless gossip, groundless news, slander, buzz, Syn. ข่าวไม่มีมูล, Example: ขณะนี้สถานการณ์ทางการเมืองเต็มไปด้วยข่าวโคมลอยเกี่ยวกันการยุบสภา, Thai definition: ข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริง
มีเสียง[V] rumour, See also: be widely spoken, bruit, gossip, tattle, Syn. เล่าลือ, Example: ต่อไปนี้จะไม่มีข่าวคราวการต่อสู้ ไม่มีเสียงถึงความตายอีกแล้ว
โจษจัน[V] rumor, See also: rumour, spread, say, be hearsay, Syn. ลือ, เล่าลือ, นินทา, Example: บรรดาพ่อค้าแม่ขายในตลาดโจษจันกันว่า เขาค้ายาเสพติด, Thai definition: พูดกันเซ็งแซ่, เล่าลือกันอื้ออึง
ฉ่าฉาว[ADJ] scandalous, See also: rumoured, Syn. เกรียวกราว, เลื่องลือ, อื้ออึง, อื้อฉาว, Example: ข่าวนี้เป็นข่าวฉ่าฉาวมากในวงการบันเทิง
ฉาว[ADJ] scandalous, See also: rumoured, Syn. อื้ออึง, เอิกเกริก, เกรียวกราว, Example: เธอเป็นนางแบบที่มีข่าวฉาวที่สุดในวงการ
กิตติ[N] rumour, See also: fame, renown, report, Syn. คำเล่าลือ, คำกล่าวขวัญ, คำเลื่องลือ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข่าวโคมลอย[n. exp.] (khāo khōmløi) EN: rumour = rumor (Am.) ; dirt ; unfounded news ; senseless gossip ; groundless news ; slander ; buzz   FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; bobard [m] (fam.)
ข่าวลือ[n.] (khāoleū) EN: rumour = rumor (Am.)   FR: rumeur [f] ; bruit [m]
ข่าวยกเมฆ[n.] (khāoyokmēk) EN: unfounded news ; groundless news ; rumour = rumor (Am.)   FR: information non fondée [f] ; rumeur [f]
กิตติศัพท์[n.] (kittisap) EN: fame ; prestige ; rumour ; renown ; repute ; report   FR: rumeur [bruit] ; bruit [m]
กระจายข่าวลือ[v. exp.] (krajāi khāoleū) EN: spread rumours   FR: répandre une rumeur
กระแสข่าว[n. exp.] (krasaē khāo) EN: informed sources ; dispatch ; information ; stream of information ; news rumour   
ปฏิเสธข่าวลือ[v. exp.] (patisēt khāoleū) EN: decline rumours ; deny rumours   FR: démentir un bruit

CMU English Pronouncing Dictionary
RUMOUR    R UW1 M ER0
RUMOURS    R UW1 M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rumour    (v) rˈuːmər (r uu1 m @ r)
rumours    (v) rˈuːməz (r uu1 m @ z)
rumoured    (v) rˈuːməd (r uu1 m @ d)
rumouring    (v) rˈuːmərɪŋ (r uu1 m @ r i ng)
rumour-monger    (n) rˈuːmə-mʌŋgər (r uu1 m @ - m uh ng g @ r)
rumour-mongers    (n) rˈuːmə-mʌŋgəz (r uu1 m @ - m uh ng g @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
と言うことだ[ということだ, toiukotoda] (exp) (1) (indicates hearsay) I've heard that ...; rumour has it that ...; (2) (expresses conjecture about another person's feelings or mindset) it appears as if ... [Add to Longdo]
デマ[, dema] (n,adj-no) (false) rumor (rumour) (abbr. from demagogy); (P) [Add to Longdo]
デマメール[, demame-ru] (n) {comp} email spreading rumors and false stories (rumours) [Add to Longdo]
悪い評判[わるいひょうばん, waruihyouban] (n) unsavory rumor; unsavoury rumour [Add to Longdo]
[うわさ, uwasa] (n,vs,adj-no) rumour; rumor; report; hearsay; gossip; common talk; (P) [Add to Longdo]
噂をすれば影が射す;噂をすれば影がさす[うわさをすればかげがさす, uwasawosurebakagegasasu] (exp) (id) speak of the devil and he shall appear; speak rumours of someone and they shall appear [Add to Longdo]
噂を流す[うわさをながす, uwasawonagasu] (exp,v5s) to spread rumors; to spread rumours [Add to Longdo]
噂通り[うわさどおり, uwasadoori] (n) rumor that appears to be quite true (rumour) [Add to Longdo]
艶種[つやだね, tsuyadane] (n) love affair; love rumour; love rumor [Add to Longdo]
下馬評[げばひょう, gebahyou] (n) rumor; rumour; gossip; speculation; irresponsible criticism; hearsay [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rumor \Ru"mor\, n. [F. rumeur, L. rumor; cf. rumificare,
   rumitare to rumor, Skr. ru to cry.] [Written also {rumour}.]
   1. A flying or popular report; the common talk; hence, public
    fame; notoriety.
    [1913 Webster]
 
       This rumor of him went forth throughout all Judea,
       and throughout all the region round about. --Luke
                          vii. 17.
    [1913 Webster]
 
       Great is the rumor of this dreadful knight. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A current story passing from one person to another,
    without any known authority for its truth; -- in this
    sense often personified.
    [1913 Webster]
 
       Rumor next, and Chance,
       And Tumult, and Confusion, all embroiled. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. A prolonged, indistinct noise. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rumour
   n 1: gossip (usually a mixture of truth and untruth) passed
      around by word of mouth [syn: {rumor}, {rumour}, {hearsay}]
   v 1: tell or spread rumors; "It was rumored that the next
      president would be a woman" [syn: {rumor}, {rumour},
      {bruit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top