Search result for

ceremonial

(50 entries)
(0.0436 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ceremonial-, *ceremonial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ceremonial[ADJ] เป็นทางการ, Syn. formal, ritualistic
ceremonial[ADJ] เป็นพิธีการ
ceremonial[N] พฤติกรรมที่เหมาะสมและถูกกาลเทศะ, Syn. appropriate
ceremonial[N] ระบบของพิธีการ, Syn. rite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ceremonial(เซอริโม'เนียล) adj. เกี่ยวกับพิธีการ -n. ระ-บบของพิธี, See also: ceremonialism n. ceremonialist n., Syn. formal ###A. informal

English-Thai: Nontri Dictionary
ceremonial(adj) เกี่ยวกับพิธี,เป็นทางการ,เกี่ยวกับพิธีรีตอง
ceremonial(n) พิธี,การพิธี,พิธีรีตอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ceremonial objectsเครื่องใช้ในพิธีกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ceremonial robe of honour.เสื้อคลุมประกอบพิธีสำหรับข้าล่ะ Mulan 2: The Final War (2004)
Ceremonial bath of honour.พิธีสรงน้ำสำหรับท่านผู้มีเกียรติ Mulan 2: The Final War (2004)
And then, the King will bestow the ceremonial wine to the Crown Prince,หลังจากนั้น พระราชาจะมอบมงกุฎให้แก่เจ้าชาย Episode #1.3 (2006)
And it means the ceremony of the first night together, after they eat and drink the ceremonial wine and food.และมันหมายความว่าพีธีนี้จะทำในคืนแรกที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน Episode #1.3 (2006)
Crown Prince please bow and present the ceremonial tributeเจ้าชายโปรดคำนับและมอบของขวัญ Episode #1.3 (2006)
Father of Crown Princess. Please present ceremonial speech to the Crown Princessบิดาของเจ้าหญิงรัชทายาท ได้โปรดกล่าวต่อ เจ้าหญิงรัชทายาท Episode #1.3 (2006)
Mother of Crown Princess. Please present ceremonial speech to the Crown Princessมารดาของเจ้าหญิงรัชทายาท ได้โปรดกล่าวต่อ เจ้าหญิงรัชทายาท Episode #1.3 (2006)
Whether is it ceremonial Crown or whateverมันจะเป็นมงกุฏหรืออะไรก็ตาม Episode #1.3 (2006)
I had a 10kg ceremonial Crown on and my head felt like cracking.ฉันมีมงกุฏหนัก 10 กิโลอยู่บนหัวรู้สึกอย่างกับหัวจะแตก Episode #1.3 (2006)
There are still some unfinished ceremonial procedures, Jeonha (your Majesty)นี้ยังไม่เสร็จพิธีการนะเพคะ Episode #1.3 (2006)
Yah! There are still some unfinished ceremonial procedures...นี่ พิธีการยังไม่สิ้นสุด Episode #1.3 (2006)
Let's start with the ceremonial wine.เรามาเริ่มที่ไวน์สำหรับการฉลองก่อน Episode #1.3 (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มโหระทึก[N] metal drum used in state ceremonies, See also: ceremonial kettledrum, Example: เจ้าพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร มโหระทึก และดุริยางค์, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: กลองโลหะชนิดหนึ่งของชนชาติที่อยู่ตอนใต้ประเทศจีน ใช้ตีเป็นสัญญาณและประโคม
ตะบองเพชร[N] sugar palm leaf, See also: ceremonial palm leaf with one end knotted into triangle, Thai definition: ใบตาลที่ขมวดปลายลงอักขระ สำหรับใช้ในพิธีตรุษและโกนจุก
ด้ายสายสิญจน์[N] ceremonial thread, See also: holy thread, Syn. สายสิญจน์, Example: ผู้ทำขวัญหยิบด้ายสายสิญจน์ขึ้นพาดเคราะห์คือ เอาด้ายลงบนแขนเด็กข้างละ 1 เส้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรวดน้ำ[v. exp.] (krūat nām) EN: pour water slowly onto the ground or a vessel ; pour ceremonial water as a sign of dedication of merit to the departed   
ลงสรง[v.] (longsong) EN: bathe ; take a bath ; have a ceremonial bath   
งาสาน[n.] (ngāsān) EN: ceremonial fan used by a high-rank monk ; ivory fan   
พิธี[n.] (phithī) EN: ceremony ; rite ; ritual ; custom ; formality   FR: cérémonie [f] ; rite [m] ; rituel [m] ; cérémonial [m]
พิธีการ[n.] (phithīkān) EN: protocol ; ceremony ; formal procedure   FR: protocole [m] ; cérémonial [m] ; formalités [fpl]
ตะบองเพชร[n.] (tabøngphēt) EN: sugar palm leaf ; ceremonial palm leaf with one end knotted into triangle   

CMU English Pronouncing Dictionary
CEREMONIAL    S EH2 R AH0 M OW1 N IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ceremonial    (n) (s e2 r i m ou1 n i@ l)
ceremonials    (n) (s e2 r i m ou1 n i@ l z)
ceremonially    (a) (s e2 r i m ou1 n i@ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Almabtrieb {m}ceremonial driving down of cattle from the mountain pastures into the valley in autumn [Add to Longdo]
Festakt {m}ceremonial act [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
襅(oK)[ちはや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko [Add to Longdo]
烏犀帯[うさいたい, usaitai] (n) (obsc) type of leather belt worn with ceremonial court dress and decorated with a rhinoceros horn [Add to Longdo]
下襲[したがさね, shitagasane] (n) (arch) (See 半臂,袍) garment worn under the hanpi undergarment or hou robe in court ceremonial dress [Add to Longdo]
冠婚葬祭[かんこんそうさい, kankonsousai] (n) (See 元服,婚礼,祭祀,葬儀) important ceremonial occasions in family relationships; (P) [Add to Longdo]
勧請[かんじょう, kanjou] (n,vs) (1) praying for the coming of a deity; (2) (See 分霊) ceremonial transfer of a divided tutelary deity to a new location [Add to Longdo]
起龕[きがん, kigan] (n) {Buddh} ceremonial removal of the coffin from the house (lay person) or temple (priest) (Zen Buddhism) [Add to Longdo]
儀式主義[ぎしきしゅぎ, gishikishugi] (n,adj-no) ritualism; ceremonialism [Add to Longdo]
儀式用[ぎしきよう, gishikiyou] (adj-no) ceremonial [Add to Longdo]
儀装[ぎそう, gisou] (n) ceremonial equipment [Add to Longdo]
儀刀[ぎとう, gitou] (n) ceremonial sword [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
入场式[rù chǎng shì, ㄖㄨˋ ㄔㄤˇ ㄕˋ, / ] ceremonial entry; opening procession [Add to Longdo]
[dēng, ㄉㄥ, ] ceremonial vessel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ceremonial \Cer`e*mo"ni*al\, n.
   1. A system of rules and ceremonies, enjoined by law, or
    established by custom, in religious worship, social
    intercourse, or the courts of princes; outward form.
    [1913 Webster]
 
       The gorgeous ceremonial of the Burgundian court.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. The order for rites and forms in the Roman Catholic
    church, or the book containing the rules prescribed to be
    observed on solemn occasions.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ceremonial \Cer`e*mo"ni*al\, a. [L. caerimonialis: cf. F.
   c['e]rimonial. See {Ceremony}.]
   1. Relating to ceremony, or external rite; ritual; according
    to the forms of established rites.
    [1913 Webster]
 
       Ceremonial observances and outward show. --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   2. Observant of forms; ceremonious.
 
   Note: [In this sense ceremonious is now preferred.] --Donne.
      [1913 Webster]
 
         He moves in the dull ceremonial track. --Druden.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ceremonial
   adj 1: marked by pomp or ceremony or formality; "a ceremonial
       occasion"; "ceremonial garb"
   n 1: a formal event performed on a special occasion; "a ceremony
      commemorating Pearl Harbor" [syn: {ceremony}, {ceremonial},
      {ceremonial occasion}, {observance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top