Search result for

celebrate

(56 entries)
(0.0094 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -celebrate-, *celebrate*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
celebrate    [VT] เฉลิมฉลอง, See also: ฉลอง
celebrate    [VT] ประกาศ, Syn. declare, proclaim
celebrate    [VT] สรรเสริญ, See also: ยกย่อง, Syn. praise
celebrated    [ADJ] ที่มีชื่อเสียง, Syn. famous, well-known
celebrate for    [PHRV] มีชื่อเสียงในเรื่อง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
celebrateOn February 14 Americans celebrate St. Valentine's Day.
celebrateQuite a few people have been invited to celebrate the couple's anniversary.
celebrateKate hardly ever celebrates her birthday.
celebrateMay happiness and joy come to you as you celebrate this joyous day.
celebrateYes, you can celebrate anything you want.
celebrateIt was a party to celebrate her birthday.
celebrateHis courage was celebrated in all the newspapers.
celebrateWe celebrated the centenary anniversary day.
celebrateWhere you can celebrate anything you want.
celebrateThe contract is in the bag, so let's go out and celebrate.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
celebrate(เซล'ละเบรท) {celebrated,celebrating,celebrates} v. ฉลอง,ประกอบพิธี,เฉลิม,ประกาศ,สรรเสริญ,ยกย่อง,ทำพิธี,จัดงานเลี้ยงฉลอง, See also: celebrative adj. ดูcelebrate celebrator n. ดูcelebrate -Conf. celibate
celebrated(เซลละเบรท'ทิด) adj. มีชื่อเสียงดัง,โด่งดัง, See also: celebratedness n. ดธcelebrated, Syn. famous

English-Thai: Nontri Dictionary
celebrate(vt) ประกอบพิธี,เฉลิมฉลอง,สมโภช,สรรเสริญ,ยกย่อง
celebrated(adj) เลื่องลือ,เรืองนาม,มีชื่อเสียง,โด่งดัง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉลอง    [V] celebrate, See also: congratulate, Syn. สมโภช, เลี้ยง, สังสรรค์, เฉลิมฉลอง, Example: งานวันเกิดย่าปีนี้ไม่ได้ฉลองใหญ่เหมือนเช่นทุกปี, Thai definition: จัดเลี้ยงทำบุญหรือบูชาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นงานเอิกเกริกเพื่อแสดงความปีติยินดี
บันลือ    [V] celebrate, See also: spread, Syn. โด่งดัง, กึกก้อง, เลื่องลือ, Example: ชื่อเสียงของนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้บันลือไปทั่วโลก, Thai definition: เลื่องลือเป็นที่รู้จักไปทั่ว
เฉลิมฉลอง [V] celebrate, See also: commemorate, rejoice, Syn. ฉลอง, Example: เราถือว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งสำคัญมาก จนถึงกับต้องเฉลิมฉลองให้เป็นวันพิเศษ ถึงกับตั้งชื่อว่า วันสิทธิมนุษยชน
เฉลิมพระชนมพรรษา [V] celebrate the king's or queen's birthday anniversary, Syn. ฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ, Example: พสกนิกรต่างเข้าเฝ้าถวายความจงรักภักดี และถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่ 11สิงหาคม 2543 (ก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา 1 วัน) ณ พระที่นั่งอัมพร
ดัง    [V] famous, See also: celebrated, well-known, renowned, Syn. โด่งดัง, เรืองนาม, Example: นักร้องคนนี้มีชื่อเสียงดังไปทั่วประเทศไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันลือ[v.] (banleū) EN: celebrate ; spread ; echo ; make a sensation   FR: résonner ; retentir ; célébrer
บันลือ[adj.] (banleū) EN: widely known ; celebrated ; renowned   FR: célèbre ; illustre ; réputé
เฉลิม[v.] (chaloēm) EN: celebrate ; commemorate   FR: célébrer ; commémorer
เฉลิมฉลอง[v.] (chaloēmchaløng) EN: celebrate ; commemorate ; rejoice   FR: célébrer ; commémorer
เฉลิมพระเกียรติ[v.] (chaloēmphrakīet) EN: glorify ; extol ; honor ; exalt ; celebrate   
ฉลอง[v.] (chaløng) EN: celebrate ; congratulate ; rejoice   FR: célébrer ; fêter
ฉลองชัยชนะ[v. exp.] (chaløng chaichana) EN: celebrate a victory   FR: célébrer la victoire ; fêter la victoire
ฉลองปีใหม่[v. exp.] (chaløng pīmai) EN: celebrate the New Year   FR: fêter le nouvel an
ดัง[adj.] (dang) EN: famous; celebrated; well-known; renowned   FR: célèbre
โด่งดัง[adj.] (dongdang) EN: famous ; renowned ; well-known ; celebrated   FR: célèbre ; fameux ; connu ; réputé ; renommé

CMU English Pronouncing Dictionary
CELEBRATE    S EH1 L AH0 B R EY2 T
CELEBRATED    S EH1 L AH0 B R EY2 T AH0 D
CELEBRATES    S EH1 L AH0 B R EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
celebrate    (v) (s e1 l i b r ei t)
celebrated    (v) (s e1 l i b r ei t i d)
celebrates    (v) (s e1 l i b r ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
偉い(P);豪い[えらい, erai] (adj-i) (1) great; excellent; admirable; remarkable; distinguished; important; celebrated; famous; eminent; (2) (uk) awful; terrible; (P) [Add to Longdo]
偉い人[えらいひと, eraihito] (n) celebrated personage; big-wig; person in a high position [Add to Longdo]
快気祝をする;快気祝いをする[かいきいわいをする, kaikiiwaiwosuru] (exp,vs-i) to celebrate one's recovery from illness [Add to Longdo]
楽匠[がくしょう, gakushou] (n) celebrated musician [Add to Longdo]
楽聖[がくせい, gakusei] (n) celebrated musician [Add to Longdo]
桜桃忌[おうとうき, outouki] (n) (太宰治) anniversary that celebrates author Dazai Osamu's birthday, and incidentally, the day his body was found after he was involved in a double suicide [Add to Longdo]
祝う[いわう, iwau] (v5u,vt) to congratulate; to celebrate; to observe (a festival); (P) [Add to Longdo]
祝す[しゅくす, shukusu] (v5s,vt) (See 祝する) to congratulate; to celebrate [Add to Longdo]
祝する[しゅくする, shukusuru] (vs-s) to congratulate; to celebrate [Add to Longdo]
成道会[じょうどうえ, joudoue] (n) Bodhi Day; Buddhist holiday on December 8 to celebrate Shakyamuni's enlightenment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, / ] celebrate [Add to Longdo]
庆幸[qìng xìng, ㄑㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] celebrate success [Add to Longdo]
庆祝[qìng zhù, ㄑㄧㄥˋ ㄓㄨˋ, / ] celebrate [Add to Longdo]
过年[guò nián, ㄍㄨㄛˋ ㄋㄧㄢˊ, / ] celebrate the New Year [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Celebrate \Cel"e*brate\, v. t. [imp. & p. p. {Celebrated}; p.
   pr. & vb. n. {Celebrating}.] [L. celebratus, p. p. of
   celebrare to frequent, to celebrate, fr. celeber famous.]
   1. To extol or honor in a solemn manner; as, to celebrate the
    name of the Most High.
    [1913 Webster]
 
   2. To honor by solemn rites, by ceremonies of joy and
    respect, or by refraining from ordinary business; to
    observe duly; to keep; as, to celebrate a birthday.
    [1913 Webster]
 
       From even unto even shall ye celebrate your Sabbath.
                          --Lev. xxiii.
                          32.
    [1913 Webster]
 
   3. To perform or participate in, as a sacrament or solemn
    rite; to solemnize; to perform with appropriate rites; as,
    to celebrate a marriage.
 
   Syn: To commemorate; distinguish; honor.
 
   Usage: To {Celebrate}, {Commemorate}. We commemorate events
      which we desire to keep in remembrance, when we recall
      them by some special observace; as, to commemorate the
      death of our Savior. We celebrate by demonstrations of
      joy or solemnity or by appropriate ceremonies; as, to
      celebrate the birthday of our Independence.
      [1913 Webster]
 
         We are called upon to commemorate a revolution
         as surprising in its manner as happy in its
         consequences.           --Atterbury.
      [1913 Webster]
 
         Earth, water, air, and fire, with feeling glee,
         Exult to celebrate thy festival. --Thomson.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 celebrate
   v 1: behave as expected during of holidays or rites; "Keep the
      commandments"; "celebrate Christmas"; "Observe Yom Kippur"
      [syn: {observe}, {celebrate}, {keep}]
   2: have a celebration; "They were feting the patriarch of the
     family"; "After the exam, the students were celebrating"
     [syn: {celebrate}, {fete}]
   3: assign great social importance to; "The film director was
     celebrated all over Hollywood"; "The tenor was lionized in
     Vienna" [syn: {lionize}, {lionise}, {celebrate}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top