ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

celebrate

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -celebrate-, *celebrate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
celebrate(vt) เฉลิมฉลอง, See also: ฉลอง
celebrate(vt) ประกาศ, Syn. declare, proclaim
celebrate(vt) สรรเสริญ, See also: ยกย่อง, Syn. praise
celebrated(adj) ที่มีชื่อเสียง, Syn. famous, well-known
celebrate for(phrv) มีชื่อเสียงในเรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
celebrate(เซล'ละเบรท) { celebrated, celebrating, celebrates } v. ฉลอง, ประกอบพิธี, เฉลิม, ประกาศ, สรรเสริญ, ยกย่อง, ทำพิธี, จัดงานเลี้ยงฉลอง, See also: celebrative adj. ดูcelebrate celebrator n. ดูcelebrate -Conf. celibate
celebrated(เซลละเบรท'ทิด) adj. มีชื่อเสียงดัง, โด่งดัง, See also: celebratedness n. ดธcelebrated, Syn. famous

English-Thai: Nontri Dictionary
celebrate(vt) ประกอบพิธี, เฉลิมฉลอง, สมโภช, สรรเสริญ, ยกย่อง
celebrated(adj) เลื่องลือ, เรืองนาม, มีชื่อเสียง, โด่งดัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My brother and I have come to dine... to celebrate my early release from the service of the state.น้องชายของผมและผมได้ถูกเชิญให้มาทานอาหารที่นี่ เพื่อเฉลิมฉลองให้กับผมที่ได้รับการปลดปล่อยจากจังหวัดก่อนเวลาที่กำหนด The Blues Brothers (1980)
Cigarettes, a bag of reefer - if that's your thing - a bottle of brandy to celebrate your kid's high-school graduation.บุหรี่, ถุงเย็น - ถ้านั่นคือสิ่งที่คุณ - บรั่นดีหนึ่งขวดเพื่อเฉลิมฉลองการสำเร็จการศึกษาโรงเรียนมัธยมเด็กของคุณ The Shawshank Redemption (1994)
I may have something to celebrate myself very soon.ผมอาจจะมีสิ่งที่จะเฉลิมฉลองตัวเองเร็ว ๆ นี้ The Birdcage (1996)
Celebrate our sorrows.เฉลิมฉลองความโศกของเรา เพราะหลังจากนี้.. Brokedown Palace (1999)
Let´s celebrate by doing another undercover feature.ฉลองกันหน่อยด้วยการ / แสดงออกแบบลับๆ Never Been Kissed (1999)
There's a party next week to celebrate the opening of a building that I restored.อาทิตย์หน้าจะมีงานเลี้ยง เป็นงานเปิดตึกที่ฉันเป็นคนปฏิสังขรณ์ Bicentennial Man (1999)
It is no bad thing to celebrate a simple life.ไม่เกินเลยไปที่จะพูดว่า มาฉลองให้ชีวิตนี้สักหน่อยเถิด! The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
This project celebrates its greatest star, Fujiwara Chiyoko... who sustained it through much of its 70-year history...โปรเจ็คท์นี้เพื่อเป็นการยกย่อง ดาราที่ยิ่งใหญ่ที่สุด, คุณ ฟูจิวาระ ชิโยโกะ... ผู้ที่ได้ผ่าน 70 ปีแห่งประวัติศาสตร์ ของที่นี่มา... Millennium Actress (2001)
To celebrate New Year.ตีฉลองวันปีใหม่ไงล่ะ The Pianist (2002)
Tomorrow night, we feast to celebrate our impending victory.คืนพรุ่งนี้ เราจะฉลองชัยชนะที่ใกล้เข้ามา The Scorpion King (2002)
Well, no time to celebrate now.ตอนนี้ไม่มีเวลาฉลอง Inspector Gadget 2 (2003)
He thinks we don't know how to celebrate a birth, does he?เขาดูถูกว่าเราจัดงานฉลองไม่เป็น คอยดูเถอะ Girl with a Pearl Earring (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
celebrateA very elderly couple is having an elegant dinner to celebrate their 75th wedding anniversary.
celebrateCelebrate the twelfth anniversary.
celebrateCeremonies were held to celebrate victories.
celebrateHe is celebrated for his bravery.
celebrateHis courage was celebrated in all the newspapers.
celebrateHow did you celebrate your birthday?
celebrateIn China, they celebrate New Year by the lunar calendar.
celebrateIt is said that Japanese people don't celebrate Christmas the way Americans do.
celebrateIt was a party to celebrate her birthday.
celebrateKate hardly ever celebrates her birthday.
celebrateMay happiness and joy come to you as you celebrate this joyous day.
celebrateMy friends celebrated my birthday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉลอง(v) celebrate, See also: congratulate, Syn. สมโภช, เลี้ยง, สังสรรค์, เฉลิมฉลอง, Example: งานวันเกิดย่าปีนี้ไม่ได้ฉลองใหญ่เหมือนเช่นทุกปี, Thai Definition: จัดเลี้ยงทำบุญหรือบูชาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นงานเอิกเกริกเพื่อแสดงความปีติยินดี
บันลือ(v) celebrate, See also: spread, Syn. โด่งดัง, กึกก้อง, เลื่องลือ, Example: ชื่อเสียงของนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้บันลือไปทั่วโลก, Thai Definition: เลื่องลือเป็นที่รู้จักไปทั่ว
เฉลิมฉลอง(v) celebrate, See also: commemorate, rejoice, Syn. ฉลอง, Example: เราถือว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งสำคัญมาก จนถึงกับต้องเฉลิมฉลองให้เป็นวันพิเศษ ถึงกับตั้งชื่อว่า วันสิทธิมนุษยชน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
celebrate
celebrated
celebrates

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
celebrate
celebrated
celebrates

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过年[guò nián, ㄍㄨㄛˋ ㄋㄧㄢˊ,   /  ] celebrate the New Year #2,564 [Add to Longdo]
庆祝[qìng zhù, ㄑㄧㄥˋ ㄓㄨˋ,   /  ] celebrate #3,607 [Add to Longdo]
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, / ] celebrate #4,403 [Add to Longdo]
庆幸[qìng xìng, ㄑㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ,   /  ] celebrate success #9,101 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
著名[ちょめい, chomei] (adj-na, n) well-known; noted; celebrated; (P) #1,337 [Add to Longdo]
祝う[いわう, iwau] (v5u, vt) to congratulate; to celebrate; to observe (a festival); (P) #15,794 [Add to Longdo]
偉い(P);豪い[えらい, erai] (adj-i) (1) great; excellent; admirable; remarkable; distinguished; important; celebrated; famous; eminent; (2) (uk) awful; terrible; (P) [Add to Longdo]
偉い人[えらいひと, eraihito] (n) celebrated personage; big-wig; person in a high position [Add to Longdo]
快気祝をする;快気祝いをする[かいきいわいをする, kaikiiwaiwosuru] (exp, vs-i) to celebrate one's recovery from illness [Add to Longdo]
楽匠[がくしょう, gakushou] (n) celebrated musician [Add to Longdo]
楽聖[がくせい, gakusei] (n) celebrated musician [Add to Longdo]
桜桃忌[おうとうき, outouki] (n) (太宰治) anniversary that celebrates author Dazai Osamu's birthday, and incidentally, the day his body was found after he was involved in a double suicide [Add to Longdo]
祝す[しゅくす, shukusu] (v5s, vt) (See 祝する) to congratulate; to celebrate [Add to Longdo]
祝する[しゅくする, shukusuru] (vs-s) to congratulate; to celebrate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Celebrate \Cel"e*brate\, v. t. [imp. & p. p. {Celebrated}; p.
   pr. & vb. n. {Celebrating}.] [L. celebratus, p. p. of
   celebrare to frequent, to celebrate, fr. celeber famous.]
   1. To extol or honor in a solemn manner; as, to celebrate the
    name of the Most High.
    [1913 Webster]
 
   2. To honor by solemn rites, by ceremonies of joy and
    respect, or by refraining from ordinary business; to
    observe duly; to keep; as, to celebrate a birthday.
    [1913 Webster]
 
       From even unto even shall ye celebrate your Sabbath.
                          --Lev. xxiii.
                          32.
    [1913 Webster]
 
   3. To perform or participate in, as a sacrament or solemn
    rite; to solemnize; to perform with appropriate rites; as,
    to celebrate a marriage.
 
   Syn: To commemorate; distinguish; honor.
 
   Usage: To {Celebrate}, {Commemorate}. We commemorate events
      which we desire to keep in remembrance, when we recall
      them by some special observace; as, to commemorate the
      death of our Savior. We celebrate by demonstrations of
      joy or solemnity or by appropriate ceremonies; as, to
      celebrate the birthday of our Independence.
      [1913 Webster]
 
         We are called upon to commemorate a revolution
         as surprising in its manner as happy in its
         consequences.           --Atterbury.
      [1913 Webster]
 
         Earth, water, air, and fire, with feeling glee,
         Exult to celebrate thy festival. --Thomson.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 celebrate
   v 1: behave as expected during of holidays or rites; "Keep the
      commandments"; "celebrate Christmas"; "Observe Yom Kippur"
      [syn: {observe}, {celebrate}, {keep}]
   2: have a celebration; "They were feting the patriarch of the
     family"; "After the exam, the students were celebrating"
     [syn: {celebrate}, {fete}]
   3: assign great social importance to; "The film director was
     celebrated all over Hollywood"; "The tenor was lionized in
     Vienna" [syn: {lionize}, {lionise}, {celebrate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top