Search result for

rituals

(28 entries)
(0.0752 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rituals-, *rituals*.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ritualsพิธีกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
After these first rituals, with fearsome gravity he brands each girl on the shoulder burning a number into their tender fleshNwith พิธีศาสนาแรกเหล่านี้หลังจาก,\แรงดึงดูดของโลกน่ากลัว... ...เขาตรา girl on แต่ละคน ไหล่... ...การเผาไหม้ตัวเลข into their เนื้ออ่อน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Love rituals?พิธีกรรมความรัก? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Apparently, they use rituals like this one for communicating with the dead, even bringing corpses back to life.ดูเหมือนว่า, สิ่งนี้ จะใช้ในพิธีเพื่อสื่อสารกับคนตาย ทำให้ศพ ฟื้นคืนชีพ แล้วเป็นซอมบี้ เต็มตัว Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)
Explore new rituals, evolve.สำรวจแนวทางใหม่ๆ พัฒนา The British Invasion (2007)
These include body mutilation, sacred meditation even fasting rituals.นี่ยังรวมถึงการศัลยกรรม การบำบัดทางกาย The Nanny Diaries (2007)
Why do the groom and the bride have 7 wedding rituals?ทำไมบ่าวสาวเข้าพิธีแต่ง7ครั้ง Heyy Babyy (2007)
They don't perform the wedding rituals..ไม่ใช่แต่ง7ครั้ง... Heyy Babyy (2007)
Someday you will also perform these rituals.สักวันเธอจะเข้าใจ Heyy Babyy (2007)
..you believe in these traditions and rituals....คุณเชื่อประเพณีและพิธีกรรมหรอค่ะ Heyy Babyy (2007)
Pre-dating Christianity, the Celtic holiday was celebrated on the one night between autumn and winter when the barrier between living and dead was thinnest and often involved rituals that included human sacrifice.วันเฉลิมฉลองชาวเซลติกน่ะ มีในคืนระหว่างฤดูใบไม้ร่วงกับฤดูหนาว เป็นคืนที่เกราะระหว่างโลก กับความตายอ่อนถึงที่สุด Trick 'r Treat (2007)
It's a centuries-old text to prepare one for the signs and rituals of death and rebirth.มันเป็นหนังสือที่เก่าแก่มากที่พูดถึงสัญลักษณ์และพิธีของการตายและการเกิดใหม่ Page Turner (2008)
That we continue our daily rituals.ที่เราต้องดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Ah, the rituals of manhood.ธรรมเนียมของลูกผู้ชาย Superhero Movie (2008)
Families of animals form, united by customs and rituals that are handed down through the generations.สัตว์รวมกลุ่มกันได้ด้วยรูปแบบการดำรงชีวิต และจิตวิญญาณ ซึ่งสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น Home (2009)
Now, if this man truly performed 3 ritualsถ้าชายคนนี้เขาทำไปแล้ว 3 ราย Demonology (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
RITUALS    R IH1 CH UW0 AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rituals    (n) (r i1 ch u@ l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブラックスピリチュアルズ[, burakkusupirichuaruzu] (n) black spirituals [Add to Longdo]
花かご;花籠;華筥[はなかご(花かご;花籠);けこ(花籠;華筥);はなこ(花籠)(ok), hanakago ( hana kago ; hanakago ); keko ( hanakago ; hana kyo ); hanako ( hanakago ] (n) (1) (はなかご, はなこ only) {Buddh} flower basket; (2) (はなかご, けこ only) (usu. けこ) flower basket (or plate) used for flower-scattering rituals [Add to Longdo]
忌日[きにち;きじつ, kinichi ; kijitsu] (n) (1) (See 命日・めいにち) anniversary of a person's death (on which Buddhist commemorative rites, etc. are performed); (2) (See 七七日) 49th day after a person's death, on which Buddhist rituals are performed [Add to Longdo]
祭器[さいき, saiki] (n) equipment used in rituals [Add to Longdo]
祭具[さいぐ, saigu] (n) equipment used in rituals [Add to Longdo]
祭式[さいしき, saishiki] (n) rites; rituals [Add to Longdo]
勝ち残り[かちのこり, kachinokori] (n) winning sumo wrestler who remains ringside in case his involvement is needed in pre-bout rituals [Add to Longdo]
神事[しんじ, shinji] (n) Shinto rituals [Add to Longdo]
勅祭社[ちょくさいしゃ, chokusaisha] (n) shrine whose rituals are attended by an imperial envoy (who presents offerings) [Add to Longdo]
門中[もんちゅう, monchuu] (n) family clan based on the paternal line, sharing the same tomb and performing rituals together (Okinawa) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top