ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

out of the way

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -out of the way-, *out of the way*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
out of the way[IDM] ไปให้พ้นทาง, See also: อย่าขวางทาง, Syn. out of one's way, Ant. out of one's way
out of the way[IDM] ออกนอกเส้นทาง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know what you mean. I get coffee five miles out of the way just so I can be near a jazz club.ผมเข้าใจ ผมอ้อมไปกินกาแฟไกล 5 ไมล์ เพราะมันอยู่ใกล้บาร์แจ๊ส La La Land (2016)
But I deduced Moriarty must have found someone who looked very like me to plant suspicion, and that that man, whoever he was, had to be got out of the way as soon as his usefulness ended.แต่ฉันก็คาดว่าโมริอาร์ตี้ก็คงหาใครบางคนที่เหมือนฉันมาก มาเพื่อสร้างแผนให้ฉันเป็นผู้ต้องหา แล้วคนนั้นไม่ว่าใครก็ตาม ต้องโดนกำจัดแน่ เมื่อเขาไม่มีประโยชน์แล้ว The Empty Hearse (2014)
'The air-bag needed to be got out of the way 'just as John cleared the station.'แท่นลมนิรภัยต้องออกจากตรงนั้น' 'ก่อนที่จอห์นจะฝ่าฝูงชนเข้ามาเห็น' The Empty Hearse (2014)
And I also remember grabbing you out of the way of an oncoming train.และผมก็ยังจำได้ด้วยว่า ผมเคยช่วยคุณจาก ที่รางรถไฟใต้ดิน Liar, Liar (2013)
To get us out of the way for when he makes his next move.เพื่อให้เราไปพ้นทางในสิ่งที่เขากำลังจะทำ The Desert Rose (2013)
Have to keep out of the way of prying Grayson eyes.จำเป็นต้องถอยห่าง \จากวงจรของพวกเกรสัน Sacrifice (2013)
So if some Cheerio you're uncontrollably flirting with suddenly decides to kiss you, you're just gonna backflip out of the way before her lips touch yours?อย่างนั้น ถ้ามีเชียร์ริโอ้คนไหนที่เธอหยุดไม่ได้ที่จะจีบ ทันทีที่หล่อนจะจูบเธอ เธอต้องตีลังกากลับหลัง ก่อนที่หล่อนจะจูบเธอ Feud (2013)
Your virginity is just something you get out of the way so you can start having fun.เรื่องความบริสุทธิ์เป็นเรื่องที่คุณต้องข้ามมันไป และเริ่มที่จะสนุก Caught (2013)
Move out of the way or I'm going to run you over. Bye kid.อย่าเกะกะเดี๋ยวฉันเหยียบเอา ไปละนะ Iron Man 3 (2013)
You want me out of the way where I can't interfere.คุณอยากให้ฉันออกไปให้พ้น ที่ฉันจะขัดขวางไม่ได้ In Memoriam (2012)
Just move the small plants out of the way so I can slide that one over there.งั้นแค่ย้ายพวกต้นเล็กๆไปให้พ้น แม่จะได้เลื่อนอันนี้ไปตรงนั้นได้ What Lies Beneath (2012)
If Sherman confessed to all the dirty dealings, the insider trading then, live or die, she'd be out of the way and you could take over Exotrol.ถ้าเชอร์แมน สารภาพ ท้้งหมดเกี่ยวกับข้อตกลงพวกนั้น การซื้อขายด้วย ข้อมูลภายใน เรื่องเหล่านี้ หรือเธอตาย ทำให้เธอพ้นจากตำแหน่งไปแน่ และคุณเข้า จัดการการ เอ็กซ์โซโทรล Time's Up (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
out of the wayGet the bicycle out of the way.
out of the wayGet them out of the way.
out of the wayHe did nothing out of the way.
out of the wayHis house was out of the way.
out of the wayI pushed the table out of the way.
out of the wayKeep out of the way, please.
out of the wayMedicine should be out of the way of children.
out of the wayPlease get these papers out of the way.
out of the wayPlease move out of the way so this lady can go through.
out of the wayStop your grumbling and get the work out of the way.
out of the wayWith his mother out of the way, Duke was able to proceed with his plan to embezzle the money from the company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผละ[ADV] out of the way, See also: fall with a flop on the ground, Syn. เกะกะ, ระเกะระกะ, เกลื่อน, เกลื่อนกลาด, Example: เด็กคนนี้พอเลิกเล่นทีไร ของเล่นก็จะถูกโยนเผละไว้อย่างนั้น, Thai definition: อย่างไม่เป็นที่เป็นทาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลีก[v.] (līk) EN: avoid ; evade ; move aside ; sidestep ; get out of the way   FR: écarter ; éloigner ; éviter ; éluder
หลีกทาง[v. exp.] (līk thāng) EN: give way ; get out of the way ; make way   FR: laisser le passage

Japanese-English: EDICT Dictionary
滑らす(oK)[ずらす, zurasu] (v5s,vt) (1) (uk) to shift; to slide (e.g. something away from something else); to move (e.g. something out of the way); (2) to put off; to delay; to postpone; to stagger (e.g. working hours); (P) [Add to Longdo]
退く[ひく, hiku] (v5k,vi) (1) to step aside; to move (i.e. out of the way); to make way; (2) (のく only) to resign; to retire; to quit; to secede; (P) [Add to Longdo]
退ける(P);除ける[のける(P);どける(退ける)(P), nokeru (P); dokeru ( shirizoke ru )(P)] (v1,vt) to remove; to take away; to dislodge; to put something out of the way; (P) [Add to Longdo]
飛び退く;跳び退く[とびのく, tobinoku] (v5k,vi) to jump (out of the way); to jump back; to jump aside [Add to Longdo]
変わり身[かわりみ, kawarimi] (n) (1) change of attitude (stance, position); (2) lightness of foot (sumo); ability to dodge out of the way of an attack [Add to Longdo]
脇(P);腋;掖[わき, waki] (n) (1) armpit; under one's arm; side; flank; (2) (also written as 傍, 側) beside; close to; near; by; (3) aside; to the side; away; out of the way; (4) off-track; off-topic; (5) (usu. written ワキ in Noh) deuteragonist; supporting role; (6) (abbr) (See 脇句) second verse (in a linked series of poems); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Out \Out\ (out), adv. [OE. out, ut, oute, ute, AS. [=u]t, and
   [=u]te, [=u]tan, fr. [=u]t; akin to D. uit, OS. [=u]t, G.
   aus, OHG. [=u]z, Icel. [=u]t, Sw. ut, Dan. ud, Goth. ut, Skr.
   ud. [root]198. Cf. {About}, {But}, prep., {Carouse}, {Utter},
   a.]
   In its original and strict sense, out means from the interior
   of something; beyond the limits or boundary of somethings; in
   a position or relation which is exterior to something; --
   opposed to {in} or {into}. The something may be expressed
   after of, from, etc. (see {Out of}, below); or, if not
   expressed, it is implied; as, he is out; or, he is out of the
   house, office, business, etc.; he came out; or, he came out
   from the ship, meeting, sect, party, etc. Out is used in a
   variety of applications, as: 
   [1913 Webster]
 
   1. Away; abroad; off; from home, or from a certain, or a
    usual, place; not in; not in a particular, or a usual,
    place; as, the proprietor is out, his team was taken out.
    Opposite of {in}. "My shoulder blade is out." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He hath been out (of the country) nine years.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Beyond the limits of concealment, confinement, privacy,
    constraint, etc., actual or figurative; hence, not in
    concealment, constraint, etc., in, or into, a state of
    freedom, openness, disclosure, publicity, etc.; a matter
    of public knowledge; as, the sun shines out; he laughed
    out, to be out at the elbows; the secret has leaked out,
    or is out; the disease broke out on his face; the book is
    out.
    [1913 Webster]
 
       Leaves are out and perfect in a month. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       She has not been out [in general society] very long.
                          --H. James.
    [1913 Webster]
 
   3. Beyond the limit of existence, continuance, or supply; to
    the end; completely; hence, in, or into, a condition of
    extinction, exhaustion, completion; as, the fuel, or the
    fire, has burned out; that style is on the way out. "Hear
    me out." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Deceitful men shall not live out half their days.
                          --Ps. iv. 23.
    [1913 Webster]
 
       When the butt is out, we will drink water. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Beyond possession, control, or occupation; hence, in, or
    into, a state of want, loss, or deprivation; -- used of
    office, business, property, knowledge, etc.; as, the
    Democrats went out and the Whigs came in; he put his money
    out at interest. "Land that is out at rack rent." --Locke.
    "He was out fifty pounds." --Bp. Fell.
    [1913 Webster]
 
       I have forgot my part, and I am out. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Beyond the bounds of what is true, reasonable, correct,
    proper, common, etc.; in error or mistake; in a wrong or
    incorrect position or opinion; in a state of disagreement,
    opposition, etc.; in an inharmonious relation. "Lancelot
    and I are out." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Wicked men are strangely out in the calculating of
       their own interest.          --South.
    [1913 Webster]
 
       Very seldom out, in these his guesses. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. Not in the position to score in playing a game; not in the
    state or turn of the play for counting or gaining scores.
    [1913 Webster]
 
   7. Out of fashion; unfashionable; no longer in current vogue;
    unpopular.
    [PJC]
 
   Note: Out is largely used in composition as a prefix, with
      the same significations that it has as a separate word;
      as outbound, outbreak, outbuilding, outcome, outdo,
      outdoor, outfield. See also the first Note under
      {Over}, adv.
      [1913 Webster]
 
   {Day in, day out}, from the beginning to the limit of each of
    several days; day by day; every day.
 
   {Out at}, {Out in}, {Out on}, etc., elliptical phrases, that
    to which out refers as a source, origin, etc., being
    omitted; as, out (of the house and) at the barn; out (of
    the house, road, fields, etc., and) in the woods.
 
       Three fishers went sailing out into the west,
       Out into the west, as the sun went down. --C.
                          Kingsley.
 
   Note: In these lines after out may be understood, "of the
      harbor," "from the shore," "of sight," or some similar
      phrase. The complete construction is seen in the
      saying: "Out of the frying pan into the fire."
 
   {Out from}, a construction similar to {out of} (below). See
    {Of} and {From}.
 
   {Out of}, a phrase which may be considered either as composed
    of an adverb and a preposition, each having its
    appropriate office in the sentence, or as a compound
    preposition. Considered as a preposition, it denotes, with
    verbs of movement or action, from the interior of; beyond
    the limit: from; hence, origin, source, motive, departure,
    separation, loss, etc.; -- opposed to {in} or {into}; also
    with verbs of being, the state of being derived, removed,
    or separated from. Examples may be found in the phrases
    below, and also under Vocabulary words; as, out of breath;
    out of countenance.
 
   {Out of cess}, beyond measure, excessively. --Shak.
 
   {Out of character}, unbecoming; improper.
 
   {Out of conceit with}, not pleased with. See under {Conceit}.
    
 
   {Out of date}, not timely; unfashionable; antiquated.
 
   {Out of door}, {Out of doors}, beyond the doors; from the
    house; not inside a building; in, or into, the open air;
    hence, figuratively, shut out; dismissed. See under
    {Door}, also, {Out-of-door}, {Outdoor}, {Outdoors}, in the
    Vocabulary. "He 's quality, and the question's out of
    door," --Dryden.
 
   {Out of favor}, disliked; under displeasure.
 
   {Out of frame}, not in correct order or condition; irregular;
    disarranged. --Latimer.
 
   {Out of hand}, immediately; without delay or preparation;
    without hesitation or debate; as, to dismiss a suggestion
    out of hand. "Ananias . . . fell down and died out of
    hand." --Latimer.
 
   {Out of harm's way}, beyond the danger limit; in a safe
    place.
 
   {Out of joint}, not in proper connection or adjustment;
    unhinged; disordered. "The time is out of joint." --Shak.
 
   {Out of mind}, not in mind; forgotten; also, beyond the limit
    of memory; as, time out of mind.
 
   {Out of one's head}, beyond commanding one's mental powers;
    in a wandering state mentally; delirious. [Colloq.]
 
   {Out of one's time}, beyond one's period of minority or
    apprenticeship.
 
   {Out of order}, not in proper order; disarranged; in
    confusion.
 
   {Out of place}, not in the usual or proper place; hence, not
    proper or becoming.
 
   {Out of pocket}, in a condition of having expended or lost
    more money than one has received.
 
   {Out of print}, not in market, the edition printed being
    exhausted; -- said of books, pamphlets, etc.
 
   {Out of the question}, beyond the limits or range of
    consideration; impossible to be favorably considered.
 
   {Out of reach}, beyond one's reach; inaccessible.
 
   {Out of season}, not in a proper season or time; untimely;
    inopportune.
 
   {Out of sorts}, wanting certain things; unsatisfied; unwell;
    unhappy; cross. See under {Sort}, n.
 
   {Out of temper}, not in good temper; irritated; angry.
 
   {Out of time}, not in proper time; too soon, or too late.
 
   {Out of time}, not in harmony; discordant; hence, not in an
    agreeing temper; fretful.
 
   {Out of twist}, {Out of winding}, or {Out of wind}, not in
    warped condition; perfectly plain and smooth; -- said of
    surfaces.
 
   {Out of use}, not in use; unfashionable; obsolete.
 
   {Out of the way}.
    (a) On one side; hard to reach or find; secluded.
    (b) Improper; unusual; wrong.
 
   {Out of the woods}, not in a place, or state, of obscurity or
    doubt; free from difficulty or perils; safe. [Colloq.]
 
   {Out to out}, from one extreme limit to another, including
    the whole length, breadth, or thickness; -- applied to
    measurements.
 
   {Out West}, in or towards, the West; specifically, in some
    Western State or Territory. [U. S.]
 
   {To come out}, {To cut out}, {To fall out}, etc. See under
    {Come}, {Cut}, {Fall}, etc.
 
   {To make out} See {to make out} under {make}, v. t. and v.
    i..
 
   {To put out of the way}, to kill; to destroy.
 
   {Week in, week out}. See {Day in, day out} (above).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Way \Way\, n. [OE. wey, way, AS. weg; akin to OS., D., OHG., &
   G. weg, Icel. vegr, Sw. v[aum]g, Dan. vei, Goth. wigs, L.
   via, and AS. wegan to move, L. vehere to carry, Skr. vah.
   [root]136. Cf. {Convex}, {Inveigh}, {Vehicle}, {Vex}, {Via},
   {Voyage}, {Wag}, {Wagon}, {Wee}, {Weigh}.]
   [1913 Webster]
   1. That by, upon, or along, which one passes or processes;
    opportunity or room to pass; place of passing; passage;
    road, street, track, or path of any kind; as, they built a
    way to the mine. "To find the way to heaven." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I shall him seek by way and eke by street.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The way seems difficult, and steep to scale.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The season and ways were very improper for his
       majesty's forces to march so great a distance.
                          --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   2. Length of space; distance; interval; as, a great way; a
    long way.
    [1913 Webster]
 
       And whenever the way seemed long,
       Or his heart began to fail.      --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   3. A moving; passage; procession; journey.
    [1913 Webster]
 
       I prythee, now, lead the way.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Course or direction of motion or process; tendency of
    action; advance.
    [1913 Webster]
 
       If that way be your walk, you have not far.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       And let eternal justice take the way. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. The means by which anything is reached, or anything is
    accomplished; scheme; device; plan.
    [1913 Webster]
 
       My best way is to creep under his gaberdine. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       By noble ways we conquest will prepare. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       What impious ways my wishes took!   --Prior.
    [1913 Webster]
 
   6. Manner; method; mode; fashion; style; as, the way of
    expressing one's ideas.
    [1913 Webster]
 
   7. Regular course; habitual method of life or action; plan of
    conduct; mode of dealing. "Having lost the way of
    nobleness." --Sir. P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
       Her ways are ways of pleasantness, and all her paths
       are peace.              --Prov. iii.
                          17.
    [1913 Webster]
 
       When men lived in a grander way.   --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   8. Sphere or scope of observation. --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       The public ministers that fell in my way. --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   9. Determined course; resolved mode of action or conduct; as,
    to have one's way.
    [1913 Webster]
 
   10. (Naut.)
     (a) Progress; as, a ship has way.
     (b) pl. The timbers on which a ship is launched.
       [1913 Webster]
 
   11. pl. (Mach.) The longitudinal guides, or guiding surfaces,
     on the bed of a planer, lathe, or the like, along which a
     table or carriage moves.
     [1913 Webster]
 
   12. (Law) Right of way. See below.
     [1913 Webster]
 
   {By the way}, in passing; apropos; aside; apart from, though
    connected with, the main object or subject of discourse.
    
 
   {By way of}, for the purpose of; as being; in character of.
    
 
   {Covert way}. (Fort.) See {Covered way}, under {Covered}.
 
   {In the family way}. See under {Family}.
 
   {In the way}, so as to meet, fall in with, obstruct, hinder,
    etc.
 
   {In the way with}, traveling or going with; meeting or being
    with; in the presence of.
 
   {Milky way}. (Astron.) See {Galaxy}, 1.
 
   {No way}, {No ways}. See {Noway}, {Noways}, in the
    Vocabulary.
 
   {On the way}, traveling or going; hence, in process;
    advancing toward completion; as, on the way to this
    country; on the way to success.
 
   {Out of the way}. See under {Out}.
 
   {Right of way} (Law), a right of private passage over
    another's ground. It may arise either by grant or
    prescription. It may be attached to a house, entry, gate,
    well, or city lot, as well as to a country farm. --Kent.
    
 
   {To be under way}, or {To have way} (Naut.), to be in motion,
    as when a ship begins to move.
 
   {To give way}. See under {Give}.
 
   {To go one's way}, or {To come one's way}, to go or come; to
    depart or come along. --Shak.
 
   {To go one's way} to proceed in a manner favorable to one; --
    of events.
 
   {To come one's way} to come into one's possession (of
    objects) or to become available, as an opportunity; as,
    good things will come your way.
 
   {To go the way of all the earth} or
 
   {to go the way of all flesh} to die.
 
   {To make one's way}, to advance in life by one's personal
    efforts.
 
   {To make way}. See under {Make}, v. t.
 
   {Ways and means}.
     (a) Methods; resources; facilities.
     (b) (Legislation) Means for raising money; resources for
       revenue.
 
   {Way leave}, permission to cross, or a right of way across,
    land; also, rent paid for such right. [Eng]
 
   {Way of the cross} (Eccl.), the course taken in visiting in
    rotation the stations of the cross. See {Station}, n., 7
     (c) .
 
   {Way of the rounds} (Fort.), a space left for the passage of
    the rounds between a rampart and the wall of a fortified
    town.
 
   {Way pane}, a pane for cartage in irrigated land. See {Pane},
    n., 4. [Prov. Eng.]
 
   {Way passenger}, a passenger taken up, or set down, at some
    intermediate place between the principal stations on a
    line of travel.
 
   {Ways of God}, his providential government, or his works.
 
   {Way station}, an intermediate station between principal
    stations on a line of travel, especially on a railroad.
 
   {Way train}, a train which stops at the intermediate, or way,
    stations; an accommodation train.
 
   {Way warden}, the surveyor of a road.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Street; highway; road.
 
   Usage: {Way}, {Street}, {Highway}, {Road}. Way is generic,
      denoting any line for passage or conveyance; a highway
      is literally one raised for the sake of dryness and
      convenience in traveling; a road is, strictly, a way
      for horses and carriages; a street is, etymologically,
      a paved way, as early made in towns and cities; and,
      hence, the word is distinctively applied to roads or
      highways in compact settlements.
      [1913 Webster]
 
         All keep the broad highway, and take delight
         With many rather for to go astray. --Spenser.
      [1913 Webster]
 
         There is but one road by which to climb up.
                          --Addison.
      [1913 Webster]
 
         When night
         Darkens the streets, then wander forth the sons
         Of Belial, flown with insolence and wine.
                          --Milton.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 out of the way
   adv 1: extraordinary; unusual; "such erratic behavior was out of
       the way for him"
   2: improper; amiss;
   3: in a remote location or at a distance from the usual route;
     "the restaurant is top-notch, but a little out of the way"
   4: murdered; "the mob boss wanted his rival out of the way"
   5: dealt with; disposed of; "I'm so relieved that my midterm is
     out of the way"
   6: so as not to obstruct or hinder; "put that box out of the way
     so that no one trips on it"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top