Search result for

เมินเฉย

(42 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เมินเฉย-, *เมินเฉย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมินเฉย[V] pay no attention, See also: overlook deliberately, ignore, set brush, set aside, Syn. เฉยเมย, เพิกเฉย, เฉย, เฉยชา, เย็นชา, เมิน, ละเลย, Example: หากหัวหน้ายังเมินเฉยอยู่ปัญหาคงจะเพิ่มความซับซ้อนมากขึ้น, Thai definition: แสดงอาการเป็นปกติไม่สนใจไยดีต่อสิ่งหรือเหตุการณ์ที่ประสบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เมินเฉยก. ไม่สนใจใยดี.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now we can ignore each other in peace.ตอนนี้เราก็ทำเมินเฉย/ใส่กันและกันได้อย่างสงบสุขแล้ว American History X (1998)
Our kingdom can no longer afford to turn a blind eye to these disreputable witches and wizards.อาณาจักรของเราไม่อาจเมินเฉยต่อพ่อมด แม่มดที่เสื่อมเสียได้อีกต่อไป Howl's Moving Castle (2004)
AND WE DO OUR BEST TO IGNORE THEM.สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือเมินเฉยใส่ซะ If There's Anything I Can't Stand (2007)
How can he ignore us like that?เขาเมินเฉยพวกเราแบบนั้นได้อย่างไร? Lee San, Wind of the Palace (2007)
Boss gets to ignore...เจ้านายเมินเฉยได้ Dying Changes Everything (2008)
At the moment, he's completely ignoring Baegeuk, and practically ruling the place.เขาเมินเฉยต่อแบกิอุคและกฎของเมือง The Kingdom of the Winds (2008)
Do I ignore you? No. So please don't ignore me.ป้าเคยเมินเฉยกะแกรึเปล่า ไม่ เพราะงั้นอย่าเมินเฉยกะป้า Nowhere Boy (2009)
But we can't just ignore it.แต่เราไม่สามารถจะเมินเฉยได้ Episode #1.6 (2009)
I mean, when she called, how could we resist? Yeah. Th-Thank you guys so much.ฉันหมายถึง ตอนที่เธอโทรหา จะให้เราเมินเฉยได้ยังไง ขอบคุณพวกพี่มากๆเลย The Grandfather: Part II (2009)
I don't mean to sound callous, but from what I know of your father...ฉันไม่ได้หมายถึงว่า ฟังๆไปแล้วจะรู้ัสึกเมินเฉย ในสิ่งที่คุณได้รู้ จากพ่อของคุณเอง... . Grey Matters (2009)
You've been defending her all day and ignoring me.เธอคอยแก้ตัวให้แม่ฉันตลอด และ เมินเฉยใส่ฉัน The Treasure of Serena Madre (2009)
Of the controversy and emotion that existsไม่มีใครเมินเฉยกับข้อโต้เถียง... You Don't Know Jack (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมินเฉย[v. exp.] (moēn choēi) EN: pay no attention ; overlook deliberately ; ignore ; set brush ; set aside ; be indifferent   FR: être indifférent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dismiss[VT] ไม่สนใจ, See also: เมินเฉย, มองข้าม, Syn. ignore, overlook, Ant. heed, regard
turn the other cheek[IDM] เมินเฉยต่อคำดูถูก, See also: ไม่สนใจคำสบประมาท
offish[ADJ] ที่ไม่เป็นมิตร (คำไม่เป็นทางการ), See also: เมินเฉย, Syn. standoffish, aloof
overlook[VT] เมินเฉย, See also: ละเลย, เพิกเฉย, ไม่เอาใจใส่, Syn. ignore, disregard, Ant. regard, heed
remote[ADJ] ห่างเหิน, See also: เมินเฉย, Syn. aloof, cold, uncommunicative
unconcerned[ADJ] ไม่สนใจ, See also: เมินเฉย, ไม่ใส่ใจ, Syn. detached, uninterested, Ant. interested

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blench(เบลนชฺ) {blenched,blenching,blenches} vt. หดตัว,ถอยหลัง vi. เมินเฉย vi.,vt. ทำให้ขาว,สีตก,ทำให้ซีด, Syn. blanch,shrink
blink(บลิงคฺ) vi.,vt. กะพริบตา,หยีตา,เมินเฉย,ส่องแสงเป็นระยะ,ให้สัญญาณไฟกะพริบ -n. การกะพริบตา,การมองแวบเดียว,แสงริบหรี่ -Phr. (on the blinkใช้การไม่ได้ ต้องการซ่อมแซม)
callous(แคล'ลัส) adj. แข็ง,ด้าน,ไม่รู้สึก,ไม่สนใจ,เมินเฉย,ตายด้าน,ไม่เห็นอกเห็นใจ
chilliness(ชิล'ลิเนส) n. ความเมินเฉย,ความเย็นชา,ความไม่เป็นมิตร
cold fishผู้ที่ชอบเก็บเนื้อเก็บตัว,ผู้ที่เมินเฉย
cold shouldern. ความเย็นชา,กิริยาเมินเฉย
disinterestedadj. ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัว,ไม่สนใจ,เมินเฉย, Syn. impartial,indifferent
easiness(อี'ซิเนส) n. ความง่ายดาย,ความไร้กังวล,ความเมินเฉย,ความไม่สนใจ, Syn. comfort
icily(ไอ'ซิลี) adv. เมินเฉย,เฉยเมย,จืดชืดมาก, Syn. freezingly
icy(ไอ'ซี) adj. เต็มไปด้วยน้ำแข็ง,คล้ายน้ำแข็ง,เย็นเยือก,หนาว,สั่น,ไร้ความรู้สึก,เย็นชืด,จืดชืด,เมินเฉย, Syn. frigid,cold,chilled

English-Thai: Nontri Dictionary
connivance(n) การยินยอมในที,การทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้,ความเมินเฉย
connive(vi) ยินยอมในที,เอาหูไปนาเอาตาไปไร่,หลิ่วตา,เมินเฉย
disinterested(adj) ไม่สนใจ,ไม่นำพา,เมินเฉย,ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่แยแส,ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี
icy(adj) เหมือนน้ำแข็ง,เยือกเย็น,ไม่ต้อนรับขับสู้,เมินเฉย
insensibility(n) การหมดความรู้สึก,ความตายด้าน,ความเมินเฉย
lukewarm(adj) อุ่น,ไม่เต็มใจ,ไม่กระตือรือร้น,เมินเฉย
nonchalance(n) ความเพิกเฉย,ความเมินเฉย
nonchalant(adj) เมินเฉย,ไม่ตื่นเต้น,ไม่ไยดี,ไม่เอาใจใส่
remissness(n) ความเมินเฉย,ความสะเพร่า,ความเกียจคร้าน,ความบกพร่อง
unmindful(adj) ไม่เอาใจใส่,ไม่จดจำ,เลินเล่อ,เมินเฉย

German-Thai: Longdo Dictionary
kalt(adj) เย็นชา, ไร้ความรู้สึก, เมินเฉย, See also: Syn. eisig, frostig

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top