ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remonstrates

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remonstrates-, *remonstrates*, remonstrate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา remonstrates มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *remonstrates*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remonstrate[VI] คัดค้าน, See also: โต้แย้ง, Syn. expostulate, protest, Ant. agree
remonstrate with[PHRV] ดุด่า, See also: บ่นว่า
remonstrate about[PHRV] คัดค้าน / โต้แย้งเกี่ยวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remonstrate(รีมอน'สเทรท) vt. คัดค้าน,ทัดทาน,ประท้วง,โต้แย้ง vi. คัดค้านหรือโต้แย้งด้วยเหตุผล, See also: remonstration n. remonstrative adj. remonstrator n., Syn. protest,object,contend

English-Thai: Nontri Dictionary
remonstrate(vt) ประท้วง,คัดค้าน,ทัดทาน,โต้แย้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As I believe was remonstrated on the isle of Manhattan.ซึ่งน่าจะเคยเห็นผลแล้วที่เกาะแมนฮัตตัน Dead Men Tell No Tales (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remonstratI remonstrated with him about his treatment of his children.
remonstratShe remonstrated against her boy friend's prank.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัดพ้อต่อว่า[V] complain, See also: remonstrate, blame, Example: หล่อนตัดพ้อต่อว่าเขาที่ไม่ค่อยมีเวลามาหาลูกๆ, Thai definition: ต่อว่าด้วยความน้อยใจ
ติง[V] admonish, See also: expostulate, remonstrate, object, protest, Syn. ท้วง, ทักท้วง, ท้วงติง, คัดค้าน, แย้ง, Ant. สนับสนุน, เห็นด้วย, Example: อาจารย์บางท่านติงการแสดงของนักศึกษาว่าไม่ค่อยเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย, Thai definition: ทักท้วงไว้, แสดงความเห็นที่ขัดแย้ง
ทักท้วง[V] protest, See also: protest, remonstrate with, advise against, object to, oppose, admonish, Syn. ทัดทาน, คัดค้าน, ท้วง, ต้านไว้, แย้ง, ท้วงติง, Ant. เห็นด้วย, สนับสนุน, Example: ในการประชุม มีสมาชิกบางคนทักท้วงข้อเสนอเรื่องการสร้างโรงงาน, Thai definition: กล่าวหรือแสดงออกเป็นทำนองว่ายังไม่เห็นด้วย
ท้วง[V] object, See also: protest against, oppose, argue against, criticize, remonstrate, expostulate, Syn. ท้วงติง, ทัดทาน, คัดค้าน, แย้ง, ติง, Ant. สนับสนุน, เห็นด้วย, Example: พ่อท้วงลูกเรื่องการออกไปเที่ยวนอกบ้าน, Thai definition: พูดเป็นทำนองไม่เห็นด้วย
ท้วงติง[V] warn against, See also: protest against, object to, argue against, criticize, remonstrate, expostulate, Syn. ท้วง, คัดค้าน, ทักท้วง, ค้าน, Ant. สนับสนุน, Example: เขานั่งเฉยโดยไม่ท้วงติง
การท้วงติง[N] objection, See also: protest, warning, admonition, expostulation, remonstration, Syn. การท้วง, การค้าน, การแย้ง, การติง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทักท้วง[v.] (thakthūang) EN: protest ; protest ; remonstrate with ; advise against ; object to ; oppose ; admonish   FR: protester ; objecter
ท้วง[v.] (thūang) EN: object to ; protest against ; argue against ; put forward an objection ; raise an objection ; criticize ; remonstrate ; expostulate   FR: s'opposer (à) ; protester (contre) ; être en désaccord (avec) ; rouspéter (fam.)
ติง[v.] (ting) EN: admonish ; remonstrate ; expostulate ; protest ; object to   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remonstrate (v) rˈɛmənstrɛɪt (r e1 m @ n s t r ei t)
remonstrated (v) rˈɛmənstrɛɪtɪd (r e1 m @ n s t r ei t i d)
remonstrates (v) rˈɛmənstrɛɪts (r e1 m @ n s t r ei t s)
remonstrating (v) rˈɛmənstrɛɪtɪŋ (r e1 m @ n s t r ei t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] to remonstrate; to admonish, #15,875 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] variant of 諫|谏, to remonstrate; to admonish [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Protestieren {n}remonstration [Add to Longdo]
Protestbrief {m}remonstrative letter [Add to Longdo]
jdm. Vorhaltungen machen (wegen)to remonstrate with someone (on) [Add to Longdo]
protestieren | protestierend | protestierend | protestiertto remonstrate | remonstrating | remonstrative | remonstrated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
戒める(P);誡める;警める[いましめる, imashimeru] (v1,vt) (1) to admonish; to warn; to remonstrate; (2) to prohibit; to forbid; (3) (arch) to be cautious; (4) (arch) to punish; (P) [Add to Longdo]
直諫[ちょっかん, chokkan] (n,vs) remonstration [Add to Longdo]
諭す[さとす, satosu] (v5s,vt) to admonish; to persuade; to warn; to remonstrate; (P) [Add to Longdo]
諫め;諌め;禁め[いさめ, isame] (n) remonstrance; remonstration; admonition; protest; reproof; expostulation; advice; counsel [Add to Longdo]
諫める;諌める;禁める[いさめる, isameru] (v1,vt) to remonstrate; to warn not to do something [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top