ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remonstrated

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remonstrated-, *remonstrated*, remonstrat, remonstrate
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As I believe was remonstrated on the isle of Manhattan.ซึ่งน่าจะเคยเห็นผลแล้วที่เกาะแมนฮัตตัน Dead Men Tell No Tales (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remonstratedI remonstrated with him about his treatment of his children.
remonstratedShe remonstrated against her boy friend's prank.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remonstrated (v) rˈɛmənstrɛɪtɪd (r e1 m @ n s t r ei t i d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remonstrate \Re*mon"strate\ (-str?t), v. t. [imp. & p. p.
   {Remonstrated} (-str?*t?d); p. pr. & vb. n. {Remonstrating}.]
   [LL. remonstratus, p. p. of remonstrare to remonstrate; L.
   pref. re- + monstrare to show. See {Monster}.]
   To point out; to show clearly; to make plain or manifest;
   hence, to prove; to demonstrate. [Obs.] --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]
 
      I will remonstrate to you the third door. --B. Jonson.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top