ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bawl out

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bawl out-, *bawl out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bawl out[PHRV] ตะโกนใส่, See also: ร้องใส่, ร้องออกมา
bawl out[PHRV] ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ), See also: ด่าว่า, ว่ากล่าว, Syn. tell off

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำราก[v.] (samrāk) EN: bawl out ; bellow ; spit out   
ตวาด[v.] (tawāt) EN: bawl out ; yell out ; shout ; bellow in reprimand   FR: menacer de la voix ; déclamer contre (litt.)

Japanese-English: EDICT Dictionary
喚き立てる[わめきたてる, wamekitateru] (v1) to yell; to bawl out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bawl out
   v 1: censure severely or angrily; "The mother scolded the child
      for entering a stranger's car"; "The deputy ragged the
      Prime Minister"; "The customer dressed down the waiter for
      bringing cold soup" [syn: {call on the carpet}, {take to
      task}, {rebuke}, {rag}, {trounce}, {reproof}, {lecture},
      {reprimand}, {jaw}, {dress down}, {call down}, {scold},
      {chide}, {berate}, {bawl out}, {remonstrate}, {chew out},
      {chew up}, {have words}, {lambaste}, {lambast}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top