หรือคุณหมายถึง fortreß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fortress

F AO1 R T R AH0 S   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fortress-, *fortress*, fortres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fortress[N] ป้อมปราการ, See also: ที่มั่น, Syn. fastness, fort, stronghold

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fortress(ฟอร์ท'ทริส) n. ป้อมปราการ,สถานที่ปลอดภัย. vt. สร้างป้อมปราการ, Syn. fort,fortification

English-Thai: Nontri Dictionary
fortress(n) ป้อม,ปราการ,เมืองหน้าด่าน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And we need every fortress we have for the war to come.และพวกเราต้องการป้อมปราการทุกแห่งที่มีเพื่อสงครามที่จะมาถึง Dragonstone (2017)
Preparing fortress of solitude infiltration gear.เตรียมอุปกรณ์เจาะปราการโดดเดี่ยว ของซูเปอร์แมน The Lego Batman Movie (2017)
Superman's fortress of solitude inside the atomic cauldron.ป้อมปราการโดดเดี่ยวของซูเปอร์แมน ภายในอะตอมมิค คัลดรอน The Lego Batman Movie (2017)
The Lycans attacked the fortress of Var Dohr.ไลเคน โจมตีป้อมปราการแห่ง ฟาโด Underworld: Blood Wars (2016)
Build a fortress in Boston and never look back.สร้างป้อมอยู่ในบอสตันแล้วอย่าหันกลับมา Jackie (2016)
I think I'm getting a little fortress fever.ฉันว่าฉันน่าจะ ออกไปผจญภัยบ้าง Maiden Quest (2015)
Cover me. If he gets to the fortress before we do, we're dead.คุ้มกันให้ฉันที ถ้าเขาไปถึงป้อมก่อนที่เราจะทำได้ เราตายแน่ Nanda Parbat (2015)
Lord Bolton implores you to protect your men and abandon this fortress you can no longer hold.촺ŵѹԧ͹ lor`dbolt The Mountain and the Viper (2014)
And the fortress they built here has never been overcome.ปราการที่พวกเขาสร้าง ไม่เคยถูกพิชิต First of His Name (2014)
I want this Fortress made safe by sun-up.ต้องมีสิ่งที่จะรุ่งอรุณ ภูเขานี้ค่าใช้จ่ายเรามาก The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
This fortress was once it's stronghold.เป็นที่ที่เขามีคลังแสง ขนาดใหญ่ของเขา The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
- Hey, it's our Fortress of Solitude. - Our Hogwarts.มันเป็นป้อมปราการของเรา หรือ ฮ๊อควอร์ด Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fortressThe fortress was in the enemy's hands.
fortressThe fortress was secure from every kind of attack.
fortressThey built the walls of the fortress without using cement at all.
fortressWith you here beside me I'm not afraid of anything. You're my fortress.
fortressYou can still see the remains of the fortress there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป้อมปราการ[N] fortress, See also: bastion, bulwark, citadel, fortification, Syn. ป้อม, Example: เมื่อพ.ศ. 2357 ในรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดให้สร้างป้อมปราการภายนอกเมืองหลวงขึ้นไว้เพื่อป้องกันศัตรูที่จะมาทางทะเลโดยตั้งเป็นเมืองหน้า, Thai definition: ป้อมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นด่านป้องกันข้าศึก
ป้อมบังคับการ[N] fortress, Syn. หอบังคับการ, Example: วันนี้ท่านเจ้าคุณจะมาตรวจราชการที่ป้อมบังคับการ ทุกคนเตรียมให้การต้อนรับเต็มที่, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: สะพานสำหนับเดินเรือ
ป้อม[N] fortress, See also: citadel, fortification, Syn. ป้อมปราการ, หอรบ, Example: สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 ได้เกิดการสร้างป้อมขึ้นหลายแห่งเพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก, Count unit: ที่, แห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป้อม[n.] (pǿm) EN: fort ; fortress ; citadel ; fortification   FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; citadelle [f]
ป้อมบังคับการ[n.] (pǿmbangkhapkān) EN: fortress   
ป้อมปราการ[n.] (pømprākān) EN: fortress ; bastion ; bulwark ; citadel ; fortification   FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; citadelle [f] ; fortification [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FORTRESS    F AO1 R T R AH0 S
FORTRESSES    F AO1 R T R AH0 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fortress    (n) fˈɔːtrɪs (f oo1 t r i s)
fortresses    (n) fˈɔːtrɪsɪz (f oo1 t r i s i z)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fortress (n) ป้อมปราการ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Festung {f}; Bollwerk {n} | Festungen {pl}fortress | fortresses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
B52[ビーごじゅうに, bi-gojuuni] (n) B-52 Stratofortress; B-52 Bomber [Add to Longdo]
ぐすく[, gusuku] (n) Okinawan fortress [Add to Longdo]
金城湯池[きんじょうとうち, kinjoutouchi] (n) an impregnable fortress; an unassailable territory [Add to Longdo]
堅城[けんじょう, kenjou] (n) strong fortress [Add to Longdo]
古城[こじょう, kojou] (n) old castle; old fortress; (P) [Add to Longdo]
砦;塁;寨[とりで, toride] (n) fortress [Add to Longdo]
柵;城[き, ki] (n) fortress (surrounded by a wall, moat, etc.) [Add to Longdo]
城郭(P);城廓[じょうかく, joukaku] (n) fortress; castle; citadel; enclosure; castle walls; (P) [Add to Longdo]
城塞[じょうさい, jousai] (n) fortress; stronghold; citadel [Add to Longdo]
城砦[じょうさい, jousai] (n) fortress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fortress \For"tress\, n.; pl. {Fortresses}. [F. forteresse, OF.
   forteresce, fortelesce, LL. foralitia, fr. L. fortis strong.
   See {Fort}, and cf. {Fortalice}.]
   A fortified place; a large and permanent fortification,
   sometimes including a town; a fort; a castle; a stronghold; a
   place of defense or security.
 
   Syn: {Fortress}, {Fortification}, {Castle}, {Citadel}.
 
   Usage: A fortress is constructed for military purposes only,
      and is permanently garrisoned; a fortification is
      built to defend harbors, cities, etc.; a castle is a
      fortress of early times which was ordinarily a
      palatial dwelling; a citadel is the stronghold of a
      fortress or city, etc.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fortress \For"tress\, v. t.
   To furnish with a fortress or with fortresses; to guard; to
   fortify. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fortress
   n 1: a fortified defensive structure [syn: {fortress}, {fort}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top