Search result for

ป้อมปราการ

(43 entries)
(0.0419 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ป้อมปราการ-, *ป้อมปราการ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป้อมปราการ[N] fortress, See also: bastion, bulwark, citadel, fortification, Syn. ป้อม, Example: เมื่อพ.ศ. 2357 ในรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดให้สร้างป้อมปราการภายนอกเมืองหลวงขึ้นไว้เพื่อป้องกันศัตรูที่จะมาทางทะเลโดยตั้งเป็นเมืองหน้า, Thai definition: ป้อมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นด่านป้องกันข้าศึก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, Maria's room is up in the tower.ไม่, ห้องของมาเรีย อยู่ขึ้นไปบนป้อมปราการ The Secret of Moonacre (2008)
Control, we have POTUS and are entering the castle.ศูนย์บัญชาการ เราได้โพตัส(ท่านประธาธิบดี) และกำลังเดินทางเข้าป้อมปราการ Vantage Point (2008)
Control, we have POTUS and are entering the castle.เรียกศูนย์,โพทัสอยู่ที่นี่ กำลังเคลี่อนเข้าป้อมปราการ Vantage Point (2008)
That thing works.ป้อมปราการ Wanted (2008)
This thing's a fortress.มันเหมือนป้อมปราการ Breaking and Entering (2008)
We can take the south side of the fortress.เราไปทางด้านใต้ของป้อมปราการได้ The Forbidden Kingdom (2008)
We're making a fort.เราต้องสร้างป้อมปราการ Zombieland (2009)
So we went off to do some sightseeing outside Taiji.อ่าวลึกลับนี้เป็นเหมือน ป้อมปราการทางธรรมชาติ The Cove (2009)
Tambor has chosen his stronghold well.ทัมบอร์ได้เลือกป้อมปราการของเขาเป็นอย่างดี Liberty on Ryloth (2009)
In a desk fort that you built during a bad trip.ที่อยู่ในป้อมปราการโต๊ะ ที่คุณสร้างระหว่างการเดินทางอันโหดร้าย Introduction to Statistics (2009)
It's a fortress.แต่เป็นป้อมปราการ Landing at Point Rain (2009)
Jedi knight Anakin Skywalker and his Padawan Ahsoka Tano prepare to assault this heavily-fortified installation.อัศวินเจได อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ และพาดาวันของเขา อาโซก้า ทาโน่ ได้เตรียมการที่จะโจมตี ป้อมปราการอันแข็งแกร่งนี้ Weapons Factory (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป้อมปราการ[n.] (pømprākān) EN: fortress ; bastion ; bulwark ; citadel ; fortification   FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; citadelle [f] ; fortification [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bulwark[N] กำแพงต้านศัตรู, See also: ป้อมปราการ, Syn. embankment
castle[N] ป้อมปราการ
citadel[N] ป้อมปราการ, Syn. fortress, stronghold
fort[N] ป้อมปราการ, Syn. fortress
fortification[N] ป้อมปราการ, See also: ที่มั่น, Syn. fort, fortress, stronghold
fortress[N] ป้อมปราการ, See also: ที่มั่น, Syn. fastness, fort, stronghold
garrison[N] กองทหารรักษาการณ์, See also: ป้อมปราการ, Syn. defenders, militia
sconce[N] ป้อมเล็กๆ, See also: ป้อมปราการเล็ก, ที่หลบภัย, Syn. bulwark
stronghold[N] ป้อมปราการ, See also: ที่มั่น, ป้อม, ที่บัญชาการ, Syn. citadel, fortress
tower[N] ป้อมปราการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bastille(เบสทีล') n. คุกและป้อมปราการที่ขังนักโทษการเมืองในกรุงปารีส และถูกพวกกบฏยึดได้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789,คุก,ป้อมปราการ, Syn. bastile
bulwark(บูล'วาร์ค) {bulwarked,bulwarking,bulwarks} n. กำแพงต้านข้าศึก,ป้อมปราการ vt. ป้องกัน
bunker(บัง'เคอะ) {bunkered,bunkering,bunkers} n. ภาชนะขนาดใหญ่สำหรับใส่ถ่านหิน,หีบหรือลังใส่ถ่านหิน,สิ่งกีดขวาง (ในสนามกอล์ฟ) ป้อมปราการใต้ดิน vt. ตีลูกกอล์ฟเข้าสิ่งกีดขวาง
burg(เบิร์จ) n. เมือง,หัวเมือง,เมืองป้อมปราการ
castle(คาส'เซิล) {castled,castling,castles} n. ประสาท,คฤหาสน์,ป้อมปราการ,ตัวหมากรุกฝรั่งที่เทียบเท่ากับเรือของหมากรุกไทย,สถานหลบภัยที่ปลอดภัย vt. ใส่ในป้อมปราการ,ใช้เรือคุ้มครองขน, Syn. palace
chatelain(แ?ท'ทะเลน) n. เจ้าปราสาท,เจ้าคฤหาสน์ใหญ่,ผู้บัญชาการป้อมปราการ
citadel(ซิท'ทะเดิล) n. ป้อมปราการ,ป้อม,ที่หลบภัย,ที่มั่นสุดท้าย, Syn. fortress
dungeon(ดัน'เจิน) n. คุกใต้ดิน,คุกที่แข็งแรงและมิดชิด,หอคอยป้อมปราการ
fort(ฟอร์ท) n. ป้อม,ป้อมปราการ,แหล่งค้าขาย
fortification(ฟอร์ทิพีเค'เชิน) n. การทำให้แข็งแรง,การสร้างป้อมปราการ,ป้อมปราการ, Syn. fort,defense

English-Thai: Nontri Dictionary
bastion(n) ป้อม,ป้อมปราการ,หอรบ,หอคอย
bulwark(n) ที่มั่นต่อสู้ข้าศึก,รั้ว,เครื่องป้องกัน,ป้อมปราการ,กราบเรือ
castle(n) คฤหาสน์,ปราสาท,ป้อมปราการ
citadel(n) ป้อมปราการ,ป้อม,ที่มั่น
fortification(n) การเสริมกำลัง,ป้อมปราการ,กำแพง,เครื่องป้องกันข้าศึก
fortify(vt) ทำให้แข็งแรง,สร้างป้อมปราการ,เตรียมป้องกัน,เสริมกำลัง
rampart(n) ป้อมปราการ,เชิงเทิน,เครื่องป้องกัน,กำแพงดิน
stronghold(n) กองบัญชาการ,ที่มั่น,ป้อมปราการ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fortress (n) ป้อมปราการ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top