ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trample

T R AE1 M P AH0 L   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trample-, *trample*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trample[VI] กระทืบ, See also: เหยียบย่ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trample(แทรม'เพิล) vi. ย่ำ,เหยียบ,กระทืบ vt. ย่ำ,เหยียบ,กระทืบ,กระทืบไฟให้ดับ. n. การย่ำ,การเหยียบ,การกระทืบ., See also: trampler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
trample(n) การเหยียบย่ำ,การกระทืบ,การเหยียดหยาม
trample(vt) เหยียบย่ำ,กระทืบ,เหยียดหยาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The horses won't trample on us. Lie down!ม้าไม่เหยียบเราหรอก นอนลง Gandhi (1982)
A horse almost trampled me to death.ถูกม้าเหยียบแทบปางตาย Unbreakable (2000)
I heard this transfer student trampled all over Lee Jong-soo, the boss of Surim High.ฉันได้ยินมาว่าเค้าเป็นนักเรียนที่เพิ่งย้ายมา เค้าเพิ่งกระทืบ ลี จอง-ซู ขาใหญ่ของโรงเรีนซูริม My Tutor Friend (2003)
How dare you trample upon this sacred ceremony?เจ้ากล้าดียังไง ถึงมาเหยียบย่ำสถานที่สักการะ และทำลายพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์นี้ Mulan 2: The Final War (2004)
You, you trampled on my feelings.แก แกเหยีบย่ำความรู้สึกของฉัน Fly, Daddy, Fly (2006)
That's when residents found their barbecues upended... their clean laundry trampled... and their skateboards missing.นั่นเป็นตอนที่คนบางคน พบว่าเตาบาร์บีคิวถูกเปิดออก เสื้อผ้าสะอาดที่ตากไว้ร่วงหล่น และกระดานสเก็ตซ์บอร์ดหายไป Smiles of a Summer Night (2007)
But he trampled my feelingsแต่เขาทำร้ายวามรู้สึกของฉัน Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
You people sure as hell know how to trample a crime scene, I'll give you that.พวกคุณทำลายร่องรอยที่เกิดเหตุไปหมดเลย In the Valley of Elah (2007)
For the past seven years, I have trampled on you with my words and with my actions.ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ผมทำร้ายคุณ ด้วยคำพูด ด้วยการกระทำ Fireproof (2008)
I was down getting trampled.ฉันล้มลงโดนเหยียบ The Legend (2008)
In these vast foodlots, trampled by millions of cattle, not a blade of grass grows.ในสวนเนื้ออันกว้างใหญ่นี้ วัวนับล้านเดินย่ำไปมา โดยไม่มีแม้แต่หญ้าสักต้น Home (2009)
What do they call it when an animal rights person gets trampled to death by a cow?เราเรียกพวกอนุรักษ์สัตว์ Confessions of a Shopaholic (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trampleDon't trample on the grass.
trampleHe trampled on her feelings.
trampleMy flower garden was trampled by urchins.
trampleYou should not trample on other people's rights.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่ำเท้า[V] tramp, See also: trample, tread, walk, go on foot, mark time, Syn. เดิน, ย่ำ, Example: เสียงกระดานลั่นกร๊อบในทุกครั้งที่ย่ำเท้าลงไป, Thai definition: เหยียบหนักๆ ซ้ำๆ, ถ้าเหยียบในลักษณะเช่นนั้นอยู่กับที่ เรียกว่า ย่ำเท้า
กระทืบ[V] trample, See also: stamp, crush with the foot, tread, Syn. เหยียบ, Example: ช้างตกมันกระทืบควาญช้างตาย, Thai definition: ยกเท้ากระแทกลงไป
กระทืบเท้า[V] trample, See also: stamp down, crush with the foot, tread, Example: บางคนแสดงออกถึงอาการโกรธในรูปแบบต่างๆ เช่น กระทืบเท้า ทำเสียงปึงปัง หรือทำลายข้าวของ เป็นต้น, Thai definition: ยกเท้ากระแทกถี่ๆ ลงไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทาสามัคคี[v. exp.] (bāthā sāmakkhī) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon   
ขยี้[v.] (khayī) EN: crush ; squash ; quash ; trample   FR: écraser ; comprimer ; piétiner
ย่ำ[v.] (yam ) EN: tread ; tramp ; trample ; crush ; squash ; walk over   FR: piétiner ; fouler
เหยียบ[v.] (yīep) EN: step on ; put one's foot on ; tread on ; trample   FR: poser le pied ; marcher à pas mesurés ; fouler aux pieds ; piétiner

CMU English Pronouncing Dictionary
TRAMPLE    T R AE1 M P AH0 L
TRAMPLED    T R AE1 M P AH0 L D
TRAMPLES    T R AE1 M P AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trample    (v) trˈæmpl (t r a1 m p l)
trampled    (v) trˈæmpld (t r a1 m p l d)
tramples    (v) trˈæmplz (t r a1 m p l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
践踏[jiàn tà, ㄐㄧㄢˋ ㄊㄚˋ, / ] trample, #16,847 [Add to Longdo]
[róu, ㄖㄡˊ, ] trample, #94,457 [Add to Longdo]
[lìn, ㄌㄧㄣˋ, / ] trample down, oppress, overrun, #201,027 [Add to Longdo]
[róu, ㄖㄡˊ, ] trample, #398,239 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
踏みつける;踏み付ける;踏付ける[ふみつける, fumitsukeru] (v1,vt) (1) to trample down; to tread on; (2) to ignore; to spurn [Add to Longdo]
踏みにじる;踏み躙る[ふみにじる, fuminijiru] (v5r,vt) to trample underfoot; to tread on; to crush with a foot [Add to Longdo]
踏み絵(P);踏絵[ふみえ, fumie] (n) tablet bearing Christian images, on which Edo-period authorities forced suspected Christians to trample; (P) [Add to Longdo]
踏み均す[ふみならす, fuminarasu] (v5s,vt) to trample flat; to beat a path [Add to Longdo]
踏み荒らす;踏荒らす;踏み荒す[ふみあらす, fumiarasu] (v5s,vt) to trample down; to devastate [Add to Longdo]
踏み殺す;踏殺す[ふみころす, fumikorosu] (v5s) to trample to death; to kill underfoot [Add to Longdo]
踏み潰す;踏みつぶす[ふみつぶす, fumitsubusu] (v5s,vt) to trample; to crush underfoot [Add to Longdo]
踏み倒す[ふみたおす, fumitaosu] (v5s,vt) (1) to trample underfoot; to kick down; (2) to bilk; to shirk payment; to jump a bill [Add to Longdo]
踏み破る[ふみやぶる, fumiyaburu] (v5r,vt) (1) to break by stepping on; to trample; to stomp on; to stamp through; (v5r) (2) (See 踏破・とうは・1) to walk across; to travel on foot [Add to Longdo]
踏み拉く[ふみしだく, fumishidaku] (v5k) to trample; to crush underfoot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trample \Tram"ple\, n.
   The act of treading under foot; also, the sound produced by
   trampling. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      The huddling trample of a drove of sheep. --Lowell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trample \Tram"ple\, v. t. [imp. & p. p. {Trampled}; p. pr. & vb.
   n. {Trampling}.] [OE. trampelen, freq. of trampen. See
   {Tramp}, v. t.]
   1. To tread under foot; to tread down; to prostrate by
    treading; as, to trample grass or flowers. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Neither cast ye your pearls before swine, lest they
       trample them under their feet.    --Matt. vii.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To treat with contempt and insult. --Cowper.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trample \Tram"ple\, v. i.
   1. To tread with force and rapidity; to stamp.
    [1913 Webster]
 
   2. To tread in contempt; -- with on or upon.
    [1913 Webster]
 
       Diogenes trampled on Plato's pride with greater of
       his own.               --Gov. of
                          Tongue.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trample
   n 1: the sound of heavy treading or stomping; "he heard the
      trample of many feet" [syn: {trample}, {trampling}]
   v 1: tread or stomp heavily or roughly; "The soldiers trampled
      across the fields" [syn: {tread}, {trample}]
   2: injure by trampling or as if by trampling; "The passerby was
     trampled by an elephant"
   3: walk on and flatten; "tramp down the grass"; "trample the
     flowers" [syn: {tramp down}, {trample}, {tread down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top