ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

puzzlement

P AH1 Z AH0 L M AH0 N T   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -puzzlement-, *puzzlement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
puzzlement[N] ความสับสน, Syn. confusion, wonder

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
puzzlementHe frowned in puzzlement.

CMU English Pronouncing Dictionary
PUZZLEMENT P AH1 Z AH0 L M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
puzzlement (n) pˈʌzlmənt (p uh1 z l m @ n t)
puzzlements (n) pˈʌzlmənts (p uh1 z l m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
きょとんと[, kyotonto] (adv) (on-mim) (looking) blankly; (staring) in puzzlement [Add to Longdo]
首をひねる;首を捻る[くびをひねる, kubiwohineru] (exp,v5r) to cock one's head in puzzlement; to tilt one's head in contemplation; to wrack one's brain; to think hard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puzzlement \Puz"zle*ment\, n.
   The state of being puzzled; perplexity. --Miss Mitford.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 puzzlement
   n 1: confusion resulting from failure to understand [syn:
      {bewilderment}, {obfuscation}, {puzzlement},
      {befuddlement}, {mystification}, {bafflement},
      {bemusement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top