ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fingerprint

F IH1 NG G ER0 P R IH2 N T   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fingerprint-, *fingerprint*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fingerprint[N] ลายนิ้วมือ
fingerprint[VT] พิมพ์ลายนิ้วมือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fingerprintn. ลายพิมพ์นิ้วมือ. vt. พิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือ

English-Thai: Nontri Dictionary
fingerprint(n) ลายมือ,ลายนิ้วมือ
fingerprint(vt) พิมพ์ลายมือ,พิมพ์ลายนิ้วมือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fingerprintลายพิมพ์นิ้วมือ, รอยนิ้วมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fingerprintsลายพิมพ์นิ้วมือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fingerprint Examinationการตรวจลายนิ้วมือบุคคล [การแพทย์]
Fingerprint Examination, Singleการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ [การแพทย์]
Fingerprint File, Fiveระบบพิมพ์ลายนิ้วมือ5นิ้ว [การแพทย์]
Fingerprint File, Singleระบบพิมพ์ลายนิ้วมือเดี่ยว [การแพทย์]
Fingerprint Identificationการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ [การแพทย์]
Fingerprintsลายนิ้วมือ [TU Subject Heading]
Fingerprintsลายมือ,ลายนิ้วมือ,รอยพิมพ์นิ้วมือ,ฟิงเกอร์พรินท์,ลักษณะคล้ายนิ้วมือมากด [การแพทย์]
Fingerprints, Latentลายนิ้วมือแฝง [การแพทย์]
Fingerprints, Patentลายนิ้วมือที่มองเห็น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What? But, the murderer's fingerprints were found here in the entry, right?แต่ตำรวจพบรอยนิ้วมือ ของคนร้ายตรงทางเข้าใช่ไหม Ready (2017)
Because the fingerprints on your brother's neck were your own.เพราะลายนิ้วมือบนคอน้องชายคุณเป็นของคุณ The Six Thatchers (2017)
Fingerprint the bodies, and let's get the hell out of here.ไปเก็บลายนิ้วมือศพ แล้วออกไปจากนี่กัน Eve of Destruction (2016)
A clumsy set of fingerprints left by one of QA's technicians.ลายนิ้วมือที่เลินเล่อ ถูกทิ้งเอาไว้โดยนักเทคนิคจากฝ่ายประกันคุณภาพ Trace Decay (2016)
You're Simon Kincaid, and we have fingerprints to prove it!คุณคือไซม่อน คินเคด และเรามีรอยนิ้วมือเป็นข้อพิสูจน์ Clear and Wesen Danger (2015)
There's a fingerprint lock on the door.ประตูต้องสแกนลายนิ้วมือ Ant-Man (2015)
I thought his fingerprints were all screwed up.ฉันคิดว่าลายนิ้วมือของเขาถูกมั่วขึ้นมา The Candidate (2015)
Uh, there's also some fingerprints on the back of the pipe.และมันก็มี.. ลายนิ้วมือ บนท่อด้วย Flash of Two Worlds (2015)
We also need fingerprint and DNA evidence from the truck. Merrick.เมอร์ริค Brown Shag Carpet (2015)
Now the problem is we got no fingerprints on this guy.ปัญหาเราตอนนี้คือ เราไม่มีรอยนิ้วมือหมอนี่ The Whites of His Eyes (2015)
Look for a fingerprint reader.มองหาที่อ่านลายนิ้วมือ The Return (2015)
Your fingerprints are on this.ลายนิ้วมือคุณอยู่บนนี่ Corto Maltese (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fingerprintFingerprints left in the room proved the murderer's guilt.
fingerprintThe fingerprints left on the weapon correspond with the suspect's.
fingerprintThe fingerprints on the knife attest to her guilt.
fingerprintThe first thing that caught his eye was a fingerprint on the glass.
fingerprintThe police compared the fingerprints on the gun with those on the door.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิมพ์ลายมือ[V] fingerprint, Syn. พิมพ์นิ้วมือ, พิมพ์ลายนิ้วมือ, Example: เจ้าหน้าที่ธนาคารทุกคนต้องพิมพ์ลายมือเก็บไว้เป็นหลักฐาน, Thai definition: กดปลายนิ้วมือหรือฝ่ามือที่ทาหมึกให้เป็นลายลักษณ์ติดอยู่เป็นหลักฐาน
รอยนิ้วมือ[N] fingerprint, Example: ข้อมูลบนซีดีรอมไม่กลัวต่อฝุ่นผงควัน หรือแม้แต่รอยนิ้วมือที่ไปสัมผัส, Count unit: รอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลายมือ[n. exp.] (lāimeū) EN: lines on the fingers and palm ; fingerprint   FR: ligne de la main [f] ; empreinte (digitale) [f]
ลายนิ้วมือ[n. exp.] (lāiniūmeū) EN: fingerprint   FR: empreinte (digitale) [f]
พิมพ์ลายมือ[v. exp.] (phim lāimeū) EN: fingerprint   FR: prendre les empreintes digitales
พิมพ์ลายมือไว้[v. exp.] (phim lāimeū wai) EN: take fingerprints ; fingerprint   FR: prendre les empreintes digitales
พิมพ์ลายนิ้วมือ[v. exp.] (phim lāiniūmeū) EN: fingerprint   FR: prendre les empreintes digitales
พิมพ์นิ้วมือ[v. exp.] (phim niūmeū) EN: fingerprint   FR: prendre les empreintes digitales
รอยนิ้วมือ[n. exp.] (røi niūmeū) EN: fingerprints ; thumbmarks   FR: empreinte digitale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FINGERPRINT    F IH1 NG G ER0 P R IH2 N T
FINGERPRINTS    F IH1 NG G ER0 P R IH2 N T S
FINGERPRINTED    F IH1 NG G ER0 P R IH2 N T IH0 D
FINGERPRINTING    F IH1 NG G ER0 P R IH2 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fingerprint    (n) fˈɪŋgəprɪnt (f i1 ng g @ p r i n t)
fingerprints    (n) fˈɪŋgəprɪnts (f i1 ng g @ p r i n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
指纹[zhǐ wén, ㄓˇ ㄨㄣˊ, / ] fingerprint; finger-print, #13,136 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fingerabdruck {m} | Fingerabdrücke {pl} | mit Fingerabdrücken versehenfingerprint | fingerprints | fingerprinted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒメキンチャクフグ[, himekinchakufugu] (n) compressed toby (Canthigaster compressa); fingerprint sharpnose puffer [Add to Longdo]
フィンガープリント[, finga-purinto] (n) fingerprint [Add to Longdo]
指紋[しもん, shimon] (n) fingerprint; (P) [Add to Longdo]
指紋押捺[しもんおうなつ, shimon'ounatsu] (n) fingerprinting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fingerprint \Fin"ger*print\, n. [Finger + print.]
   1. an impression of the pattern of ridges on the skin of the
    last joint of a person's finger, left on a surface after a
    person has touched the surface.
 
   Note: Fingerprints left by persons who have committed crimes
      are considered as reliable physical evidence linking an
      individual with a crime, because each person's
      fingerprints are distinctively different from those of
      others, allowing identification of a person with high
      confidence.
      [PJC]
 
   2. a fingerprint[1] made intentionally in ink on a paper form
    for the purpose of identification of the individual.
    [PJC]
 
   3. any distinctive pattern of characteristics or properties
    of an object which can serve to identify that object; as,
    the distinctive fingerprint of eugenol in the mass
    spectrum allowed easy recognition of its presence in the
    sample.
    [PJC]
 
   4. a smudge made by a (dirty) finger. [WordNet sense 3]
 
   Syn: fingermark.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fingerprint \fin"ger*print\ v. t.
   to take an impression of the fingerprints of (a person); as,
   to fingerprint applicants for a gun permit.
   [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fingerprint
   n 1: a print made by an impression of the ridges in the skin of
      a finger; often used for biometric identification in
      criminal investigations
   2: a generic term for any identifying characteristic; "that tax
     bill had the senator's fingerprints all over it"
   3: a smudge made by a (dirty) finger [syn: {fingermark},
     {fingerprint}]
   v 1: take an impression of a person's fingerprints

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top