Search result for

จวน

(52 entries)
(0.0814 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จวน-, *จวน*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จวน    [N] governor's official resident, See also: official resident, Syn. บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด, Example: จวนของผู้ว่าราชการจังหวัดตรังสวยมาก เธอเคยไปที่นั่นหรือเปล่า, Count unit: หลัง, Thai definition: ที่อยู่ของเจ้าเมือง, บ้านที่ทางราชการจัดให้เป็นที่อยู่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
จวน    [ADV] nearly, See also: almost, practically, virtually, Syn. ใกล้, เกือบ, Example: ฝนจวนตกแล้ว เรารีบกลับบ้านกันดีกว่า
จวนจะ    [ADV] almost, See also: nearly, practically, virtually, Syn. เกือบจะ, แทบจะ, ใกล้จะ, Example: เวลาสอบจวนจะหมดแล้ว เหลือเวลาอีกห้านาทีเท่านั้น
จวนแจ    [ADV] with so little time, Thai definition: กระชั้นชิด (ใช้เกี่ยวกับเวลา)
จวนค่ำ    [ADJ] twilight, See also: dusk, Syn. โพล้เพล้, ชิงพลบ, พลบค่ำ, เพล้โพล้, Ant. รุ่งเช้า, Example: พอจวนค่ำ พวกแมลงหลายสิบหลายร้อยชนิดที่นอนกลางวันก็ออกหากินกลางคืน, Thai definition: ใกล้จะค่ำ
จวนค่ำ    [ADJ] twilight, See also: dusk, Syn. โพล้เพล้, ชิงพลบ, พลบค่ำ, เพล้โพล้, Ant. รุ่งเช้า, Example: พอจวนค่ำ พวกแมลงหลายสิบหลายร้อยชนิดที่นอนกลางวันก็ออกหากินกลางคืน, Thai definition: ใกล้จะค่ำ
จวนตัว    [V] be cornered, See also: be at bay, Syn. คับขัน, Example: ถึงอย่างไรถ้าจวนตัวจริงๆ เขาก็คงต้องตัดใจขายบ้านหลังนี้ไป, Thai definition: เข้าที่คับขัน, เข้าที่จำเป็น
จวนตาย    [ADV] nearly die, See also: almost die, Syn. เจียนตาย, ใกล้ตาย, Example: อาการเขาหนักจวนเตียน ถึงกับต้องทรุดเข่าลงไป, Thai definition: อาการหนักจวนตาย
จวนเจียน    [ADV] almost, See also: nearly, narrowly, Syn. หวุดหวิด, เฉียด, Example: กว่าพวกเราจะได้ร่ำลาเจ้าบ้านออกเดินทางกลับก็จวนเจียนจะเที่ยงแล้ว
จวนเจียนจะ    [AUX] nearly, See also: almost, just about, approximately, Syn. เกือบจะ, แทบจะ, ค่อนข้างจะ, จวนจะ, เจียนจะ, ใกล้จะ, Example: ฟ้าอุ้มเมฆสีเทาหนาทึบจวนเจียนจะตกเป็นเม็ดฝนในไม่กี่นาทีข้างหน้า, Thai definition: คำช่วยกริยามีความหมายว่า เกือบจะเป็นหรือใกล้จะเป็น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จวนน. ที่อยู่ของเจ้าเมือง, บ้านที่ทางราชการจัดให้เป็นที่อยู่ของผู้ว่าราชการจังหวัด เรียกว่า จวนผู้ว่าราชการจังหวัด.
จวนน. ผ้าชนิดหนึ่ง.
จวนว. เกือบ, ใกล้, เช่น จวนถึง จวนตาย จวนได้.
จวนตัวว. เข้าที่คับขัน, เข้าที่จำเป็น.
จวนเจียนว. หวุดหวิด, เฉียด.
จวนแจว. กระชั้นชิด (ใช้เกี่ยวกับเวลา).
จอแจจวนแจ เช่น เวลาจอแจเต็มที.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จวน[n.] (jūan) EN: official residence ; governor's residence   FR: résidence officielle [f]
จวน[adj.] (jūan) EN: close ; imminent   FR: proche ; imminent
จวน[adv.] (jūan) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; virtually ; soon   FR: presque ; quasiment ; pratiquement ; virtuellement
จวนจบ[v. exp.] (jūan jop) FR: toucher à sa fin
จวนจะ[adv.] (jūan ja ) EN: almost ; nearly ; practically ; virtually   FR: sur le point de

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at death's door    [IDM] ใกล้ตาย, See also: จวนจะตาย
get near    [PHRV] ใกล้ถึง, See also: จวนถึง
get near to    [PHRV] ใกล้ถึง, See also: จวนถึง
get on for    [PHRV] จวน, See also: เกือบถึง, จวนถึง, เข้าใกล้, Syn. get along, get on, go on for
go native    [PHRV] เกือบจะ, See also: จวนจะถึง, ใกล้จะถึง
loom    [VI] ปรากฏขึ้นมาลางๆ, See also: จวนจะเกิดอยู่แล้ว, ใกล้จะมาถึง, Syn. be imminent
moribund    [ADJ] ใกล้ตาย, See also: จวนตาย, กำลังจะตาย, Syn. incurable
rickety    [ADJ] จวนจะพัง, See also: ง่อนแง่น, จวนจะแตกหัก, Syn. ramshackle, shaky, unstable
push    [SL] มีอายุเกือบจะ (อายุ / วัยหนึ่ง), See also: จวนจะถึงอายุ / วัยหนึ่ง
verge    [VT] ใกล้จะ, See also: จวนจะ, ใกล้เข้าสู่, เกือบจะ, Syn. brink

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
all(ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน
almost(แอล' โมสทฺ) adv. เกือบจะ, แทบจะ, จวนจะ, จวนเจียน (nearly, approximately)
approach(อะโพรช') vt.,vi. เข้าใกล้, ประชิด, ใกล้เข้ามาทุกที,จวน,มีความสามารถเกือบเท่ากับ,เริ่ม. -n. การเข้าใกล้, ความใกล้,วิธีการเข้าไป (เช่น ถนน) , วิธีการ,วิถีทาง (come near,near)
brink(บริงคฺ) n ริม,ขอบ,ปาก,ระยะใกล้,ความจวนเจ,จุดปลาย
imminence(อิม'มะเนินซฺ) n. ความจวนตัว,ความฉุกเฉิน,ความใกล้อันตราย,สิ่งที่ใกล้เข้ามา,อันตรายที่ใกล้เข้ามา
imminent(อิม'มะเนินทฺ) adj. จวนตัว,ฉุกเฉิน,ใกล้เข้ามา,ใกล้อันตราย,ฉุกละหุก., See also: imminently adv. imminentness n., Syn. impending
like(ไลคฺ) {liked,liking,likes} adj.,prep. เหมือนกัน,คล้ายกัน,อย่างเดียวกัน,จวนจะ,ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ,เกือบจะ,โดยประมาณ,ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ,ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน,คนที่เหมือนกัน,ชนิด,ประเภท. v. เกือบจะ,ชอบ,อยาก,ปรารถนา,n. สิ่งที่ชอบ,สิ่งที่ปรารถนา
momentary(โม'เมินเทอรี) adj. ชั่วประเดี๋ยว,ชั่วขณะ,ประเดี๋ยวเดียว,สั้นมาก,ทุกขณะ,ซึ่งใกล้จะมาถึง,ซึ่งจวนจะเกิดอยู่แล้ว., See also: momentariness n.
moribund(มอ'ริเบินดฺ) adj. ใกล้ตาย,จวนตาย,ร่อนแร่,จวนจะสูญพันธุ์,จวนจะหมด,ไม่เจริญ,อยู่กับที่, See also: moribundity n., Syn. dying,failing
near(เนียร์) adv.,adj. ใกล้,ใกล้เคียง,เกือบจะ,เกือบจะ -prep เร็ว ๆ นี้,จวน,แทบ vt.,vi. ใกล้เข้ามา., See also: nearness n., Syn. close

English-Thai: Nontri Dictionary
almost(adv) แทบ,จวนเจียน,เกือบจะ
dying(adj) ใกล้ตาย,ใกล้จบ,จวนตาย,ร่อแร่
imminence(n) ความจวนแจ,ความใกล้,ความฉุกละหุก
imminent(adj) จวนแจ,จวนตัว,ใกล้,ฉุกละหุก
near(pre) ใกล้,เกือบจะ,แทบ,จวน,เร็วๆนี้
nearly(adj) เกือบจะ,จวนเจียน,เกือบทั้งหมด
nearness(n) ความใกล้,ความใกล้ชิด,ความใกล้เคียง,ความจวนเจียน
ramshackle(adj) โคลงเคลง,หลุดลุ่ย,จวนล้ม
resident(n) จวน,ที่อาศัย,ทำเนียบ,ชาวเมือง,ผู้อยู่อาศัย,แพทย์ฝึกหัด

French-Thai: Longdo Dictionary
approcher(vi) ใกล้เข้ามา,กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว

Are you satisfied with the result?

Go to Top