Search result for

(57 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -踏-, *踏*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ふみきり, fumikiri] (n) จุดตัดระหว่างทางรถไฟกับถนน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
み切り[ふみきり, fumikiri] (n) ทางข้ามทางรถไฟ
み入れる[ふみいれる, fumiireru] เหยียบย่างเข้าไปเป็นครั้งแรก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ふむ, fumu] Thai: เหยียบ English: to step on
[ふむ, fumu] Thai: ประเมิน
[ふむ, fumu] Thai: ผ่านประสบการณ์
まえる[ふまえる, fumaeru] Thai: ยึดเป็นเกณฑ์ English: to be based on
まえる[ふまえる, fumaeru] Thai: มีที่มาจาก English: to have origin in

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[踏, tà, ㄊㄚˋ] to trample, to tread on, to walk over
Radical: Decomposition: 足 (zú ㄗㄨˊ)  沓 (tà ㄊㄚˋ) 
Etymology: [pictophonetic] foot

Japanese-English: EDICT Dictionary
まえる[ふまえる, fumaeru] (v1,vt) to be based on; to have origin in; (P) [Add to Longdo]
みつける;み付ける;付ける[ふみつける, fumitsukeru] (v1,vt) (1) to trample down; to tread on; (2) to ignore; to spurn [Add to Longdo]
みとどまる;み止まる;み留まる[ふみとどまる, fumitodomaru] (v5r,vi) (1) to stay on; to remain; to hold out; to hold one's ground; (2) to stop (doing); to give up [Add to Longdo]
みならす;み鳴らす[ふみならす, fuminarasu] (v5s,vt) to stamp one's feet [Add to Longdo]
みにじる;み躙る[ふみにじる, fuminijiru] (v5r,vt) to trample underfoot; to tread on; to crush with a foot [Add to Longdo]
み違える[ふみちがえる, fumichigaeru] (v1) to misstep; to stray [Add to Longdo]
み越える[ふみこえる, fumikoeru] (v1,vi) to step over or across; to overcome [Add to Longdo]
み絵(P);[ふみえ, fumie] (n) tablet bearing Christian images, on which Edo-period authorities forced suspected Christians to trample; (P) [Add to Longdo]
み外す[ふみはずす, fumihazusu] (v5s,vt) to miss one's footing [Add to Longdo]
み堪える[ふみこたえる, fumikotaeru] (v1,vi) to stand firm; to hold out [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tà, ㄊㄚˋ, ] to step on; to press a pedal [Add to Longdo]
[tà shàng, ㄊㄚˋ ㄕㄤˋ, ] set foot on [Add to Longdo]
[tà kān, ㄊㄚˋ ㄎㄢ, ] an on-site survey; to explore [Add to Longdo]
[tà shi, ㄊㄚˋ ㄕ˙, / ] practical; down-to-earth; realistic; firmly based; steadfast; to have peace of mind; free from anxiety [Add to Longdo]
[tà bǎn, ㄊㄚˋ ㄅㄢˇ, ] a pedal (e.g. clutch pedal) [Add to Longdo]
板车[tà bǎn chē, ㄊㄚˋ ㄅㄢˇ ㄔㄜ, / ] scooter [Add to Longdo]
[tà bù, ㄊㄚˋ ㄅㄨˋ, ] stride; to step (on the spot); to mark time; at a standstill [Add to Longdo]
步不前[tà bù bù qián, ㄊㄚˋ ㄅㄨˋ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄢˊ, ] to be at a standstill; to mark time [Add to Longdo]
实实[tà tà shí shí, ㄊㄚˋ ㄊㄚˋ ㄕˊ ㄕˊ, / ] realistic; down-to-earth; steadfast [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
My flower garden was trampled by urchins.いたずらっ子にすっかり花壇をみ荒らした。
From this point we go on to an even more detailed examination of the concept of repression.この段階をまえ、抑圧という概念をさらに詳細に検証していくことになるだろう。
If you need to reach up to the top closet you must stand on this stool.この台を使えばクローゼットの上に手が届くよ。
I crunch through the snow.ざくざくと雪をんで進む。
The driver really screwed up the team when he drove them to the wrong playing field in a different town.その運転手は、まるっきり違う街の間違った球場にチームを運んで行ってしまうという大ドジをんでしまった。
Don't step on that rock. It's going to fall.その岩をんではいけない。落ちそうだ。
The boy stepped on my foot on purpose.その少年はわざと私の足をんだ。
War broke out when the treaty was ignored.その条約がみにじられて戦争が起こった。
The man did not so much as apologize for stepping on my foot.その男は私の足をんだのにわびることさえしなかった。
While I was at it, I felt as if I was walking on thin ice.それを実験するのは薄氷をむ思いだったよ。
The dancers timed their steps to the music of the band.ダンサーたちは楽団の音楽にあわせてステップをんだ。
Each time you step on the pedal, the wheel turns once.ペダルをむたびごとに、車輪が一回転する。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"I am Māori, you are Māori." It is a place where you can stand proud on your land and say, "This is me."[JA] マオリであることを誇りに 地に足をみしめ これが私だと言える場所だ Barbecue (2017)
Your father and brothers are gone, yet here you stand, King in the North.[JA] お父上とご兄弟を亡くしながらも― 北の王としてこの地をみしめる Stormborn (2017)
This is something that I think is tightly linked to my phase of invading the feminine world.[JA] 女性の世界に 足をみ入れるって まさに こういうことだったのよ  ()
Anything you bring back will be useless unless Cersei grants us an audience and is somehow convinced not to murder us the moment we set foot in the capital.[JA] サーシーが許可しない限り 何を運んでも無意味だ それに我々が王都へ足をみ入れた瞬間 殺さないように説得する必要がある Eastwatch (2017)
I'd hate that.[CN] 我脚四条船呢 不会吧? Bye Bye Terrace House in the City (2016)
There are steps that need to be taken.[JA] 段階をむ必要があるんです Imminent Risk (2017)
Blend in, they say. Do not stand out.[CN] 今天之前 我已有一年未曾入犹太教堂 Einstein: Chapter Eight (2017)
Hans Albert could come with us.[CN] 我以为我太老 无法上新冒险了 Einstein: Chapter Eight (2017)
? O'er the winds and the steps and the cobbles ?[JA] ♪ 風を切って砂利をむ ♪ Dragonstone (2017)
All I know is that there will always be the next kid who needs to fight their way out... by stepping into the squared circle.[JA] いつの時代も 戦いで 道を開こうとする子供は 必ず現れ ここに 足をみ入れる 必ず現れ ここに 足をみ入れる CounterPunch (2017)
Mr. President.[CN] -我喜欢新的 Chapter 54 (2017)
But it's getting there, you know.[CN] 我会想清楚该怎么做 再出下一步 After Porn Ends 2 (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
まえる[ふまえる, fumaeru] stehen_auf, basieren_auf [Add to Longdo]
[ふむ, fumu] treten [Add to Longdo]
[ふみきり, fumikiri] Bahnuebergang, Absprung, Absprungstelle [Add to Longdo]
切り[ふみきり, fumikiri] Bahnuebergang, Absprung, Absprungstelle [Add to Longdo]
[とうさ, tousa] Besichtigung;, Untersuchung;, Feldstudie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top