ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กายภาพ

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กายภาพ-, *กายภาพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กายภาพ[ADJ] physical, Example: วิทยาศาตร์ทางกายภาพ ศึกษาเกี่ยวกับสสารและพลังงาน, Thai definition: เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีชีวิต
กายภาพบำบัด[N] physical therapy, Example: หมอรักษาเขาด้วยวิธีกายภาพบำบัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กายภาพว. เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีชีวิต, เกี่ยวกับสสารและพลังงาน, เช่น วิทยาศาสตร์กายภาพ ศึกษาเกี่ยวกับสสารและพลังงาน
กายภาพเกี่ยวกับลักษณะตามธรรมชาติของโลก เช่น ภูมิศาสตร์กายภาพ ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของผิวดิน บรรยากาศ อากาศ พืช และสัตว์ในถิ่นต่าง ๆ.
กายภาพบำบัดน. การบำบัด ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูความบกพร่องของร่างกายที่เกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปรกติ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
physical therapy; physicotherapeutics; physicotherapy; physiotherapyกายภาพบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physicotherapeutics; physicotherapy; physiotherapy; therapy, physicalกายภาพบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physicotherapy; physicotherapeutics; physiotherapy; therapy, physicalกายภาพบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiotherapy; physicotherapeutics; physicotherapy; therapy, physicalกายภาพบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapy, physical; physicotherapeutics; physicotherapy; physiotherapyกายภาพบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiotherapy, oralกายภาพบำบัดช่องปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
oral physiotherapyกายภาพบำบัดช่องปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Physical therapy (Specialty)กายภาพบำบัด (วิชาชีพ) [TU Subject Heading]
Physical therapy modalitiesกายภาพบำบัด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Physical therapy?กายภาพบำบัด? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Well, there's nothing physically wrong with her.ดี ไม่ว่าอะไรก็ตาม ด้านกายภาพของเธอผิดพลาด Akira (1988)
All of the defendants claim... that they were subjected to physical and mental abuse while in police custody.ว่าพวกเขาโดยนำมาทางกายภาพและ การล่วงละเมิดทางจิตใน? In the Name of the Father (1993)
We are also raising them as components for undetectable and hypoallergenic weapons.เราทำการเพาะเลี้ยงเป็นส่วนประกอบ ไม่สามารถสืบได้ ว่าเป็นที่ผลิตอาวุธกายภาพ eXistenZ (1999)
Not in a reproductive sense, of course, but in terms of approximating the physical sensation, you know, that occurs...ไม่ใช่ในแง่ของการสืบพันธุ์ แต่ในแง่ที่เกือบจะเรียกได้ว่า เป็นความรู้สึกทางกายภาพ Bicentennial Man (1999)
Hospital stay will range from five to eight days... followed by nine to twelve months of physical therapy.คุณต้องรักษาตัวใน รพ. 5-8 วัน แล้วทำกายภาพบำบัด เป็นเวลา 9-12 เดีอน Unbreakable (2000)
We're gonna prevent any substantial atrophy of your good leg with this... and it works your quadriceps.เครื่องกายภาพจะป้องกันไม่ให้คุณขาลีบ มันจะช่วยบริหารกล้ามเนึ้อต้นขา Unbreakable (2000)
- I think we should talk about your rehab.คุยเรื่องการทำกายภาพดีกว่าค่ะ Unbreakable (2000)
So, tell me more about the quad machine.งั้นพูดถึงเครื่องทำกายภาพต่อสิครับ Unbreakable (2000)
Elijah Price came to visit me at the centre today.อีไลจาห์ ไพรซ์ไปหาฉัน ที่ศูนย์กายภาพวันนี้ Unbreakable (2000)
-I'm gonna ride with Emily. -Oh, no. Sorry.และนักกายภาพบำบัดของเขา Rock Star (2001)
- Area of inquiry?ต้องการทราบอะไรครับ กายภาพ The Time Machine (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กายภาพ[n.] (khāiyaphāp) EN: physics   
กายภาพ[adj.] (khāiyaphāp) EN: physical   FR: physique
กายภาพบำบัด[n. exp.] (khāiyaphāpbamtat) EN: physical therapy ; physiotherapy   FR: physiothérapie [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
physical therapy[N] กายภาพบำบัด
physiotherapy[N] กายภาพบำบัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anisotropic(แอนนิโซโทร' ฟิค) adj. ซึ่งมีคุณสมบัติที่ต่างกันทางกายภาพ และตามแกนยาวที่ต่างกัน -anisotropy n.
bodily(บอ'ดิลี) adj.,adv. เกี่ยวกับกาย,ด้วยตนเอง,เกี่ยวกับหน่วยทางกายภาพ,ร่าง,กาย,ทั้งหมด,ทั้งกาย,ทั้งมวล
hardwaren. เครื่องโลหะ. ,เครื่องกลไกที่ใช้ปฏิบัติการ,อาวุธ,ยุทโธปกรณ์,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องกลไกของคอมพิวเตอร์,หมายถึง ส่วนกายภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1. หน่วยรับข้อมูล เช่น แป้นพิมพ์ หน่วยบันทึก 2. หน่วยความจำ เช่น ชิป (chip) หรือหน่วยความจำรอง เช่น จานบันทึก 3. หน่วยแสดงผล เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ นอกจากนั้นยังรวมถึงอุปกรณ์ ประกอบอื่น ๆ เช่น โมเด็ม ดู software เปรียบ เทียบ
modality(โมแดล'ลิที) n. แบบ,วิธี,แบบนิยม,สมัยนิยม,การใช้วิธีบำบัดหรือสิ่งใช้บำบัด (มักเป็นกายภาพบำบัด)
physical therapyn. กายภาพบำบัด
physiotherapy(ฟิสซิโอเธอ'ระพี) n.กายภาพบำบัด., See also: physiotherapeutic adj. physiotherapist n. นักกายภาพบำบัด n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bodily(adv) ทั้งร่างกาย,ทั้งหมด,ทางกายภาพ
physical(adj) ทางร่างกาย,กายภาพ,ทางวัตถุ,เกี่ยวกับธรรมชาติ,แท้จริง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top