Search result for

health

(131 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -health-, *health*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
health[N] สภาพร่างกาย, See also: สุขภาพ, Syn. condition
healthy[ADJ] ซึ่งดีต่อสุขภาพ, See also: ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ, ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
healthy[ADJ] ที่มีสุขภาพสมบูรณ์, See also: ซึ่งสมบูรณ์, ซึ่งแข็งแรง, ซึ่งมีพลานามัยดี, ซึ่งมีสุขภาพดี, Syn. fit, robust, vigorous, Ant. ill, sickly
healthiness[N] ความมีสุขภาพดี, See also: พลานามัยสมบูรณ์, Syn. fitness, robustness, vigorousness, Ant. illness, sickness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
health(เฮลธฺ) n. สุขภาพ,การอวยพรให้สุขสบาย,ความแข็งแรง,กำลังวังชา
health educationสุขศึกษา
healthful(เฮลธ'ฟุล) adj. เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย,เจริญรุ่งเรือง., See also: healthfulness n., Syn. wholesome
healthy(เฮล'ธี) adj. มีสุขภาพดี,แข็งแรง, See also: healthily adv. healthiness n., Syn. salubrious,sound,robust ###A. sick,ill,weak
public healthn. สาธารณสุขศาสตร์
unhealthful(อันเฮลธฺ'ฟูล) adj. ไม่ถูกสุขลักษณะ,ผิดหลักอนามัย,ไม่ถูกสุขภาพ
unhealthy(อันเฮล'ธี) adj. สุขภาพไม่ดี,มีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์,ผิดหลักอนามัย,มีโรค,มีจิตใจที่เลว,ล่อแหลม., See also: unhealthily adv., Syn. sickly,sick,noxious,unwell
world health organizationn. องค์การอนามัยโลกเป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1948

English-Thai: Nontri Dictionary
health(n) สุขภาพ,ร่างกาย,ความสมบูรณ์,ความแข็งแรง,กำลังวังชา
healthful(adj) บำรุงสุขภาพ,ถูกอนามัย,เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
healthiness(n) ความแข็งแรง,ความสมบูรณ์
healthy(adj) เปล่งปลั่ง,ผ่องใส,สดชื่น,แข็งแรง,สมบูรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
health insuranceการประกันสุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
health insuranceการประกันสุขภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
health lawกฎหมายสาธารณสุข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
health managementการจัดการอนามัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
health programmeแผนงานสาธารณสุข [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
health scienceวิทยาศาสตร์สุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
health scienceวิทยาศาสตร์สุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
health service, nationalบริการสาธารณสุขแห่งชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
health statisticsสถิติสาธารณสุข [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
health, dentalทันตสุขภาพ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Healthสุขภาพ [TU Subject Heading]
Health and hygieneสุขภาพและอนามัย [TU Subject Heading]
Health Appraisalการตรวจวัดสุขภาพของเด็กนักเรียน [การแพทย์]
Health aspectsแง่สุขภาพและอนามัย [TU Subject Heading]
Health attitudes ; Attitude to healthทัศนคติทางสุขภาพ [TU Subject Heading]
Health behaviorพฤติกรรมสุขภาพ [TU Subject Heading]
Health behavior in adolescenceพฤติกรรมสุขภาพในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Health Care Deliveryการให้บริการทางสาธารณสุข [การแพทย์]
Health care reformการปฏิรูปบริการทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Health Care Systemระบบให้บริการทางด้านสุขภาพ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Two weeks ago, this man was healthy and mentally stable.สองอาทิตย์ก่อนเขา ยังแข็งแรงและปกติดี Dead Space: Downfall (2008)
You want to do a colonoscopy On a healthy four-Year-Old?คุณต้องการทำcolonoscopy ของคนที่สุขภาพดีมา 4 ปี Not Cancer (2008)
Labs show that our patient is healthier.ผลแล็ปแสดงว่าคนไข้ของเราดีขึ้น Not Cancer (2008)
She's still healthy.เธอยังคงสุขภาพดี Birthmarks (2008)
Let's make you healthy.ทำให้คุณมีสุขภาพดี Birthmarks (2008)
But Amber, she was young and healthy.แต่แอมเบอร์.. เธออายุยังน้อยแล้วก็แข็งแรงดี Birthmarks (2008)
Why does attempted murder from 25 years ago suddenly become relevant to her health now?ทำไมการพยายามฆาตกรรมเธอเมื่อ25ปีก่อน\ ถึงได้มีผลต่อสุขภาพเธอในปัจจุบัน Birthmarks (2008)
Little by little, the cysts replace healthy lung tissue until your lungs stop working.ทีละน้อยทีละน้อย ซีสจะมาแทนเนื้อปอดที่แข็งแรง จนกระทั่งปอดหยุดทำงาน Lucky Thirteen (2008)
No, mother's perfectly healthy.เธอรับการรักษาการมีบุตรยาก Joy (2008)
Daddy's perfectly healthy.ขอโทษ พ่อมีสุขภาพสมบูรณ์ Joy (2008)
Healthy enough to toss you a kidney.สุขภาพดีพอที่จะให้ไตคุณ Joy (2008)
His lawyer now holds his health care proxy.ทนายของเขาได้รับมอบฉันทะให้ดูแลสุขภาพเขา The Itch (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
health67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
healthAbove all, I take care of my health.
healthAbove all, I want to be healthy.
healthAbove all, we must be healthy.
healthAcid rain in drinking water affects human health.
healthA damp, cold day affects a person's health.
healthA good appetite, sound sleep, and regular motions are the three signs of good health.
healthA healthy child can no more sit still than a puppy can.
healthA healthy curiosity is truly a fine thing.
healthA healthy man does not know the value of health.
healthAll these late nights were beginning to tell on my health.
healthAmazingly, the old man recovered his health.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนสุขภาพ[N] health park
สุขภาพ[N] health
สุขภาพอนามัย[N] health and sanitation, Syn. พลานามัย
สถานีอนามัย[N] health station, See also: public health center, Syn. สุขศาลา, Example: ชาวชนบทมักอาศัยสมุนไพรเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากสถานีอนามัย, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย คือ ทั้งตรวจรักษาและป้องกันโรคให้แก่ประชาชน
สุขภาพ[N] health, See also: wellbeing, good condition, Example: บางคนอยากเป็นนักกีฬา แต่เป็นไม่ได้เพราะสุขภาพไม่อำนวย, Thai definition: ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
พลานามัย[N] health education, Syn. วิชาพลานามัย, Example: หมวดวิชาพลานามัยจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก, Count unit: วิชา, Thai definition: วิชาว่าด้วยการรักษาสุขภาพของร่างกายและจิตใจ
เลือดฝาด[N] healthy complexion, See also: rosy complexion, ruddy health, Syn. เลือด, โลหิต, Example: สาวรุ่นมักจะมีเลือดฝาดดีหน้าตาจึงผ่องใส
สุขศาลา[N] medical station, See also: health center, Syn. สถานีอนามัย, อนามัย, Example: ในหมู่บ้านก็มีสุขศาลาแห่งเดียวนี้ที่เป็นที่พึ่งของชาวบ้านยามป่วยไข้, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานบริการสาธารณสุขที่ไม่มีแพทย์ประจำ ให้บริการสาธารณสุขทุกสาขา และส่งเสริมป้องกันด้านอนามัยแก่ประชาชนในระดับตำบลและหมู่บ้าน
สุขศึกษา[N] hygiene, See also: health education, Syn. สุขวิทยา, Thai definition: การศึกษาที่ว่าด้วยกระบวนการที่เกี่ยวกับสุขภาพ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สุขศึกษา[N] hygiene, See also: health education, Syn. สุขวิทยา, Thai definition: การศึกษาที่ว่าด้วยกระบวนการที่เกี่ยวกับสุขภาพ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารสุขภาพ[n. exp.] (āhān sukkhaphāp) EN: health food   
อนามัย[n.] (anāmai) EN: hygiene ; sanitation ; health   FR: hygiène [f] ; santé [f]
ใบรับรองอนามัย[n. exp.] (bairaprøng anāmai) EN: health certificate   
ใบตรวจโรค[n. exp.] (bai trūat rōk) EN: certificate of health   
บั่นทอนสุขภาพ[v. exp.] (banthøn sukkhaphāp) EN: ruin one's health   FR: détruire la santé
บุคคลที่มีสุขภาพดี[n. exp.] (bukkhon thī mī sukkhaphāp dī) EN: healthy person   FR: personne saine [f]
เจ้าหน้าที่อนามัย[n. exp.] (jaonāthī anāmai) EN: health worker   FR: personnel de santé [m]
จิตวิทยาสุขภาพ[n. exp.] (jittawitthayā sukkhaphāp) EN: health psychology   
การนวดเพื่อสุขภาพ[n. exp.] (kān nūat pheūa sukkhaphāp) EN: health massage   
การประกันสุขภาพ[n. exp.] (kān prakan sukkhaphāp) EN: health insurance   FR: assurance maladie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HEALTH    HH EH1 L TH
HEALTHY    HH EH1 L TH IY0
HEALTH'S    HH EH1 L TH S
HEALTHIER    HH EH1 L TH IY0 ER0
HEALTHFUL    HH EH1 L TH F AH0 L
HEALTHDYNE    HH EH1 L TH D AY2 N
HEALTHCORP    HH EH1 L TH K AO2 R
HEALTHCORP    HH EH1 L TH K AO2 R P
HEALTHVEST    HH EH1 L TH V EH2 S T
HEALTHCARE    HH EH1 L TH K EH2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
health    (n) (h e1 l th)
healthy    (j) (h e1 l th ii)
healthful    (j) (h e1 l th f @ l)
healthier    (j) (h e1 l th i@ r)
healthily    (a) (h e1 l th i l ii)
HealthVest    (n) - (h e1 l th - v e1 s t)
Healthcare    (n) - (h e1 l th - k e@ r)
healthiest    (j) (h e1 l th i i s t)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
健康[けんこう, kenkou] Thai: สุขภาพ English: health

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsschutzbestimmung {f}health and safety regulation [Add to Longdo]
Arbeitsschutzvorschriften {pl}health and safety regulations [Add to Longdo]
Gesundheit {f} | bei guter Gesundheit | meiner Gesundheit zuliebe; wegen meiner Gesundheit | sich an seiner Gesundheit versündigen | vor Gesundheit strotzenhealth | in good health | for the sake of my health | to abuse one's health | to be in the pink of health [Add to Longdo]
Gesundheitsförderung {f} | betriebliche Gesundheitsförderung {f}health promotion | workplace health promotion [Add to Longdo]
Gesundheitsgefahr {f} | Gesundheitsgefahren {pl}health hazard | health hazards [Add to Longdo]
Gesundheitsproblem {n} | Gesundheitsprobleme {pl}health problem | health problems [Add to Longdo]
Gesundheitsvorsorge {f}health care [Add to Longdo]
Krankenkasse {f}health insurance [Add to Longdo]
Krankenschein {m}health insurance certificate [Add to Longdo]
Krankenversicherung {f} | gesetzliche Krankenversicherung | private Krankenversicherung | soziale Krankenversicherunghealth insurance; medical insurance | statutory health insurance | private health insurance | national health insurance; state health insurance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]
クアハウス[, kuahausu] (n) multi-purpose health facility (ger [Add to Longdo]
ヒットポイント[, hittopointo] (n) hit point (videogame); health point; life bar; HP [Add to Longdo]
フィットネスクラブ[, fittonesukurabu] (n) fitness club; health spa [Add to Longdo]
プライマリーヘルスケア[, puraimari-herusukea] (n) primary health care [Add to Longdo]
ヘルシー[, herushi-] (adj-na,n) healthy; (P) [Add to Longdo]
ヘルス[, herusu] (n) (1) health; (2) (abbr) (See ファッションヘルス) type of brothel; massage parlor (parlour); (P) [Add to Longdo]
ヘルスクラブ[, herusukurabu] (n) health club; (P) [Add to Longdo]
ヘルスケア[, herusukea] (n) health care [Add to Longdo]
ヘルスセンター[, herususenta-] (n) health center; health centre; health club [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
健康[jiàn kāng, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄤ, ] health; healthy, #591 [Add to Longdo]
卫生[wèi shēng, ㄨㄟˋ ㄕㄥ, / ] health; hygiene; sanitation, #1,447 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] healthy; to invigorate; to strengthen; to be good at; to be strong in, #3,560 [Add to Longdo]
保健[bǎo jiàn, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, ] health protection; health care, #4,273 [Add to Longdo]
[kāng, ㄎㄤ, ] healthy; peaceful; abundant; surname Kang; see also 糠, #4,431 [Add to Longdo]
卫生部[wèi shēng bù, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄅㄨˋ, / ] health department, #6,351 [Add to Longdo]
正气[zhèng qì, ㄓㄥˋ ㄑㄧˋ, / ] healthy environment; healthy atmosphere; righteousness; vital energy (in Chinese medicine), #14,020 [Add to Longdo]
健美[jiàn měi, ㄐㄧㄢˋ ㄇㄟˇ, ] healthy and beautiful, #19,700 [Add to Longdo]
康健[kāng jiàn, ㄎㄤ ㄐㄧㄢˋ, ] healthy; fit, #43,544 [Add to Longdo]
茁壮[zhuó zhuàng, ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] healthy and strong; sturdy, #44,164 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Health \Health\ (h[e^]lth), n. [OE. helthe, AS. h[=ae]l[thorn],
   fr. h[=a]l hale, sound, whole. See {Whole}.]
   1. The state of being hale, sound, or whole, in body, mind,
    or soul; especially, the state of being free from physical
    disease or pain.
    [1913 Webster]
 
       There is no health in us.       --Book of
                          Common Prayer.
    [1913 Webster]
 
       Though health may be enjoyed without gratitude, it
       can not be sported with without loss, or regained by
       courage.               --Buckminster.
    [1913 Webster]
 
   2. A wish of health and happiness, as in pledging a person in
    a toast. "Come, love and health to all." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Bill of health}. See under {Bill}.
 
   {Health lift}, a machine for exercise, so arranged that a
    person lifts an increasing weight, or moves a spring of
    increasing tension, in such a manner that most of the
    muscles of the body are brought into gradual action; --
    also called {lifting machine}.
 
   {Health officer}, one charged with the enforcement of the
    sanitary laws of a port or other place.
 
   {To drink a health}. See under {Drink}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 health
   n 1: a healthy state of wellbeing free from disease; "physicians
      should be held responsible for the health of their
      patients" [syn: {health}, {wellness}] [ant: {illness},
      {malady}, {sickness}, {unwellness}]
   2: the general condition of body and mind; "his delicate
     health"; "in poor health"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top