Search result for

perish

(72 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perish-, *perish*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perish    [VI] พังทลาย, See also: ฉิบหาย, ย่อยยับ, Syn. suffer, ruin
perish    [VI] ตาย, See also: ถึงแก่กรรม, ถึงแก่อนิจกรรม, Syn. die, disappear, expire, pass away, Ant. appear
perish by    [PHRV] ตายด้วย (วิธี), Syn. perish from, perish with
perish in    [PHRV] ตายเนื่องจาก
perishing    [ADJ] ตายอนาถ
perishing    [ADJ] น่ารำคาญ
perishable    [ADJ] เน่าเปื่อยได้ง่าย, Syn. fragile, frail, weak, Ant. sturdy
perishable    [ADJ] ซึ่งตายได้, See also: ซึ่งไม่ยืนยาว, ซึ่งย่อยยับได้, Syn. mortal, ephemeral
perishable    [N] สิ่งเน่าเปื่อยได้ง่ายโดยเฉพาะอาหาร
perish from    [PHRV] ตายเพราะ, Syn. perish by, perish with

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perish๑. ถึงชีวิตันตราย๒. พินาศ๓. เสียง่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perishable goodsของสดของเสียได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perishable natureสภาพที่เป็นของสดของเสียได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Perishable foodอาหารสดเสียง่าย [เศรษฐศาสตร์]
Perishable goodsสินค้าเน่าเสียง่าย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perishIf a nuclear war were to break out, mankind would perish.
perishThat whoever believes in him shall not perish but have eternal life. [Bible]
perishA lot of fish perished.
perishSalt helps stop food from perishing.
perishTwenty people perished in the blaze.
perishAll who take up the sword will perish by the sword.
perishWe must learn to live together as brothers, or we will perish together as fools.
perishShe will seize us, and, instead of finding happiness, we shall perish, and all for nothing.
perishDuring hot season, perishables go bad easily.
perishGovernment of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perish(เพอ'ริช) vt. ตาย,แตกดับ,สาปสูญ,ย่อยยับ,เน่าเปื่อย,เหี่ยวแห้ง, Syn. pass away
perishable(เพอ'ริชชะเบิล) adj. ตายได้,ย่อยยับได้,เน่าเปื่อยได้ง่ายn. สิ่งที่เน่าเปื่อยได้ง่าย
imperishable(อิมเพอ' ริชชะเบิล) adj. ไม่ตาย, ไม่เสื่อมเสีย, ไม่เสีย, ทนทาน., See also: imperishability, imperishableness imperishably adv., Syn. enduring
viperish(ไว'เพอริ?) adj. =viperous, Syn. malicious

English-Thai: Nontri Dictionary
perish(vi) เน่าเปื่อย,ย่อยยับ,สูญสิ้น,ตาย,เน่าสลาย,แตกดับ
perishable(adj) เน่าเปื่อยง่าย,เน่าสลายได้,ตายได้
imperishable(adj) ไม่มีวันตาย,ไม่เสื่อมเสีย,ทนทาน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้ม    [V] die, See also: perish, croak, pass away, kick the bucket, peg out, snuff it, , Syn. give up the ghost, Ant. ตาย, Thai definition: จากเหตุไฟป่าทำให้ช้างล้มจำนวนหลายเชือก
หมดลม    [V] pass away, See also: perish, succumb, croak, expire, die, breathe one's last, Syn. หมดลมหายใจ, ตาย, สิ้นชีวิต, ถึงแก่กรรม, มรณะ, เสีย, สิ้น, ดับ, ล่วงลับ, สิ้นลม, สิ้นอายุขัย, สิ้นชีพ, สิ้นใจ, Example: เขาสั่งเสียกับหล่อนก่อนที่จะหมดลมไป
มอดม้วย    [V] die, See also: perish, pass away, Syn. ตาย, สิ้นลม, ม้วยมรณา, Example: เขาจะต้องมอดม้วยอย่างทุกข์ทรมานใจเหมือนอย่างที่เขาทำกับเธอ, Thai definition: สิ้นสุดการมีชีวิตอยู่
สิ้นเวรสิ้นกรรม    [V] pass away, See also: perish, die, decease, Syn. หมดเวรหมดกรรม, ตาย, Example: ในที่สุดเขาก็สิ้นเวรสิ้นกรรมที่บ้านอย่างสงบ ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไป
แตกดับ [V] die, See also: perish, pass away, Syn. ตาย, ม้วย, ม้วยมรณ์, ซี้, สิ้นบุญ, สิ้นลม, สิ้นใจ, มรณะ, ล่วงลับ, มรณภาพ, สวรรคต, สิ้นชีพิตักษัย, Ant. เกิด, กำเนิด, Example: บางอย่างดำรงอยู่ในโลกนาน บางอย่างดำรงอยู่ไม่กี่วันก็แตกดับ, Thai definition: สิ้นสภาพของการมีชีวิต
ล่วงลับ    [V] die, See also: perish, kick the bucket, pass away, snuff it, Syn. ตาย, Example: บิดาของผมล่วงลับไปแล้วหลายปี
ล่วงลับ    [V] die, See also: perish, kick the bucket, pass away, snuff it, Syn. ตาย, Example: บิดาของผมล่วงลับไปแล้วหลายปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
ของเน่าเปื่อยง่าย[n. exp.] (khøng naopeūay ngāi) EN: perishable products   FR: produit périssable [m]
ล่วงลับ[v.] (lūanglap) EN: die ; perish ; kick the bucket ; pass away ; snuff it   FR: mourir ; décéder
มอดม้วย[v.] (møt mūay) EN: die ; perish ; pass away   
ซี้[v.] (sī) EN: die ; pass away ; perish ; croak   FR: mourir ; périr
ตาย[v.] (tāi) EN: die ; pass away ; decease ; perish ; expire ; be dead ; croak ; kick the bucket ; peg out ; breathe one's last   FR: mourir ; périr ; décéder ; disparaître ; s”éteindre ; partir ; succomber ; trépasser (vx – litt.) ; clamser (pop.) ; claquer (fam.) ; calancher (vx – pop.) ; caner (fig.) ; crever ; crever (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
PERISH    P EH1 R IH0 SH
PERISHED    P EH1 R IH0 SH T
PERISHABLE    P EH1 R IH0 SH AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perish    (v) (p e1 r i sh)
perished    (v) (p e1 r i sh t)
perisher    (n) (p e1 r i sh @ r)
perishes    (v) (p e1 r i sh i z)
perishers    (n) (p e1 r i sh @ z)
perishing    (v) (p e1 r i sh i ng)
perishable    (j) (p e1 r i sh @ b l)
perishables    (n) (p e1 r i sh @ b l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お隠れになる;御隠れになる[おかくれになる, okakureninaru] (exp,v5r) to die; to decease; to perish; to pass away [Add to Longdo]
ペリシアーズグレゴリー[, perishia-zuguregori-] (n) Mauritian gregory (Stegastes pelicieri) [Add to Longdo]
ペリシテ人[ペリシテじん, perishite jin] (n) (a) Philistine; Philistine people [Add to Longdo]
果てる[はてる, hateru] (v1,vi) (1) to end; to be finished; to be exhausted; to die; to perish; (suf) (2) indicates an extreme has been reached; (P) [Add to Longdo]
割れ易い[われやすい, wareyasui] (adj-i) brittle; fragile; easily cracked; perishable [Add to Longdo]
生鮮食料品[せいせんしょくりょうひん, seisenshokuryouhin] (n) perishable food; perishables [Add to Longdo]
生鮮料品[せいせんりょうひん, seisenryouhin] (n) perishable foods [Add to Longdo]
生物(P);生もの[なまもの, namamono] (n) raw food; perishables; (P) [Add to Longdo]
不朽[ふきゅう, fukyuu] (n,adj-no) everlasting; immortal; eternal; immortality; imperishable; (P) [Add to Longdo]
不朽不滅[ふきゅうふめつ, fukyuufumetsu] (n,adj-no) everlasting; eternal; immortal; imperishable; undying [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǔn, ㄩㄣˇ, / ] perish; die [Add to Longdo]
毁灭[huǐ miè, ㄏㄨㄟˇ ㄇㄧㄝˋ, / ] perish; ruin; destroy [Add to Longdo]
[lún, ㄌㄨㄣˊ, / ] perish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perish \Per"ish\, v. t.
   To cause perish. [Obs.] --Bacon.
   [1913 Webster]
 
   {perish the thought} I hope it will never happen; -- a phrase
    used after mention of a possible undesirable event,
    sometimes facetiously.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perish \Per"ish\, v. i. [imp. & p. p. {Perished}; p. pr. & vb.
   n. {Perishing}.] [OE. perissen, perisshen, F. p['e]rir, p.
   pr. p['e]rissant, L. perire to go or run through, come to
   nothing, perish; per through + ire to go. Cf. {Issue}, and
   see {-ish}.]
   To be destroyed; to pass away; to become nothing; to be lost;
   to die; hence, to wither; to waste away.
   [1913 Webster]
 
      I perish with hunger!          --Luke xv. 17.
   [1913 Webster]
 
      Grow up and perish, as the summer fly.  --Milton.
   [1913 Webster]
 
      The thoughts of a soul that perish in thinking.
                          --Locke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perish
   v 1: pass from physical life and lose all bodily attributes and
      functions necessary to sustain life; "She died from
      cancer"; "The children perished in the fire"; "The patient
      went peacefully"; "The old guy kicked the bucket at the age
      of 102" [syn: {die}, {decease}, {perish}, {go}, {exit},
      {pass away}, {expire}, {pass}, {kick the bucket}, {cash in
      one's chips}, {buy the farm}, {conk}, {give-up the ghost},
      {drop dead}, {pop off}, {choke}, {croak}, {snuff it}] [ant:
      {be born}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top