Search result for

mortal

(105 entries)
(0.0083 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mortal-, *mortal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mortal[ADJ] ต้องตาย, Syn. perishable, Ant. immortal
mortal[ADJ] เกี่ยวกับมนุษย์
mortal[ADJ] ซึ่งทำให้ถึงตาย, See also: ปางตาย, Syn. deadly, fatal, Ant. superficial
mortal[ADJ] จนตาย, See also: จวบจนวันตาย
mortal[N] ซึ่งต้องตายในที่สุด
mortally[ADV] ขนาดถึงตาย, See also: ขนาดหนัก, อย่างหนัก, อย่างรุนแรง, Syn. very, deeply, seriously
mortally[ADV] อย่างปางตาย, See also: อย่างถึงตาย
mortality[N] ภาวะที่ต้องตาย, Syn. dying, fetality
mortality[N] อัตราการตาย, See also: จำนวนผู้ตาย, Syn. death rate
mortal sin[N] บาปร้ายแรง (ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mortal(มอร์'เทิล) adj.ต้องตาย,เกี่ยวกับมนุษย์ที่ต้องตาย,เกี่ยวกับโลกนี้,ซึ่งทำให้ตาย,แก่ผู้ตาย,ปางตาย,อุกฤษฏ์,ร้ายกาจ,มหันต์,ถึงตาย., Syn. fatal ###A. immortal
mortality(มอร์แทล'ลิที) n. การที่ต้องตาย,ความตาย,อัตราตาย,มนุษย์ที่ต้องตาย,ความหายนะ,สิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่ต้องตาย, Syn. death,destruction,
immortal(อิมอร์'เทิล) adj. อมตะ,ไม่รู้จักตาย,ไม่ตาย,ตลอดกาล,ชั่วนิรันดร n. สิ่งที่ไม่ตาย,ผู้ที่มีชื่อเสียงอมตะ,เทพเจ้า,เซียน.
immortality(อิมอร์แทล'ลิที) n. ความไม่ตาย,ชีวิตอมตะ,ชื่อเสียงอมตะ

English-Thai: Nontri Dictionary
mortal(adj) เกี่ยวกับมนุษย์,ที่ต้องตาย,ถึงตาย,ร้ายแรง,มหันต์
mortal(n) มนุษย์
mortality(n) มฤตยู,ความตาย,จำนวนผู้ตาย
mortally(adj) ร้ายแรง,ถึงตาย,มหันต์
immortal(adj) ไม่มีวันตาย,เป็นอมตะ,ชั่วกัลปาวสาน
immortality(n) ความอมตะ,ความไม่รู้จักตาย
immortalize(vt) ทำให้ไม่ตาย,ทำให้เป็นอมตะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mortalที่ทำให้ถึงตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mortal; deadly; fatal; lethal-ทำให้ตาย, -ถึงตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mortalityการตาย, มฤตภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mortality๑. อัตราตาย [มีความหมายเหมือนกับ rate, death; rate, mortality]๒. ความต้องตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mortalityการตาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mortalityภาวะการตาย, ความตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mortality differenceความแตกต่างของภาวะการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mortality gainsส่วนได้จากตารางมรณวิสัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mortality in uteroภาวะการตายในครรภ์ [ดู intra-uterine mortality] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mortality of old ageภาวะการตายในวัยสูงอายุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mortalityอัตราการตาย [TU Subject Heading]
Mortalityการตาย, อัตราตาย, ความต้องตาย [การแพทย์]
Mortality Dataข้อมูลการตาย [การแพทย์]
Mortality Index, Comparativeดรรชนีเปรียบเทียบอัตราตาย [การแพทย์]
Mortality Rateอัตรามรณะ, อัตราตาย, อัตราการตาย [การแพทย์]
Mortality Rate for a Specific Diseaseอัตราตายเฉพาะโรค [การแพทย์]
Mortality Rate for Specific Causesอัตราส่วนการตายเฉพาะเหตุ [การแพทย์]
Mortality Rate, Age Specificอัตราตายจำเพาะตามอายุ [การแพทย์]
Mortality Rate, Crudeอัตราตายอย่างหยาบ [การแพทย์]
Mortality Rate, Hebdonatalอัตราตายของทารกอายุต่ำกว่า 7 วัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've never fought in mortal combat before. It's different.เจ้าไม่เคยสู้ในการประลองแบบนี้มาก่อน มันไม่เหมือนกัน Excalibur (2008)
Because it's not alive, no mortal weapon can kill it.มันตายไปแล้ว เราจะฆ่ามันด้วยอาวุธปรกติไม่ได้ Excalibur (2008)
You said yourself, no mortal weapon can kill it.ท่านบอกไว้เองว่าอาวุธปกติทำอะไรมันไม่ได้ Excalibur (2008)
If no mortal sword will kill it... ..then I will.ถ้าไม่มีอาวุธสังหารใดปราบมันได้.. .. ถ้างั้นข้า Excalibur (2008)
With mortal magic.คงต้องใช้มนต์สังหารปราบมันเอง Excalibur (2008)
Take the sword far from here and place it where no mortal man can ever find it.นำดาบไปให้ใกลจากที่นี่ ทิ้งมันไว้ในที่ห่างใกล ที่ที่มนุษย์ไม่อาจค้นเจอ Excalibur (2008)
I see an animal that believes with every fiber of his being, every fiber that the girl he loves is in mortal danger.อย่างที่เราอยากให้เชื่อ มันคิดว่าเด้กนั่นรักมัน แล้วเด็กนั่นก็ตกอยู่ในอันตราย Bolt (2008)
He will bear a mortal grudge over the mildest of slights.ท่านจะแค้นเคือง แม้แต่เรื่องที่เล็กที่สุด The Other Boleyn Girl (2008)
We break free from our mortal bondsเราหนีจากสายใยที่ตายไปของเรา Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
He just abandons you, huh, to your mortal disease, and leaves you alone to suffer and die, when he's in there pretending to love you?ให้คุณต้องเจอกับโรคร้าย และปล่อยให้คุณทรมานเพียงลำพัง และก็ตาย ในขณะที่เขาอยู่ในนั้น แสร้งทำเป็นว่ารักคุณ New York, I Love You (2008)
"If he is awakened, all mortals should despair."หากพระองค์ฟื้นคืนชนม์ เหล่าคนสามัญจักลำเค็ญ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Mortals are always whispering of the prophecy.ไอ้พวกกระจอกมันก็เอาแต่พรรณนาถึงคำทำนายกันอยู่แล้ว The Forbidden Kingdom (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mortalAll human beings are mortal.
mortalHer wound seems to be mortal.
mortalHe was mortally ill with cancer.
mortalMan is mortal.
mortalNature is beyond mortal control.
mortalThe flesh is mortal.
mortalThe mortality rate per 1000 live births are set out in figure 13.1.
mortalWe know that all men are mortal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผลฉกรรจ์[N] mortal wound, Example: สองสามีภรรยามีแผลฉกรรจ์ที่ศีรษะเป็นทางยาว, Count unit: แผล, Thai definition: แผลร้ายแรงที่อาจทำให้ถึงตายได้
พะงาบ[ADV] fatally, See also: mortally, nearly death, Syn. พะงาบๆ, Example: สามีของหล่อนนอนพะงาบรอให้หมอมาตรวจที่บ้าน, Thai definition: มีอาการอ้าปากแล้วหุบเข้าช้าๆ (เป็นอาการของคนและสัตว์ที่จวนจะตาย)
มัตตัย[N] mortal, See also: human beings, Syn. มรรตย, มรรตัย, มัตย, มรรตยะ, มัตยะ, Count unit: ผู้ทีไม่ตาย, Thai definition: ผู้ที่ต้องตาย ได้แก่พวกมนุษย์ ดิรัจฉาน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัตตัย[N] mortal, See also: human beings, Syn. มรรตย, มรรตัย, มัตย, มรรตยะ, มัตยะ, Count unit: ผู้ทีไม่ตาย, Thai definition: ผู้ที่ต้องตาย ได้แก่พวกมนุษย์ ดิรัจฉาน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มฤตยู[ADJ] fatal, See also: mortal, deadly, Example: เขาโชคดีที่สามารถรอดออกมาจากหนองน้ำมฤตยูแห่งนั้นได้, Thai definition: แห่งความตาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อมร[adj.] (amøn) EN: deathles ; immortal   FR: éternel ; immortel
อัตราการตาย[n. exp.] (attrā kān tāi) EN: death rate   FR: taux de mortalité [m]
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: serious ; severe ; intense ; mortal ; dangerous ; critical   FR: sérieux ; sévère ; dangereux ; critique ; mortel
จำนวนตายของทารก[n. exp.] (jamnūan tāi khøng thārok) EN: infant mortality   FR: mortalité infantile [f]
แผลฉกรรจ์[n. exp.] (phlaē chakan) EN: mortal wound   FR: blessure mortelle [f]
สถิติคนเกิดคนตาย[n. exp.] (sathiti khon koēt khon tāi) EN: vital statistics   FR: statistiques de natalité et de mortalité [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
MORTAL    M AO1 R T AH0 L
MORTALS    M AO1 R T AH0 L Z
MORTALLY    M AO1 R T AH0 L IY0
MORTALITY    M AO0 R T AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mortal    (n) (m oo1 t l)
mortals    (n) (m oo1 t l z)
mortally    (a) (m oo1 t @ l ii)
mortality    (n) (m oo1 t a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
死亡率[sǐ wáng lǜ, ㄙˇ ㄨㄤˊ ㄌㄩˋ, ] mortality rate, #9,213 [Add to Longdo]
死敌[sǐ dí, ㄙˇ ㄉㄧˊ, / ] mortal enemy; arch-enemy, #35,644 [Add to Longdo]
死里逃生[sǐ lǐ táo shēng, ㄙˇ ㄌㄧˇ ㄊㄠˊ ㄕㄥ, / ] mortal danger, escape alive (成语 saw); a narrow escape; to survive by the skin of one's teeth, #38,507 [Add to Longdo]
死罪[sǐ zuì, ㄙˇ ㄗㄨㄟˋ, ] mortal crime; capital offence, #41,692 [Add to Longdo]
不免一死[bù miǎn yī sǐ, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧ ㄙˇ, ] mortal [Add to Longdo]
会死[huì sǐ, ㄏㄨㄟˋ ㄙˇ, / ] mortal [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heidenangst {f}mortal fright [Add to Longdo]
Todesangst {f}mortal fear [Add to Longdo]
Todeswunde {f}mortal wound [Add to Longdo]
Todsünde {f}mortal sin; deadly sin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アバター;アヴァター[, abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality [Add to Longdo]
永遠[えいえん, eien] (adj-no,adj-na,n) eternity; perpetuity; immortality; permanence; (P) [Add to Longdo]
永久(P);常[えいきゅう(永久)(P);とこしえ(永久);とわ, eikyuu ( eikyuu )(P); tokoshie ( eikyuu ); towa] (adj-na,n,adj-no) (1) (とわ tends to be more abstract) eternity; perpetuity; immortality; (2) (えいきゅう only) Eikyuu era (1113.7.13-1118.4.3); (P) [Add to Longdo]
永世[えいせい, eisei] (n) eternity; perpetuity; immortality; permanence [Add to Longdo]
永生[えいせい, eisei] (n) eternal life; immortality [Add to Longdo]
怨敵退散[おんてきたいさん, ontekitaisan] (exp) invoking disaster upon one's mortal enemy; Confusion to the enemy! [Add to Longdo]
活き締め;活締め[いきじめ;いきしめ, ikijime ; ikishime] (n) (1) (いきじめ only) (See 活け締め・いけじめ・1) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・2) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・3) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
活け締め;活〆(iK);活け〆(iK);活締め;活締[いけじめ;いけしめ, ikejime ; ikeshime] (n) (1) (いけじめ only) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いけしめ) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いけしめ) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
紅海月[べにくらげ;ベニクラゲ, benikurage ; benikurage] (n) (uk) immortal jellyfish (Turritopsis nutricula) [Add to Longdo]
魂不死説[たましいふしせつ, tamashiifushisetsu] (n) (obsc) (theory of) the immortality of the soul [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mortal \Mor"tal\, n.
   A being subject to death; a human being; man. "Warn poor
   mortals left behind." --Tickell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mortal \Mor"tal\, a. [F. mortel, L. mortalis, from mors, mortis,
   death, fr. moriri 8die; akin to E. murder. See {Murder}, and
   cf. {Filemot}, {Mere} a lake, {Mortgage}.]
   1. Subject to death; destined to die; as, man is mortal.
    [1913 Webster]
 
   2. Destructive to life; causing or occasioning death;
    terminating life; exposing to or deserving death; deadly;
    as, a mortal wound; a mortal sin.
    [1913 Webster]
 
   3. Fatally vulnerable; vital.
    [1913 Webster]
 
       Last of all, against himself he turns his sword, but
       missing the mortal place, with his poniard finishes
       the work.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Of or pertaining to the time of death.
    [1913 Webster]
 
       Safe in the hand of one disposing Power,
       Or in the natal or the mortal hour.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. Affecting as if with power to kill; deathly.
    [1913 Webster]
 
       The nymph grew pale, and in a mortal fright.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. Human; belonging to man, who is mortal; as, mortal wit or
    knowledge; mortal power.
    [1913 Webster]
 
       The voice of God
       To mortal ear is dreadful.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   7. Very painful or tedious; wearisome; as, a sermon lasting
    two mortal hours. [Colloq.] --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   {Mortal foe}, {Mortal enemy}, an inveterate, desperate, or
    implacable enemy; a foe bent on one's destruction.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mortal
   adj 1: subject to death; "mortal beings" [ant: {immortal}]
   2: involving loss of divine grace or spiritual death; "the seven
     deadly sins" [syn: {deadly}, {mortal(a)}]
   3: unrelenting and deadly; "mortal enemy"
   4: causing or capable of causing death; "a fatal accident"; "a
     deadly enemy"; "mortal combat"; "a mortal illness" [syn:
     {deadly}, {deathly}, {mortal}]
   n 1: a human being; "there was too much for one person to do"
      [syn: {person}, {individual}, {someone}, {somebody},
      {mortal}, {soul}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 mortal
  1. dead
  2. mortal

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top