ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ephemeral

IH0 F EH1 M ER0 AH0 L   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ephemeral-, *ephemeral*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ephemeral[ADJ] ซึ่งมีอายุสั้น, See also: ซึ่งมีอายุไม่นาน, Syn. evanescent, fleeting, transient
ephemeral[N] พืชหรือแมลงที่มีอายุสั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ephemeral(อิเฟม'เมอเริล) adj. ชั่วคราว,ไม่ถาวร,มีอายุสั้น. -n. สิ่งมีชีวิตที่มีอายุสั้น (เช่นแมลง), See also: ephemerality,ephemeralness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ephemeral(adj) ไม่จีรัง,ไม่ยั่งยืน,ชั่วคราว,ไม่ถาวร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ephemeral๑. อายุสั้น๒. บานวันเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ephemeral streamธารน้ำชั่วคราว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This cascading down from these ephemeral particles into the stable stuff took place very quickly.เพื่อให้สิ่งที่คุณและฉัน และทุกคนทำในวันนี้ ดังนั้นสิ่งที่เรากำลังทำ เป็นอีกครั้งที่สร้างในห้องปฏิบัติการ ในช่วงเวลาแรกของจักรวาล What Are We Really Made Of? (2010)
Ephemeral.ความไม่ยั่งยืน Tattoo (2013)
I promise it won't be ephemeral.ผมสัญญาว่ามันไม่ยั่งยืนแน่ Tattoo (2013)
Ephemeral.ไม่ยั่งยืน Tattoo (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ถาวร[adj.] (mai thāwøn) EN: temporary ; ephemeral ; impermanent   FR: temporaire

CMU English Pronouncing Dictionary
EPHEMERAL    IH0 F EH1 M ER0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ephemeral    (j) ˈɪfˈɛmərəl (i1 f e1 m @ r @ l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
徒桜[あだざくら, adazakura] (n) ephemeral (easily scattered) cherry blossom; fickle woman [Add to Longdo]
泡沫[うたかた;ほうまつ;うたがた, utakata ; houmatsu ; utagata] (n) (1) bubble on surface of liquid; (adj-no,n) (2) ephemeral; transient [Add to Longdo]
泡沫的[ほうまつてき, houmatsuteki] (adj-na) transient; passing; fleeting; ephemeral; like a bubble on liquid [Add to Longdo]
泡沫夢幻[ほうまつむげん, houmatsumugen] (adj-no) transient; ephemeral; fleeting; evanescent [Add to Longdo]
夢幻泡沫[むげんほうまつ, mugenhoumatsu] (n) transient; ephemeral; fleeting; evanescent [Add to Longdo]
露命[ろめい, romei] (n) transient life; ephemeral existence [Add to Longdo]
儚い(P);果敢無い;果敢ない;果無い;果ない;果敢い(io)[はかない, hakanai] (adj-i) (1) fleeting; transient; short-lived; momentary; ephemeral; fickle; vain; (2) empty (dream, etc.); mere (hope); faint (possibility); (P) [Add to Longdo]
刹那的[せつなてき, setsunateki] (adj-na) ephemeral; transitory [Add to Longdo]
蜉蝣;蜻蛉[かげろう;ふゆう(蜉蝣), kagerou ; fuyuu ( kagerou )] (n) (1) mayfly; ephemeropteran; (2) (ふゆう only) ephemerality (of human life); (3) (かげろう only) (arch) dragonfly; damselfly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ephemeral \E*phem"er*al\, a.
   1. Beginning and ending in a day; existing only, or no longer
    than, a day; diurnal; as, an ephemeral flower.
    [1913 Webster]
 
   2. Short-lived; existing or continuing for a short time only.
    "Ephemeral popularity." --V. Knox.
    [1913 Webster]
 
       Sentences not of ephemeral, but of eternal,
       efficacy.               --Sir J.
                          Stephen.
    [1913 Webster]
 
   {Ephemeral fly} (Zo["o]l.), one of a group of neuropterous
    insects, belonging to the genus {Ephemera} and many allied
    genera, which live in the adult or winged state only for a
    short time. The larv[ae] are aquatic; -- called also {day
    fly} and {May fly}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ephemeral \E*phem"er*al\, n.
   Anything lasting but a day, or a brief time; an ephemeral
   plant, insect, etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ephemeral
   adj 1: lasting a very short time; "the ephemeral joys of
       childhood"; "a passing fancy"; "youth's transient
       beauty"; "love is transitory but it is eternal";
       "fugacious blossoms" [syn: {ephemeral}, {passing},
       {short-lived}, {transient}, {transitory}, {fugacious}]
   n 1: anything short-lived, as an insect that lives only for a
      day in its winged form [syn: {ephemeron}, {ephemeral}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top